To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Agustín Pérez Rubio
już niedostępne -

PL

Krytyczna refleksja nad praktykami kulturalnymi i artystycznymi w Hiszpanii od Expo 92 do Ruchu 15M

Przedmiotem wykładu będzie polityka kulturalna i procesy artystyczne, które zaistniały po rozczarowaniu po Igrzyskach Olimpijskich i wystawie Expo 92 w Hiszpanii, wraz z ponownym upolitycznieniem pola artystycznego. Z tego względu wykład będzie się rozwijał wokół pewnych osi tematycznych, które posłużą jako bodźce do refleksji nad kontekstem politycznym, ale też posłużą do przedstawienia konkrentych procesów artystycznych i sylwetek czy dzieł konkretnych artystów. Wśród poruszanych tematów warto zwrócić uwagę na trwałość kolonialnych dyskursów w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej; formy refleksji nad pamięcią historyczną wraz i z praktykami archiwalnymi; przybranie na sile i widoczności praktyk feministycznych; nowe tendencje w uwrażliwieniu w ramach aktywizmów dysydenckich płci, a także zwrot ku praktykom agro/ekologicznym na obszarach wiejskich. Wszystkie wymienione złożą się na powstanie obrazu, który choć jest niezwykle złożony z uwagi na swój ogrom, stara się ukonstytuować się jako nie chronologiczne, ale tematyczne ujęcie działalności artystycznej i kulturalnej w okresie pomiędzy kryzysami w 1993 i 2012 roku.

Agustín Pérez Rubio (Walencja, Hiszpania, 1972), historyk, badacz sztuki, wykładowca, kurator wielu wystaw w muzeach oraz instytucjach Ameryce Łacińskiej i Eruopie. Od lat wprowadza konsekwentnie dyskurs dekolonialny na grunt sztuki współczesnej i jej instytucji. Należał do zespołu kuratorskiego (wraz z: María Berríos, Lisette Lagnado i Renata Cervetto), odpowiedzialnego za ostatnią edycję Berlin Biennale (2019-20). Był m.in. dyrektorem artystycznym muzeum MALBA w Buenos Aires (2014-18), a także głównym naczelnym konserwatorem i dyrektorem muzeum MUSAC w León (2003-13). Wykładał m.in. Universität der Künste Berlin (2019-20). Jest członkiem międzynarodowego zarządu CIMAM (sekcji ICOM) oraz Istanbul Biennale. Współpracuje przy wielu projektach wystawowych i uzupełnianiu zbiorów wielu europejskich muzeów jak Hamburger Bahnhof, Berlin / Es Baluard, Palma de Mallorca, a także w przygotowaniach do europejskiej retrospektywy dzieł amerykańskiego artysty Martina Wonga (2022-24) i jednocześnie pracuje nad ukończeniem najobszerniejszej publikcaji poświęconej twórczości chilijskiego arstysty Franisca Copelli.

To kolejne spotkanie z cyklu 4 dyskusji, których kuratorką jest Małgorzata Ludwisiak, a które Instytut Cervantesa w Warszawie organizuje wspólnie z Ambasadą Hiszpanii w Polsce. Wpisują się one w program wydarzeń towarzyszących wystawie "Współczesna sztuka hiszpańska XXI wieku. Kolekcja Bassatów".

Więcej informacji o wystawie: https://bit.ly/Bassat_PL

Małgorzata Ludwisiak przedstawi naszego gościa i na zakończenie spotkania skieruje do niego kilka pytań.

Spotkanie można oglądać podczas transmisji na żywo na naszym kanale YouTube (ES/PL) oraz na Facebooku (PL).

Więcej informacji: https://www.youtube.com/ICervantesVarsovia

--- 
Szczegół "René Magritte" z serii 'Self-portrait' (2012), Lluís Barba - Kolekcja Bassatów [F. Wojciech Rozenek]

===

ES

Conferencia. Agustín Pérez Rubio, "Yes, we camp". Una reflexión crítica sobre las prácticas culturales y artísticas en España de la Expo 92 al Movimiento 15M.

La conferencia toma como marco de acción las políticas culturales y los procesos artísticos devenidos tras el desencanto sufrido con posterioridad a las olimpiadas y la Expo 92 en el territorio español, junto a la repolitización del campo artístico. Por ello esta charla tomará algunos ejes que funcionarán como disparadores para reflexionar respecto al contexto político, pero también servirán como presentación de procesos artísticos y perfiles o trabajos de artistas específicos. Entre los ejes a tratar caben destacar: la perpetuidad colonial respecto a América Latina dentro de los discursos oficialistas; las formas de reflexión sobre la memoria histórica junto a las prácticas de archivo; el aumento y visibilidad de las practicas feministas; nuevas afectividades de los activismos sexodisidentes, además de una vuelta a lo rural desde las practicas agro/ecológicas. Todas ellas formaran parte de un panorama, que aunque complejo de abordar por su inmensidad, trata de constituirse como un abordaje no cronológico sino temático a unos años de actividad artística y cultural entre crisis 1993 - 2012.

Agustín Pérez Rubio (Valencia, España 1972). Historiador, docente e investigador con una amplia labor curatorial en museos e instituciones de América Latina y Europa. Se ha propuesto repensar la decolonialidad en el ámbito de los museos. Fue comisario —junto a María Berríos, Lisette Lagnado y Renata Cervetto— de la 11.ª Bienal de Berlín (2019-20). Anteriormente, lo había sido del Pabellón de Chile y la 58.ª Bienal de Venecia (2019). También fue director artístico del MALBA (Buenos Aires, 2014-18), conservador jefe y director del MUSAC (León, 2003-13), y miembro del Board del CIMAM y la Bienal de Estambul (2017-22). Recientemente ha sido distinguido como profesor invitado por el Institut für Kunst im Kontext (Universität der Künste Berlin, 2019-20). Además, se encuentra envuelto en diferentes proyectos de adquisición y exposición de las colecciones de diversos museos europeos- -Hamburger Bahnhof, Berlin / Es Baluard, Palma de Mallorca-, y en la retrospectiva europea del artista americano Martin Wong (2022-24), al tiempo que finaliza la mayor publicación sobre la obra del artista chileno Francisco Copello.

Esta conferencia forma parte del ciclo de 4 charlas que ha sido comisariado por Małgorzata Ludwisiak y que organizamos conjuntamente el Instituto Cervantes en Varsovia con la Embajada de España en Polonia. Se enmarcan dentro del programa de actividades con motivo de la exposición "Arte contemporáneo español del siglo XXI. Colección Bassat".

Más información de la exposición: https://bit.ly/Bassat_ES

Małgorzata Ludwisiak presentará al conferenciante y le realizará una serie de preguntas al final del acto.

También se podrá seguir el acto en directo a través de nuestros canales de YouTube (ES/PL) y Facebook (PL).

Más información: https://www.youtube.com/ICervantesVarsovia

---
Detalle de "René Magritte" de la serie 'Self-portrait' (2012), Lluís Barba - Colección Bassat [F. Wojciech Rozenek]


Zobacz również:

konferencje wydarzenia 00-511 Warszawa