GGC LAB: RETAIL | technologie w służbie sprzedaży

29 Maja 2020, 18:00 (Piątek) - 30 Maja 2020, 19:00 (Sobota)

Online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin Uczestnictwa i Polityka Prywatności

Regulamin uczestnictwa w "Geek Goes Chic Lab"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera warunki uczestnictwa w wydarzeniu o nazwie "GGC LAB" ("Wydarzenie") organizowanej przez GeekGoesChic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowaną przy ul. Grodzka 42/1 31-044 Kraków KRS 0000562376 REGON 361737092 NIP 6793112463 ("Organizator") oraz stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Wydarzenia ("Uczestnik").
 2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 29-30 maja 2020 roku. Miejsce: Online przy użyciu między innymi narzędzia MS Teams.
 3. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej Facebook.com/geekgoeschic/events 
  ("Strona Internetowa").
 4. Partnerami Organizatora ("Partnerzy") przy organizacji Wydarzenia są podmioty wskazane na Stronie Internetowej.
 5. Podczas Wydarzenia odbywa się konkurs na najlepszy projekt dla branży RETAIL ("Konkurs").
 6. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Wydarzenia i Regulaminu narzędzi wykorzystywanych podczas Wydarzenia.
 7. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Wydarzeniu.
 8. W związku z udziałem Uczestnika w Wydarzeniu Uczestnik udziela Organizatorowi, Partnerom oraz mediom nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań wideo z wizerunkiem Użytkownika i treści wypowiedzi bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań wideo za pośrednictwem dowolnego medium w celach związanych z Wydarzeniem i innymi wydarzeniami organizowanymi przez Organizatora.
 9. Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z usług Strony Internetowej.

§2 Warunki udziału w Wydarzeniu

 1. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyły 16 rok życia i uzyskały zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Wydarzeniu i posiadają potwierdzenie uczestnictwa na Wydarzenie ("Bilet") zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. W celu otrzymania Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej evenea.pl/event/ggclab
 3. W ramach formularza Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych, w tym danych osobowych ("Dane Osobowe"):
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. swoje umiejętności
  4. link do portfolio (linkedin, instagram)
  5. informacje na temat motywacji wzięcia udziału w GGC LAB
  6. Nazwę zespołu (jeśli posiada)
 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podania fałszywych lub niepełnych informacji, Organizator może odmówić Uczestnikowi wydania Biletu lub anulować wydany Bilet.
 5. Organizator poinformuje potencjalnego Uczestnika o zakwalifikowaniu go do udziału w Wydarzeniu lub o decyzji odmownej i przekaże Bilet w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu. Organizator może odmówić wydania Biletu z każdego powodu i bez podawania przyczyn.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi na uzupełnionym przez Uczestnika formularzu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w każdym czasie, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Uczestnika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Uczestnik nie przedstawi takiego dokumentu niezwłocznie, Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału takiego Uczestnika w Wydarzeniu do chwili przedstawienia dokumentu.
 8. Bilety mają charakter osobisty i nie mogą być zbywane lub przekazywane. Każdy Bilet upoważnia do wstępu na Wydarzenie 1 (jednej) osoby i do wymiany na jeden identyfikator imienny.
 9. Organizator może odmówić prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu osobom, wobec których poweźmie uzasadnione przypuszczenie, iż dokonały rejestracji w celu innym, iż wzięcie udziału w Konkursach organizowanych w ramach Wydarzenia (w szczególności w celu rekrutacji pracowników). Rejestracja zostanie za bezskuteczną.

§3 Przebieg Wydarzenia

 1. Na potrzeby Wydarzenia oraz zadań konkursowych Uczestnicy tworzą zespoły liczące od 2 do 4 członków ("Zespół" lub "Zespoły").
 2. Uczestnik może być członkiem jednego Zespołu. O jego członkostwie w Zespole decydują pozostali członkowie Zespołu, na podstawie wkładu pracy we wspólne dzieło Zespołu.
 3. Platforma MS Teams udostępniona będzie Uczestnikom od dnia 29 maja 2020 roku do dnia 30 maja 2020 roku.
 4. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00 w dniu 29 maja, a zakończy o godzinie 20:00 w dniu 30 maja 2020 roku .

