To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Pokaz nagrania spektaklu "Jesień na Plutonie"/ Teatralny projekt Saszka Bramy (Lwów, Ukraina)
już niedostępne -

PL
Teatralny projekt Saszka Bramy "Jesień na Plutonie"
- niezależny teatralny projekt. Autor projektu Saszko Brama - niezależny teatralny działacz, reżyser, dramaturg, zajmuje się autorskim międzydyscyplinarnym teatrem. Do podstawy twórczej metody przyczyniły się dokumentalne badania. Zrealizowane projekty: "Dyplom" (2014/2018), "R J" (2015), "Jesień na Plutonie" (2017), "Wywoławczy Rama" / coprodukacja z teatrem "Poton", Batowce, Słowacja (2017), "Orpheus UA" / coprodukacja z post theater, Berlin, Niemcy (2019).

Spektakl "Jesień na Plutonie"
Reżyser - Sashko Brama

"Jesień na Plutonie" - to pogląd na byt i wartości przez pryzmat człowieka, który skapitulował przed czasem i znalazł się w niewoli własnej pamięci i własnego bólu, człowieka który jeszcze nie "umarł", ale i nie "żyje". Spektakl zaprasza widza popatrzeć w oczy własnym lękom i zrealizować ontologiczną wyprawę w starość jako taką. Psychologiczne i egzystencjalne problemy starości znajdują się na drugim planie społecznego dyskursu - te głosy ciszy pod wpływem powszedniej rutyny i masowej kultury wypierają się do podświadomości. Opracowując je, autorzy przedstawienia w ciągu roku przebywali w ścisłym współdziałaniu z mieszkańcami geriatrycznego pensjonatu i to doświadczenie było transformowane w artystyczną wypowiedź. Wiodącą myślą projektu jest smutek wiecznej duszy za doskonałym światem. Projekt zrealizowano przy wsparciu Goethe Institut w Ukrainie, Brytyjskiej Rady w Ukrainie oraz Lwowskiej Rady Miejskiej.

Czas trwania: 100 min
Spektakl grany w j. ukraińskim
Napisy w j. polskim

Spektakl odbędzie się przy wsparciu Ukraińskiego Instytutu


UA
Театральний проект Сашка Брами"Осінь на Плутоні"
- незалежний театральний проект.
Автор проекту Сашко Брама - незалежний театральний діяч, режисер, драматург, займається авторським міждисциплінарним театром. В основу творчого методу покладені документальні дослідження. Реалізовані проекти: «ДИПЛОМ» (2014/2018), «R+J» (2015), «Осінь на Плутоні» (2017), «Позивний Рама» / копродукція з театром «Потон», Батовце, Словаччина (2017), «Orpheus UA» / копродукція з post theater, Берлін, Німеччина (2019).

Вистава «Осінь на Плутоні»
Режисер - Сашко Брама

«Осінь на Плутоні» - це погляд на буття та цінності через призму людини, яка капітулювала перед часом і опинилася в полоні власної пам'яті та власного болю, людини яка ще не «померла», але й не «живе». Робота запрошує глядача подивитись в очі власним страхам і здійснити онтологічну експедицію в старість як таку. Психологічні та екзистенційні проблеми старості знаходяться на бекґраунді суспільного дискурсу - ці голоси тиші під впливом повсякденної рутини та масової культури витісняються в підсвідомість. Опрацьовуючи їх, автори вистави впродовж року перебували в тісній взаємодії з мешканцями геріатричного пансіонату і цей досвід був трансформований в художнє висловлення, наскрізною ниткою якого є сум вічної душі за досконалим світом. Проект реалізовано за підтримки Гете Інституту, Британської ради, Львівської міської ради.

Тривалість: 100 хв.
Вистава грається українською мовою
Субтитри польською мовою

Вистава відбудеться за підтримки Українського Інституту

Zobacz również:

kultura i sztuka wydarzenia Krakow