Twoja klisza z Powstania. Poza kadrem

6 Sierpnia 2016, 15:00 (Sobota)

warszawa,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja jednej osoby na fotograficzną grę miejską "Twoja klisza z Powstania"

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Regulamin Konkursu "Twoja klisza z Powstania"

X edycja

§1. Czas, miejsce, organizatorzy.

 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej "Twoja Klisza
  z Powstania" (zwany dalej Konkursem) jest elementem projektu "Twoja klisza z Powstania".
 2. Konkurs zostaje ogłoszony z chwilą rozpoczęcia gry w dniu 06.08.2016 r. o godz. 15:00. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w październiku 2016 r. podczas Finału Konkursu
  w miejscu ogłoszonym przez Organizatora Konkursu - Muzeum Powstania Warszawskiego.
 3. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 79, wpisane do rejestru instytucji kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004.

4.Do Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

5.Prace mogą być zgłaszane do Konkursu w czterech kategoriach:

1)na najlepsze zdjęcie z przeszłości wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej "Twoja Klisza z Powstania",

2)na najlepsze zdjęcie detalu wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej "Twoja Klisza
z Powstania",

3)na najlepsze zdjęcie portretowe wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej "Twoja Klisza z Powstania",

4)na najlepsze zdjęcie "w ruchu" wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej "Twoja Klisza z Powstania",

6.Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę w danej kategorii konkursowej. Uczestnik, który składa pracę w dwóch lub więcej kategoriach, ma obowiązek osobnego zgłoszenia każdej z prac.

7.Każda praca w danej kategorii może zawierać tylko 1 zdjęcie.

§2. Zasady zgłaszania prac konkursowych.

 1. Do udziału w Konkursie zdjęcia mogą zgłaszać tylko indywidualni twórcy biorący udział
  w fotograficznej grze miejskiej "Twoja klisza z Powstania" w dniu 06.08.2016 r., będący autorami fotografii (zwani dalej Zgłaszającymi).
 2. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest bezpłatne.
 4. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie niepublikowane dotychczas zdjęcia i wykonane podczas gry w dniu 06.08.2016 r., do których Zgłaszającemu przysługują nieograniczone osobiste
  i majątkowe prawa autorskie.
 5. Warunkiem zgłoszenia zdjęć do Konkursu jest przysłanie na adres klisza@1944.pl
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2016: fotografii (w formie pliku cyfrowego).

6.Technika wykonania prac: fotografia.

7.Zgłoszone fotografie muszą spełniać następujące warunki techniczne:

oPlik cyfrowy o rozdzielczości 400 dpi

8.Zabronione jest przesyłanie zdjęć sprzecznych z dobrymi obyczajami - praca zawierająca takie zdjęcia zostanie wykluczona z udziału w Konkursie; oceny fotografii pod kątem sprzeczności
z dobrymi obyczajami dokonuje Organizator.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania fotografii z Konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej przesłanych plików.

§3. Nagrody.

1.Nagrody zostaną wręczone podczas Finału Konkursu.

2.Nagrodami głównymi są nagrody rzeczowe w formie sprzętu i akcesoriów fotograficznych.

3.Nagrody zostaną przyznane przez Jury oraz w głosowaniu za pośrednictwem Internetu.

4.Organizator zastrzega sobie prawo nienagrodzenia prac lub przyznania nagród ex aequo, a także unieważnienia Konkursu.

5.Nagrodzony uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, o ile nagroda będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

§4. Jury.

1.Jury Konkursu składa się z przedstawiciela Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz teoretyków
i praktyków, zajmujących się fotografią i sztuką nowych mediów.

2.Jury Konkursu dokona wyboru przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia.

3.Jurorzy otrzymują pliki przeglądowe prac konkursowych zakwalifikowanych do Konkursu najpóźniej 30 dni przed Finałem Konkursu.

4.Jurorzy Konkursu dokonają wyboru 3 najlepszych prac z danej kategorii, które zostaną umieszczone na stronie www.klisza@1944.pl, gdzie za pomocą głosowania internautów zostanie wybrana najlepsza praca według głosowania internautów.

§5. Prawa autorskie.

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych projektu "Twoja klisza z Powstania".

2.Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania nagrodzonych prac konkursowych w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac na wystawie pokonkursowej w przestrzeni publicznej oraz w siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego,
w portalach internetowych, a także gazetach i czasopismach, które objęły patronat nad konkursem.

4.Uczestnik Konkursu przez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu udziela na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z nadesłanych prac konkursowych, wraz z prawem do udzielania dalszej licencji, w zakresie obejmującym opublikowanie prac w celu przeprowadzenia głosowania internautów i wyboru najlepszych prac konkursowych, w ramach wystawy pokonkursowej w przestrzeni publicznej, w portalach internetowych, a także gazetach i czasopismach, które objęły patronat nad konkursem,
a w przypadku nagrodzenia pracy - na opublikowanie jej w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub wykorzystywania jej w inny sposób - na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 5 poniżej.

5.Z chwilą nagrodzenia zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania
z nagrodzonych prac konkursowych, wraz z prawem do udzielania dalszej licencji, przez czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji obejmujących:

1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;

2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej (Internet);

3)w zakresie rozpowszechniania w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6.Z chwilą nagrodzenia zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej Uczestnik Konkursu zezwala Muzeum Powstania Warszawskiego na wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do nagrodzonych prac konkursowych oraz na korzystanie z opracowań na polach eksploatacji określonych w pkt 5.

7.Zgłaszający zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonej licencji.

§6. Postanowienia końcowe.

 1. Informacje podane przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym mogą zostać umieszczone w materiałach promocyjnych Konkursu.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Instytucie Stefana Starzyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa. Tel. 022 539 79 45,

adres e-mail: pbrzakala@1944.pl

 1. Przez zgłoszenie pracy Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Grzybowska 79 dla potrzeb związanych
  z konkursem "Twoja klisza z Powstania" zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu w dane osobowe i do ich poprawiania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

Zobacz również:

kultura i sztuka Fotografia Historia Konkurs Konkurs Fotograficzny