To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
sala konferencyjna dla beneficjentów projektów

sala konferencyjna

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli:

 • podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę
  i nadzór nad tymi politykami;
 • administracji publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów;
 • ogólnopolskich stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, np. związków gmin;
 • instytucji rynku pracy, np. agencji zatrudnienia, urzędów pracy;
 • instytucji pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkół i placówek systemu oświaty, np. kuratoriów oświaty, zakładów doskonalenia zawodowego;
 • uczelni, np. prywatnych i publicznych szkół wyższych;
 • przedsiębiorstw, np. jednoosobowych, średnich przedsiębiorstwa;
 • organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń;
 • podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych;
 • partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związków zawodowych, organizacji pracodawców;
 • federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związków stowarzyszeń, federacji organizacji pozarządowych;
 • jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych np.: uczelni wyższych


Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej.

"Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO
w perspektywie finansowej 2014-2020"


Dofinansowanie z UE: 11 502 138, 39 zł

Operator grantów: Grupa Profesja,
EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej, Grone NRW


Strona projektu: grupaprofesja.com/mwso


Budynek, w którym odbędzie się spotkanie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zobacz również:

inne Fundusze europejskie Współpraca międzynarodowa wydarzenia Białystok