To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.

ENG below

[PL]

Wolontariat Jutra!
Niekonferencja Wolontariatu Lubelskiego - wydarzenie, które jest wynikiem wspólnego wysiłku kilku organizacji i społeczności prężnie działających na terenie Lublina. Fundacja Sempre a Frente, Stowarzyszenie Homo Haber, Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin, Warsztaty Kultury oraz Biuro Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 serdecznie zapraszają:
✨ Osoby, które są zainteresowane wolontariatem. Zarówno te, które już w nim działają jak i te, które dopiero zastanawiają się nad zaangażowaniem w wolontariat.

Wydarzenie odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, łącząc w sobie różnorodne perspektywy i pasje młodych ludzi, zaangażowanych w działania społeczne i obywatelskie. Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim, z tłumaczeniem na język angielski oraz polski język migowy.

Nie ma lepszej daty na spotkanie osób realizujących wolontariat niż 5 grudnia. W Międzynarodowy Dzień Wolontariusza zapraszamy osoby, które poświęcają swój czas i energię, by tworzyć Lublin i odpowiadać na potrzeby osób w nim mieszkających.

W programie:
🎯Panel dyskusyjny o wolontariacie przyszłości
🎯Warsztaty w języku polskim i angielskim (do wyboru; ograniczona liczba miejsc; warsztaty odbywają się w tym samym czasie!)
🎯Wręczenie nagród wyróżnionym Wolontariuszom i Wolontariuszkom.
🎯Sieciowanie z innymi osobami zaangażowanych w wolontariat

Wydarzenie skierowane do osób powyżej 16 roku życia:
✅ aktywnie działających w ramach wolontariatu 
✅ angażujących się w wolontariat szkolny lub na uczelni
✅ realizujących się w ramach działalności Kół Naukowych
✅ przedstawicieli Młodzieżowej i Studenckiej Rady Miasta Lublin

Podczas zapisu dokonują Państwo rejestracji na całe wydarzenie, a wybierając konkretny warsztat, decydują Państwo na uczestnictwo w jednym z wybranej formy aktywności obowiązkowej podczas warsztatu.

🔸Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu będzie wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica*

Jeśli jako grupa młodzieży szkolnej lub organizacja tworząca ofertę wolontariatu w Lublinie chcecie dołączyć do wydarzenia - zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: [email protected]

Wydarzenie jest realizowane w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 i finansowane z budżetu Miasta Lublin.

Dołącz do naszej inspirującej Niekonferencji i zarejestruj się już dziś!

*Dokumenty dla osób niepełnoletnich są wysyłane na maila po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego


[ENG]

Volunteerism of Tomorrow!Lublin Volunteer Non-Conference - an event that is the result of a joint effort of several organizations and communities resilient in Lublin. Sempre a Frente Foundation, Homo Haber Association, Lublin City Sports Volunteer Center, Cultural Workshops and the Lublin 2023 European Youth Capital Office cordially invite you:
✨ People who are interested in volunteering. Both those who are already active in it and those who are just thinking about getting involved in volunteering.

The event will be held at the Lublin Conference Center, bringing together the diverse perspectives and passions of young people involved in social and civic activities. The event will be conducted in Polish, with translation into English and Polish sign language.

There is no better date for a meeting of those who implement volunteerism than December 5. On International Volunteer Day, we invite people who devote their time and energy to create Lublin and respond to the needs of people in Lublin.

On the program:
🎯Panel discussion on volunteering of the future
🎯Workshops in Polish and English (your choice; limited number of participants)
🎯Presentation of awards to distinguished Volunteers and Volunteers.
🎯Networking with others involved in volunteering.

Event aimed at people over the age of 16:
✅ actively involved in volunteerism
✅ involved in volunteering at school or university
✅ realizing themselves within the activities of Scientific Circles
✅ representatives of the Youth and Student Council of the City of Lublin

🔸Participation in the event will be subject to consent to the use of image. For those under the age of 18, parental consent is required*.

If you, as a group of young students or an organization creating a volunteer offer in Lublin, would like to join the event - feel free to contact us at the following email address: [email protected]

The event is implemented as part of the European Youth Capital Lublin 2023 celebrations and is financed by the budget of the City of Lublin.

Join our inspiring NonConference and register today!

*Documents for minors are emailed to you after completing the registration form.

Zobacz również:

konferencje Organizacja pozarządowa Organizacje obywatelskie Wolontariat wydarzenia Lublin