Hackathon w Hevelianum

19 października 2019, 10:00 (sobota) - 20 października 2019, 18:00 (niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

REGULAMIN

REGULAMIN


Regulamin wydarzenia "Hackathon w Hevelianum", zwany w treści "Regulaminem"

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady, zgodnie z którymi odbywać się będzie wydarzenie pod nazwą "Hackathon w Hevelianum" (zwany dalej "Wydarzeniem").
2.Organizatorem Wydarzenia jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B (zwana dalej "Organizator").
3.Partnerami Wydarzenia są: Hevelianum z siedzibą w Gdańsku, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk oraz Blue Dot Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (zwani dalej "Partnerami").
4.Wydarzenie sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.
5.Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października 2019 r., w Hevelianum, ul. Gradowa 8, 80-802 Gdańsk.

II ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

1.W Wydarzeniu mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych dalej w treści Regulaminu: ("Uczestnik").
2.Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny, bezpłatny i otwarty. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w Wydarzeniu, ani kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.
3.Uczestnicy podczas Wydarzenia tworzą rozwiązania technologiczne (aplikacje, aplikacje mobilne, serwisy internetowe) odpowiadające na następujące Wyzwania (dalej jako: Wyzwania):
a.Jak personalizować szeroką ofertę Hevelianum z uwzględnieniem zainteresowań, wieku, upodobań klientów i klientek, aby mieli oni poczucie, że otrzymują coś skrojonego na miarę? W jaki sposób to zaprezentować?
b.Jak zachęcić gości Hevelianum, aby dzielili się informacjami o sobie? Jak sprawić, że dzielenie się nimi będzie formą zabawy dającą poczucie, że mają wpływ na program instytucji?
c.W jaki sposób na podstawie danych zwizualizować planety pozasłoneczne i sprawdzić czy może istnieć na nich życie?
4.Przedmiotem Prac konkursowych są mockupy, działające prototypy rozwiązań technologicznych, o których mowa w II. 3. lub aplikacje mobilne (dalej: Prace konkursowe).
5.Technologia wykonania Pracy konkursowej jest dowolna.
6.Liczba Uczestników Wydarzenia jest ograniczona i wynosi maksymalnie 40 osób.
7.O dopuszczeniu do udziału w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
8.Na potrzeby Wydarzenia Uczestnicy tworzą Zespoły liczące od 3 do 5 osób.
9.Udział w Wydarzeniu zgłaszać mogą osoby fizyczne: pojedynczo lub w Zespołach za pośrednictwem strony internetowej https://evenea.pl/event/hackathon-w-hevelianum/.
10.W przypadku Uczestników zgłaszających się pojedynczo, Organizator zastrzega sobie prawo łączenia ich w Zespoły lub dołączania do zgłoszonych Zespołów w porozumieniu z członkami Zespołów.
11.W przypadku zgłaszania się Zespołów każdy z członków Zespołu (Uczestnik) musi zarejestrować się indywidualnie z podaniem nazwy zgłaszanego Zespołu.
12.Zgłoszenie zawierać będzie następujące dane:
a.imię, nazwisko Uczestnika,
b.adres e-mail,
c.numer telefonu,
d.obszar kompetencji,
e.określenie zgłoszenia jako osoby indywidualnej lub Zespołu (w tym nazwy Zespołu w przypadku zgłoszeń w ramach Zespołu),
f.wskazanie Wyzwania, które Uczestnik będzie chciał rozwijać podczas Wydarzenia (z zastrzeżeniem, że Zespół może pracować nad jednym Wyzwaniem).
13.Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest:
a.przesłanie w dniach do 18.10.2019 r. do godziny 17:00 prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line zamieszczonego na stronie https://evenea.pl/event/hackathon-w-hevelianum/,
b.wyrażenie zgody na zasady określone w niniejszym Regulaminie i przestrzeganie postanowień Regulaminu. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt a. powyżej jest rozumiane jako akceptacja Regulaminu.
c.otrzymanie po rejestracji wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Uczestnika do udziału w Wydarzeniu,
d.wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
14.Zakwalifikowani Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia na adres e-mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
15.Organizator może utworzyć listę rezerwową Uczestników. W przypadku dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu Uczestnika z listy rezerwowej, zarejestrowane osoby otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu do udziału drogą mailową na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym (bez zachowania terminu, o którym mowa w II.14).
16.Dzień przed rozpoczęciem Wydarzenia (tj. 18 października 2019 r.) odbędzie się Warm-up - spotkanie Organizatora i Partnerów z Uczestnikami. Szczegóły dotyczące Warm-upu zostaną wysłane Uczestnikom w wiadomości e-mail nie później niż 1 dzień przed jego rozpoczęciem.
17.Warm-up to kilkugodzinne spotkanie, podczas którego Uczestnicy mają okazję do zapoznania się z działalnością Hevelianum oraz z Wyzwaniami i zaleceniami Organizatora i Partnerów odnośnie do wykonania Prac konkursowych.
18.Do udziału w Warm-upie zobowiązany jest każdy Zespół, którego reprezentować powinien min. 1 Uczestnik oraz wszyscy Uczestnicy, którzy zgłosili się indywidualnie. Uczestnicy indywidualni (nie posiadający swoich Zespołów), podczas Warm-upu będą dołączeni do Zespołu obejmującego nie więcej niż 4 osoby za zgodą tych członków tych Zespołów.
19.Ostateczne składy Zespołów, w których liczba Uczestników nie przekracza 5 osób, ustalone zostaną 18 października 2019 r.
20.Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu i regulaminu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie: https://www.hevelianum.pl/informacje/regulaminy.
21.Uczestnikom zakazuje się spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających lub narkotyków w czasie trwania Wydarzenia.
22.Każdy Uczestnik zgłaszając Pracę konkursową do konkursu wyraża zgodę na jej publiczną ekspozycję.
23.Biorąc udział w Wydarzeniu, Uczestnicy oświadczają, że są wyłącznymi twórcami Pracy konkursowej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy Prawo własności przemysłowej oraz że przysługują im pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego do Pracy konkursowej i posiadają know-how dotyczące stworzonej Pracy konkursowej.
24.Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Wydarzeniu, jak i wykonaną przez Uczestnika Pracą konkursową.
25.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie Organizatorowi licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) w zakresie utworów niebędących oprogramowaniem (treść noty licencyjnej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) i licencji MIT w zakresie utworów będących oprogramowaniem (treść noty licencyjnej stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
26.Uczestnicy mają obowiązek dopełnienia swoich zobowiązań wynikających z licencji MIT przez zamieszczenie noty licencyjnej w kodzie o następującej treści stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