§5 Nagrody, jury i kryteria ocen

 1. Nagrody w Wydarzeniu dostępne będą pod adresem facebook.com/geekgoeschic/events/ najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia.
 2. Oferowane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne, inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody są fundowane przez Partnerów Wydarzenia.
 4. Wartość przekazywanych nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 %, który uiszcza Organizator - jeżeli wartość nagrody lub nagród przekracza 760 zł.
 5. Organizator do nagród rzeczowych dolicza 11,11% ich wartości w celu opłacenia niezbędnych podatków (nagroda będzie zawierała zryczałtowany podatek zgodnie z ust. 6 poniżej - jeżeli wartość nagrody lub nagród przekracza 760 zł.
 6. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. z dnia 2016.12.15) jeżeli nagroda ma charakter rzeczowy, to podatnik (uczestnik Konkursu otrzymujący nagrodę) jest zobowiązany wpłacić płatnikowi (Organizatorowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku (10% wartości Nagrody) przed udostępnieniem wygranej (Nagrody) lub świadczenia.
 7. Przewiduje się nagrody dla 1 (jednego) zwycięskiego Zespołu, jednakże Partnerzy oraz Organizator zastrzegają możliwość przyznawania wyróżnień oraz dodatkowych nagród dla konkretnych Zespołów, których projekty zostaną uznane za wartościowe przez Organizatora, bądź przez jury.
 8. Organizator zastrzega, że zwycięzcy konkursu i osoby wyróżnione nie mogą przenieść praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.
 9. Oceny rozwiązań poszczególnych zadań dokonuje jury Konkursu, składające się z minimum dwóch członków. Członkowie jury wybierani są przez Organizatora. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia.
 10. Jury zdecyduje o przyznaniu Nagrody zespołowi, który przedstawił najlepsze jego zdaniem rozwiązanie lub odstąpi od przyznania nagrody w przypadku niskiego poziomu dostarczonych do oceny rozwiązań. Jury ocenia przygotowane przez Zespoły rozwiązania pod względem innowacyjności, możliwości praktycznego zastosowania, wartości wdrożeniowej, integralności oraz kompletności oraz na podstawie założeń, które zostaną przedstawione w dniu rozpoczęcia Wydarzenia.
 11. Decyzje jury i członków jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 12. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w stosunku do przygotowanego rozwiązania. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez jury.
 13. Całość projektów powstałych podczas Wydarzenia musi powstać w jego trakcie. Uczestnik nie może wykorzystywać utworów i dzieł powstałych przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia.
 14. Organizator i Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady prawne zadań realizowanych przez Uczestników, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem zadań w trakcie Wydarzenia.
 15. Kategorycznie zabronione jest tworzenie treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez zezwolenia.

§6 Zasady szczególne udziału w Wydarzeniu

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w terminie 4 dni od otrzymanej informacji, przez przesłanie rezygnacji na adres e-mail kasia@geekgoeschic.co. Brak rezygnacji jest równoznaczny z akceptacją wprowadzonych zmian.
 2. Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw osób trzecich. 
 3. Podczas Wydarzenia zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych lub podmiotów trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 4. Zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub zasady współżycia społecznego.
 5. Zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie, robienie zrzutów ekranów i fotografowanie bez pisemnej zgody Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z terenu organizacji Wydarzenia bez prawa do powrotu lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Wydarzeniu.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, jakie poniesienie poniesie Organizator w przypadku wystąpienia stron trzecich w stosunku do Organizatora z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez Uczestnika.
 8. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Wydarzenia uważa się Katarzynę Gola .

§7 Skargi i reklamacje

 1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Wydarzenia mogą być kierowane do Organizatora:
  1. na adres e-mail kasia@geekgoeschic.co .
  2. na adres Organizatora.
 2. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie reklamacja zostanie uznana za zasadną.

§8 Polityka Prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.

Wypełniając formularz Uczestnik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu Danych Osobowych przez Organizatora w charakterze administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.; Dz.U. z 2016r. poz. 922) w celu promowania własnych produktów lub usług.

Użytkownik może udzielić także innych zgód dotyczących przetwarzania Danych Osobowych znajdujących się pod formularzem rejestracyjnym.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących jego osoby, ich aktualizacji, zmiany, uzupełniania lub żądania usunięcia, z zastrzeżeniem, że działania takie mogą uniemożliwić Organizatorowi zapewnienie udziału Uczestnika w Wydarzeniu.

Dane Osobowe wygranych Zespołów zostaną przekazane Strategicznemu Partnerowi w celu wykonania umowy.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez GeekGoesChic Sp. z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy GeekGoesChic Sp. z o.o., uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, a także podmiotowi którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Do danych osobowych zbieranych przez GeekGoesChic Sp. z o.o. dostęp ma również dostawca platformy, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na Kurs. Ponadto GeekGoesChic Sp. z o.o. udostępnia dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności podmiotom obsługującym płatności. Dane przekazywane są w oparciu o zawarte przez GeekGoesChic Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz urzędowi skarbowemu.

W przypadku wyraźnej, dobrowolnie udzielonej zgody, partnerzy Kursu również są uprawnieni do przetwarzania wskazanych danych osobowych.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

GeekGoesChic Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: kasia@geekgoeschic.co lub podany wyżej adres korespondencyjny.

Zmiany Polityki Prywatności

GeekGoesChic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a jej zmiana następuje w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 06.05.2020 r.

§9 Postanowienia Końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki fizyczne lub psychiczne poniesione przez Uczestników w trakcie trwania Wydarzenia.
 2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy według przepisów ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 t.j. z dnia 2016.11.09).
 4. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu.
 5. Organizator ustala program Wydarzenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się Wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na Stronie Internetowej.
 6. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 06.05. 2020 roku.
 8. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora, a także w siedzibie Organizatora.
 9. Aktualna wersja Regulaminu jest możliwa do pobrania także w formacie PDF pod adresem: fb.com/geekgoeschic/events