Kobiety Projektują Rzeszów- rekomendacje dla Miasta

13 Listopada 2021, 10:00 (Sobota) - 25 Listopada 2021, 17:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rekomendujemy dla Miasta
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Serdecznie zapraszamy Państwa na debatę dla Mieszkanek Rzeszowa pod nazwą "Kobiety Projektują Rzeszów". Wydarzenie zorganizowane jest dla mieszkanek Rzeszowa a w szczególności dla liderek i kobiet działających na obszarze rewitalizacji tj. terenie jednego lub kilku osiedli: Śródmieście, Grota-Roweckiego, Piastów, Pułaskiego, 1000-lecia, Andersa. Projekt jest wynikiem przeprowadzonego badania ankietowego i licznych rozmów z mieszkankami powyższych osiedli.

W wydarzeniu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 100 kobiet. Liczyć będzie się kolejność zgłoszeń względem ilości kobiet, które wezmą udział debacie. Wśród liderek jest dużo doświadczonych seniorek dlatego też stanowić będą jedną z głównych grup docelowych. Obszary, które zostały jako główne zdiagnozowane w celu rekomendacji przez mieszkanki Rzeszowa to:

1.Tereny zielone w mieście

2.Infrastruktura miejska- korki, transport

3.Oferta kulturalna miasta

4.Organy doradcze władzom samorządowym

5. Obszary tematyczne: pomoc psychologiczna, edukacja, dostęp do świadczeń medycznych, pomoc prawna, seniorzy i wiele innych.

ZORGANIZOWANE BĘDĄ DWA SPOTKANIA (pierwsze 13.11., drugie 25.11).

Debata trwać będzie 4 godziny (dokładne godziny do ustalenia) i zawierać będzie poniższe aspekty:

1.Sytuacja Kobiet w Mieście Rzeszów i gremia reprezentacyjne

  • Omówiona zostanie sytuacja kobiet, podjęta zostanie próba zdefiniowania stanu faktycznego. Do debaty zaproszone zostaną liderki poszczególnych działań prokobiecych: macierzyństwo, seniorzy, niepełnosprawni, biznes, innowacje, tereny zielone, transport i inne.

2.Potrzeby kobiet Rzeszowa

  • W ramach pracy warsztatowej omówione zostaną potrzeby kobiet z poszczególnych gremium tematycznych obrazujących całokształt spraw społecznych

3.Opracowanie rekomendacji na wdrożenie zmian w Mieście

  • Do każdej potrzeby w ramach obszarów tematycznych grupy opracują propozycję min. 3 priorytetowych działań, które pozwolą zrealizować cele główne.

4.Podsumowanie

  • W ramach obszarów tematycznych wybrane zostaną liderki, które podejmą czynności mające na celu realizację rekomendacji przy współpracy z wybranymi liderkami. Opracowany zostanie plan działań pro kobiecych dla Rzeszowa.

Projekt obejmuje działania należące do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023". Projekt jest potrzebny w środowisku lokalnym bowiem nigdy wcześniej nie było takiej inicjatywy łączącej liderki poszczególnych aktywności. Problemem jest brak współpracy w Rzeszowie oraz zbyt daleko posunięty indywidualizm, który utrudnia współpracę. Dlatego też ta inicjatywa, która stanie się platformą nawiązania trwałej współpracy społecznej oraz pozwoli usłyszeć prawdziwy i oddolny głos mieszkańców oraz ich potrzeby. Z informacji uzyskanych przez mieszkanki wskazanych osiedli taka inicjatywa będzie idealnym rozwiązaniem i pozwoli na zwiększenie skuteczności podejmowanych inicjatyw społecznych. Diagnozę przeprowadzono na próbie 100 kobiet mieszkanek wskazanych osiedli. Cele projektu zostały prawidłowo sformułowane i wynikają z przedstawionej diagnozy. Projekt będzie promowany w społeczności osiedli poprzez przekazanie informacji o naborze do projektu do rad osiedli: Śródmieście, Grota-Roweckiego, Piastów, Pułaskiego, 1000-lecia, Andersa. Promocja projektu odbywać się będzie na kanałach social mediów i w przestrzeni internetowej, wysłany zostanie mailing do szkół, organizacji pozarządowych. Informacja o projekcie oraz jego rezultatach upubliczniona zostanie również poprzez wysłanie informacji prasowych do lokalnych mediów.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Rzeszów