GALA MODY - Festiwal Kolej na Kobiety 2022

1 Października 2022, 18:10-20:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Jedna osoba może pobrać maksymalnie dwa bilety. 1 bilet = 1 osoba!!! Bezpłatny bilet na Galę Mody (I pula)

Jedna osoba może pobrać maksymalnie dwa bilety. 1 bilet = 1 osoba!!!

już niedostępne -REGULAMIN DYSTRYBUCJI BEZPŁATNYCH BILETÓW
ORAZ UCZESTNICTWA W GALI MODY FESTIWALU KOLEJ NA KOBIETY 2022

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin ("Regulamin") określa zasady i warunki dystrybucji bezpłatnych biletów oraz uczestnictwa w Gali Mody ("Gala") Festiwalu Kolej na Kobiety 2022 pod patronatem Burmistrza Głowna ("Festiwal"), która odbędzie się w dniu 01.10.2022 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Głownie, przy ul. Andersa 37 ("Hala"), oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem imprezy.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Pracownia M13 Michał Kmieć ("Organizator") z siedzibą przy ul. Sowińskiego 38 w Głownie, 95-015, NIP 733-132-92-17
 3. Nie przestrzeganie punktów niniejszego regulaminu wiąże się z odrzuceniem rezerwacji biletów i usunięciem Uczestnika z miejsca wydarzenia przez służby do tego wyznaczone.

§ 2
ZASADY REZERWACJI I DYSTRYBUCJI BILETÓW


 1. Uczestnikiem Gali ("Uczestnik") może być:
  a) osoba pełnoletnia posiadająca ważny dokument tożsamości umożliwiający jej identyfikację;
  b) osoba poniżej 16. roku życia, która podczas Gali przebywa pod ciągłą opieką opiekunów prawnych, sprawujących nad nią pieczę;
  c) osoba, która ukończyła 16. rok życia i posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Gali.
 2. Rezerwacja biletów na Galę odbywa się poprzez formularz rejestracyjny na portalu www.evenea.pl na stronie wydarzenia.
 3. Rezerwacja biletów obowiązuje wszystkich uczestników Gali bez względu na wiek.
 4. Rezerwacja obowiązuje dopiero po otrzymaniu przez Uczestnika potwierdzenia dokonania przez Organizatora rezerwacji. Potwierdzenie takie będzie wysłane na adres e-mail wskazany w formularzu przez Uczestnika.
 5. Po weryfikacji rezerwacji przez Organizatora, bilet zostanie wystawiony na imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz wysłany na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. W ramach jednego zamówienia Uczestnik może zarezerwować maksymalnie dwa bilety (dla siebie i osoby towarzyszącej).
 7. Kolejne zamówienia na takie same dane (imię, nazwisko, adres e-mail) podane w formularzu rejestracyjnym będą odrzucane.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia rezerwacji złożonej na fałszywe dane osobowe.
 9. Osoba dokonująca rejestracji na Galę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

