BioTech Daily 2023

7 Grudnia 2023, 10:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  BioTech Daily
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny
mają zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji

BioTech Daily
7 grudnia 2023 r. Gdański Park Naukowo-Technologiczny, sala ABC, bud. C, poziom 0

Czy wiedzieliście, że to właśnie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w laboratorium Polpharma Biologics w ostatnim czasie powstały dwa leki biopodobne, które otrzymały certyfikat od Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA)? Zarówno europejski EMA jak i amerykański certyfikat FDA dają możliwości wprowadzenia leków Polpharma Biologics na rynki w Europie i Stanach Zjednoczonych. Miedzy innymi o tym co to oznacza dla takiego przedsiębiorstwa jak Polpharma Biologics będziecie mogli posłuchać już 7 grudnia 2023 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym na piątej edycji konferencji BioTech Daily. Wyjątkowy program tegorocznej edycji obejmie inspirujące prelekcje prowadzone przez najwyższej klasy ekspertów z trójmiejskich spółek biotechnologicznych między innymi Polpharma Biologics, QIAGEN oraz działu Healthcare firmy Kainos, a także naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ponadto podczas wydarzenia odbędzie się gala finałowa Programu Strefa Akceleracji ścieżki Life Science organizowanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w partnerstwie strategicznym z Polpharma Biologics. Młode, obiecujące firmy oraz grupy projektowe będą miały okazję na przedstawienie swoich projektów przed publicznością i specjalistami. To wyjątkowy czas, w którym prezentacje i innowacje startupów zostaną poddane szczegółowej analizie przez ekspertów. Demo Day jest nie tylko okazją do uhonorowania przedsiębiorców za ich ciężką pracę i zaangażowanie, ale także doskonałą okazją do inspirowania innych, którzy również marzą o przełomach w biotechnologii, medycynie i naukach ścisłych. Zwieńczeniem wydarzenia będzie wręczenie nagród laureatom programu.

Biotech Daily to nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy, ale także doskonałe miejsce do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń w dynamicznie rozwijającej się branży nowoczesnych technologii medycznych, prowadzonych prac B+R oraz projektów. Konferencja BioTech Daily 2023 stanowi most ku przyszłości biotechnologii, inspirując zarówno doświadczonych ekspertów, jak i nowe pokolenie badaczy, aby kontynuować odkrywanie granic możliwości w dziedzinie Life Science.

Wydarzenie będzie okazją do głębszego zrozumienia innowacyjnych trendów i technologii, które kształtują obecny i przyszły krajobraz branży nowoczesnych technologii medycznych.

Patronat medialny nad programem akceleracyjnym Strefa Akceleracji - ścieżka Life Science oraz demo Day, który odbędzie się na Konferencji Biotech Daily objęło BioForum oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Partnerem konferencji jest klaster ICT Interizon.


Agenda

10:00-10:10                  Otwarcie konferencji
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
GALA FINAŁOWA PROGRAMU STREFA AKCELERACJI Ścieżki LIFE SCIENCE
10:10-10:40Keynote Speaker
Power Speech
10:40 - 12:00
PITCHING START-UPÓW
12:20 - 12:40Przerwa kawowa oraz obrady Kapituły Oceniającej
12:40 - 13:00    Polpharma Biologics, na drodze do certyfikacji FDA - case study 
dr Rafał Derlacz, Polpharma Biologics 
13:00 - 13:20Zmiany na rynku biotechnologii - partnerstwo jako model współpracy
Tomasz Wrzesiński, General Director, QIAGEN Gdańsk
13:20 - 13:40Szybkie skalowanie zespołów projektowych w odpowiedzi na kryzys - case study
Tomasz Świderek, Principal Delivery Manager, Healthcare, Kainos
13:40 - 14:00Do czego biolog molekularny potrzebuje uczenia maszynowego?
Dr Anna Supernat, Adiunkt, Zakład Onkologii Translacyjnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 
114:00 - 14:30Wręczenie nagród w Programie Strefa Akceleracji ścieżka Life Science
14:30
Poczęstunek oraz networking

Informujemy, że podczas konferencji Organizatorzy będą przeprowadzać sesje fotograficzne i videorelacja dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatorów.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrote rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych wydarzenia.

Powyższa zgoda oznacza, że fotografie oraz filmy wykonane podczas wydarzenia mogą być publikowane w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej wydarzenia, a także na stronach internetowych Organizatorów pod adresami (www.gpnt.pl, www.strefa.gda.pl) oraz w newsletterach Organizatorów, mediach społecznościowych, na portalach Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube itp., a także na potrzeby dokumentowania działań np. w prezentacjach.

Informacje o Administratorze danych osobowych

  1. Administratorami Państwa danych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony,
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i i) RODO, w celu zapisu na wydarzenie, w celu zapewnienia obsługi wydarzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy statutowych, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw) oraz do czasu wycofania zgody.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko uprawnione osoby, organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub osoby, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów i porozumień przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową w tym przy organizacji wykładów/warsztatów/wydarzeń (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane).
  6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak tego Pani/Pan nie zrobi nie będzie możliwa realizacja celów w jakich dane zostały zebrane dane np. nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  8. Nie podejmujemy też decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego. Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt. 1 i 2.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Gdańsk