Masa Powstańcza 2016

6 Sierpnia 2016, 17:00 (Sobota)

Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  rejestracja jednej osoby na Masę Powstańczą 2016

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

REGULAMIN ZGROMADZENIA
WRAZ Z PRZEJAZDEM POJAZDÓW NAPĘDZANYCH SIŁĄ LUDZKICH MIĘŚNI
- "MASA POWSTAŃCZA 2016"


1. Regulamin określa zasady udziału w zgromadzeniu połączonym z przejazdem pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni - "Masa Powstańcza 2016", zwanego dalej "zgromadzeniem", które odbędzie się w dniu 6. sierpnia 2016 roku w Warszawie.
2. Organizatorem zgromadzenia wraz z przejazdem pojazdów jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, zwane dalej "organizatorem".
3. Zgromadzenie wraz z przejazdem pojazdów planowane jest w dniu 6. sierpnia 2016 r. od godz. 14:30 do godziny 21:00, po trasie wyznaczonej ulicami miasta Warszawy od miejsca rozpoczęcia - Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego do miejsca zakończenia - ul. Przyokopowa przy Muzeum Powstania Warszawskiego (szczegółowy przebieg trasy zostanie umieszczony na stronie internetowej organizatora: www.1944.pl). Przewidywana liczba uczestników obejmuje 2000 osób.
4. W zgromadzeniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy lub kartę rowerową (zapis nie dotyczy osób powyżej 18 roku życia). Osoby niepełnoletnie, nie posiadające karty rowerowej, ani prawa jazdy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu tylko pod opieką opiekuna prawnego.
5. W przejeździe pojazdów ulicami miasta biorą udział pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
6. Organizator zapewnia służbę porządkową i informacyjną, wyróżniającą się identyfikatorami i żółtą koszulką.
7. Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia przejazdu pojazdów, w szczególności 2 karetki pogotowia wspierane przez rowerową grupę ratowniczą, barierki odgradzające od ruchu ulicznego w miejscu grupowania się uczestników, specjalnie przeszkoloną grupę rowerowego zabezpieczenia technicznego, asystę policji oraz straży miejskiej w trakcie przejazdu po ulicach Warszawy.
8. Uczestnikom przejazdu zaleca się posiadanie i założenie kasku rowerowego w trakcie trwania przejazdu.
9. Wszyscy uczestnicy zgromadzenia po potwierdzeniu rezerwacji udziału w zgromadzeniu zobowiązani są do założenia specjalnej dostarczonej przez organizatora koszulki Masy Powstańczej 2016.
10. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych i informacyjnych.
11. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, w tym innych uczestników, a także w sposób niezagrażający mieniu.
12. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
13. Zabrania się udziału w zgromadzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych podczas zgromadzenia, w tym przejazdu.
14. Uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są niezwłocznie informować przedstawiciela organizatora zgromadzenia lub służby porządkowe i informacyjne o zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach, a także nagłych wypadkach.
15. Uczestnikom zgromadzenia zabrania się:
1) wyjeżdżania spoza kolumny przejeżdżających;
2) zatrzymywania się podczas przejazdu;
3) wyprzedzania innych uczestników przejazdu;
4) jazdy po chodniku;
5) jakiegokolwiek innego zachowania, które mogłoby zakłócić przejazd lub spowodować niebezpieczeństwo na drodze.
16. Przedstawiciel organizatora zgromadzenia ma prawo żądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, nietrzeźwą lub pozostająca pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, zachowującą się agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia albo uniemożliwiającą lub zakłócającą przebieg zgromadzenia.
17. Przedstawiciel organizatora zgromadzenia ma prawo rozwiązać zgromadzenie w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, lub jeżeli jego przebieg narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, jeżeli jego uczestnicy nie podporządkują się poleceniom przedstawiciela organizatora zgromadzenia, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych.
18. Uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki zgromadzenie po jego zakończeniu, a także w razie jego przerwania lub rozwiązania przez przedstawiciela organizatora zgromadzenia lub inne uprawnione do tego organy.
19. Uczestnicy zgromadzenia zostaną zapoznani z niniejszym regulaminem.

Zobacz również:

kultura i sztuka Historia II Wojna Światowa Kultura Muzeum wydarzenia Warszawa