ALLERHAND FINANCIAL REGULATION CONGRESS FinReg 2023

16 Listopada 2023, 09:00 (Czwartek) - 17 Listopada 2023, 12:00 (Piątek)

GPW / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Warsaw Stock Exchange, Warszawa Zobacz na mapie

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Pełna opłata kongresowa obejmująca udział w całym programie FinReg 2023, wraz z uroczystym bankietem A. Regular FinReg Congress Fee opłata kongresowa FinReg 2023

Pełna opłata kongresowa obejmująca udział w całym programie FinReg 2023, wraz z uroczystym bankietem

16 Listopada 2023, 23:59 799,00 zł
  B. Early birds FinReg Congress Fee - promocyjna opłata kongresowa FinReg 2023 (33% off)
30 Września 2023 499,00 zł
  C. IA Member FinReg Congress Fee opłata kongresowa członka IA (20% off)
18 Listopada 2023, 12:00 639,00 zł
  S. Student Fee FinReg Congress promocyjna opłata kongresowa FinReg 2023 (75% off)
18 Listopada 2023 199,00 zł

The Allerhand Financial Regulation Congress - FinReg 2023 - is a proven platform where leaders in the financial industry, practitioners, regulators, and government representatives from Poland and the Central-Eastern European region will come together to collectively shape the future of finance.

The 2023 Congress is dedicated to analyzing international challenges facing the financial markets in the Central-Eastern European region. Experts will examine five key dimensions of capital markets: instruments, intermediaries, issuers, investors, and regulations. They will also consider bankruptcy and resolution issues in the broader financial market and their impact on the functioning of the capital market. We will engage in discussions about factors limiting the development of financial markets in the region, taking into account the perspective of entities that cannot withstand market pressure. We will seek practical solutions that should help overcome these limitations. We will also discuss the role of capital markets as a source of financing for businesses and investors in the region and address issues related to the insolvency and restructuring of financial entities, both from an institutional and consumer perspective.

Panel discussions will focus on dynamic technological changes that are influencing the financial sector. Experts from both the country and abroad will share knowledge about innovative investment models, the growing role of DeFi, and the development of fintech applications. We will also discuss the role of responsible and sustainable business models (ESG) in building the future of the financial sector. Additionally, we will discuss the experiences and practices related to financial institutions undergoing compulsory restructuring, the role of regulators and supervisors in this process, and the crucial perspective of consumers of these entities.

Join the discussion at Allerhand Financial Regulation Congress - FinReg 2023, where every voice matters.

Gain new insights from international experts and practitioners, establish valuable business connections, share your input, and influence the shaping of financial sector regulations.

Register now and be part of an innovative debate about the future of capital markets!

****************************************************************************************************************************************

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które skupi się na kluczowych zagadnieniach transformacji regulacji i rynków finansowych w Polsce i krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Allerhand Financial Regulation Congress - FinReg 2023 - jest sprawdzoną platformą, na której liderzy branży finansowej, praktycy, regulatorzy i przedstawiciele rządu z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej spotkają się, aby wspólnie kształtować przyszłość finansów.

Kongres 2023 poświęcony jest analizie w międzynarodowym gronie wyzwań, które stoją przed rynkami finansowymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci przyjrzą się pięciu kluczowym wymiarom rynków kapitałowych: instrumentom, pośrednikom, emitentom, inwestorom i regulacji. Uwzględnią też kwestie przymusowej restrukturyzacji na szerszym rynku finansowym i ich wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego. Poddamy dyskusji czynniki ograniczające rozwój rynków finansowych w regionie uwzględniając perspektywę podmiotów nie wytrzymujących presji rynkowej. Poszukamy praktycznych rozwiązań, które powinny pomóc w pokonaniu tych ograniczeń. Przedyskutujemy także rolę rynków kapitałowych jako źródła finansowania dla przedsiębiorstw i inwestorów w krajach regionu oraz omówimy kwestie dotyczące upadłości i restrukturyzacji podmiotów finansowych, zarówno z perspektywy instytucjonalnej, jak i konsumenckiej.

Dyskusje panelowe koncentrować się będą na dynamicznych zmianach technologicznych, które wpływają na sektor finansowy. Eksperci z kraju i zagranicy podzielą się wiedzą na temat innowacyjnych modeli inwestycji, rosnącej roli DeFi i rozwijających się aplikacji fintechowych. Będziemy również dyskutować o roli odpowiedzialnych i zrównoważonych modeli biznesowych (ESG) w budowaniu przyszłości sektora finansowego. Dodatkowo omówimy doświadczenia i praktykę związaną z instytucjami finansowymi, których dotyczy przymusowa restrukturyzacja, rolę regulatora i nadzorcy w tym procesie oraz - jakże istotną - perspektywę konsumencką klientów tych podmiotów.

Dołącz do dyskusji na Allerhand Financial Regulation Congress - FinReg 2023 - każdy głos się liczy. Pozyskaj nową wiedzę od zagranicznych ekspertów i praktyków, nawiąż cenne kontakty biznesowe, dołóż swój komentarz, wpłyń na kształt regulacji sektora finansowego.

Zarejestruj się teraz i bądź częścią innowacyjnej debaty na temat przyszłości rynków kapitałowych naszgo regionu!Zobacz również:

konferencje wydarzenia Warszawa