§ 3
ORGANIZACJA WIDOWNI

 1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
 3. W miarę możliwości, wpuszczane na Galę oraz wypuszczane po Gali będą najpierw osoby starsze oraz niepełnosprawne.
 4. Do wejścia na Galę uprawniają wyłącznie oryginalne bilety z unikalny kodem kreskowym lub QR, wygenerowane za pośrednictwem portalu www.evenea.pl.
 5. Bilety weryfikowane będą poprzez skanowanie kodów kreskowych lub QR przez osoby wyznaczone przez Organizatora.
 6. Bilety do kontroli można okazać w formie papierowej lub na ekranie urządzeń mobilnych umożliwiających ich zeskanowanie.
 7. Organizator może odmówić wstępu na Galę osobie:
  a) posiadającej nieważny biletu;
  b) posiadającej kopie biletu, który już został zeskanowany;
  c) posiadającej zniszczony bilet uniemożliwiający jego weryfikację;
  d) która nie ukończyła 16. roku życia i nie przebywa na Gali pod opieką opiekunów prawnych, sprawujących nad nią pieczę;
  e) która ukończyła 16. rok życia i nie posiada pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Gali.
 8. Procedura wpuszczania Uczestników na Galę rozpoczyna się o 17:45 i kończy o 18:10.
 9. Spóźniony Uczestnik traci możliwość udziału w Gali, a Organizator może udostępnić jego miejsce innemu Uczestnikowi.
 10. Miejsca siedzące na Gali nie są numerowane.
 11. Organizator może również utrwalać przebieg Gali, w tym osób uczestniczących w Gali jako widownia, w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Organizatora. Dane te w postaci wizerunku widzów mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Festiwalu w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na widowni, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Utrwalanie wizerunku na zdjęciach lub filmach, w celach wskazanych w ust. 11 stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora Festiwalu. Uwieczniony wizerunek stanowić będzie wyłącznie szczegół widowni Gali i nie ma on na celu przedstawienia konkretnej osoby. Wizerunek widzów nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, w związku z tym widzom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 13. Filmowanie i fotografowanie profesjonalnym sprzętem fotograficznym przez Uczestnika bez wcześniej uzyskanej zgody Organizatora (za wyjątkiem telefonów komórkowych) jest zabronione. Akredytacje medialne wydawane są poprzez zgłoszenie na adres e-mail: [email protected]

§ 4
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy Uczestnik Gali (bez względu na wiek) zobowiązany jest do zajęcia miejsca siedzącego na czas trwania Gali. W żadnym wypadku nie można stać w przejściach, na schodach, innych drogach ewakuacyjnych oraz poruszać się i przebywać w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 2. Uczestnik Gali oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Hali zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Gali, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 3. Uczestnik Gali jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Organizatora, Służb porządkowych i Informacyjnych.
 4. Podczas Gali zabrania się Uczestnikowi:
  a) głośnego zachowania, zakłócającego uczestnictwo w Gali,
  b) wnoszenia na teren Hali broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie,
  c) wchodzenia na teren Hali pod wpływem alkoholu, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się agresywnie.
  d) spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie całego obiektu,
  e) wnoszenia alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych oraz blaszanych, przedmiotów twardych, petard, rac, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji,
  f) używania "kominiarek" lub innych okryć ciała służących maskowaniu się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez osoby wyznaczone przez Organizatora, służby porządkowe i informacyjne oraz policyjne, z wyjątkiem maseczek lub przyłbic ochronnych,
  g) wnoszenia i posługiwania się bronią, substancjami palnymi, pirotechnicznymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
  h) wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla obsługi Festiwalu i obsługi Hali,
  i) używania wulgarnych słów i określeń oraz wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej,
  j) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu.
 5. Na terenie Hali, w którym odbywa się Gala, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty i dokumenty zagubione, pozostawione lub skradzione podczas Gali.
 7. Uczestnik Gali może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za powstałe w tej konsekwencji ewentualne uszkodzenia słuchu / wzroku lub utratę zdrowia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie jego zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

§ 5
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z rezerwacją i dystrybucją biletów jest Michał Kmieć właściciel firmy Pracownia M13 Michał Kmieć, z siedzibą przy ul. Sowińskiego 38 w Głownie, 95-015, NIP 733-132-92-17, e-mail: [email protected], tel. +48 663 561 243.
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się mailowo pod adresem: [email protected]
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym na stronie www.evenea.pl jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość rezerwacji biletów na Galę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja umowy dotyczącej sprzedaży biletów na wydarzenie organizowane przez Pracownię M13 Michał Kmieć, zwana dalej Umową. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji Umowy.
 5. Dane, które przetwarzamy w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do podjęcia niezbędnych czynności związanych z rezerwacją, dystrybucją i weryfikacją biletów podczas kontroli.
 6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.
 7. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom, dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.09.2022 roku.

Zobacz również:

imprezy wydarzenia Głowno