III PRZEBIEG WYDARZENIA

1.Wydarzenie rozpoczyna się 19 października 2019 r. o godzinie 10:00, a kończy 20 października 2010 r. o godzinie 18:00. Jego godzinowy harmonogram zostanie przesłany Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.Zakwalifikowani Uczestnicy rejestrują swój udział wpisując się na listę obecności pierwszego dnia Wydarzenia w godz. 9:30-10:00.
3.Uczestnik może pracować podczas Wydarzenia tylko w ramach jednego Zespołu.
4.Organizator w czasie trwania Wydarzenia zapewnia:
a.wyżywienie (co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie) i napoje,
b.zasilanie elektryczne,
c.dostęp do mentorów,
d.dostęp do instalacji sanitarnych,
e.dostęp do internetu,
f.przestrzeń do pracy,
g.projektor multimedialny lub ekran wraz z komputerem i niezbędnym oprogramowaniem przeznaczone do prezentacji Prac konkursowych,
h.dostęp do wszelkich informacji organizacyjnych w trakcie trwania Wydarzenia,
5.Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie zorganizują sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub inne narzędzia niezbędne do udziału w Wydarzeniu. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych narzędzi pochodzących jedynie z legalnych źródeł. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich związane z wykorzystywanym przez Uczestników sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i innymi narzędziami wykorzystywanymi w Wydarzeniu.
6.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie podczas trwania Wydarzenia Prac konkursowych przygotowanych przez Uczestników Wydarzenia przed jego rozpoczęciem.
7.Zgłoszona do oceny Praca konkursowa musi bazować na pracy własnej Uczestników (nie dopuszcza się korzystania z pomocy zewnętrznej dostępnej innej niż zapewnionej przez Organizatora).

IV. OCENA I NAGRODY

1.W ramach Wydarzenia odbędzie się konkurs na stworzenie najlepszych Prac konkursowych.
2.Organizator powoła Komisję Konkursową składające się z przedstawicieli Organizatora, Partnerów oraz ekspertów zewnętrznych przed rozpoczęciem Wydarzenia.
3.Oceny Prac konkursowych Komisja Konkursowa dokona dnia 20 października 2019 r.
4.Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, wiążąca jest decyzja Przewodniczącego Komisji Konkursowej, wybieranego przed rozpoczęciem konkursu spośród osób wchodzących w skład Komisji Konkursowej przez członków Komisji.
5.Uczestnicy zaprezentują Projekt przed Komisją Konkursową w kolejności wskazanej przez Komisję Konkursową.
6.Prezentacja Projektu powinna trwać do 8 minut. Prezentacja powinna zawierać krótkie odpowiedzi na pytania:
a.jakie problemy rozwiązuje dane rozwiązanie,
b.jakie korzyści niesie dla użytkownika i Hevelianum,
c.w jaki sposób użytkownik będzie korzystał z rozwiązania,
d.jakie technologie zostały wykorzystane,
e.w jaki sposób można rozwijać dane rozwiązanie.
7.Każdy Zespół powinien zaprezentować mockup, działający prototypy rozwiązań technologicznych, o których mowa w II. 3 lub aplikacją mobilną.
8.W przypadku zastrzeżeń dotyczących wykonania danej Pracy konkursowej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu jej powstania.
9.Komisja Konkursowa będzie zwracała uwagę na:
a.kreatywne zastosowanie,
b.korzyści wynikające z zaprojektowanego rozwiązania dla Hevelianum i użytkowników,
c.możliwość rozwoju i wdrożenia zaprojektowanego rozwiązania.
10.Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników.
11.Wyniki Wydarzenia zostaną ogłoszone po zakończeniu prezentacji Projektów w dniu 20 października 2019 r.
12.Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom dnia 20 października 2019 r.
13.Wykaz nagród stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

14.Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne, inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

15.Nagrody są fundowane i wręczane przez Organizatora i Partnerów.
16.Wydanie nagród zostanie udokumentowane protokołem, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator i Uczestnicy są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianie swoich danych, w szczególności danych adresowych koniecznych do przesłania informacji i oświadczeń związanych z Wydarzeniem i przekazaniem nagród.
2.Osobą uprawnioną do kontakt ze strony Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest Anna Miler, a.miler@inkubatorstarter.pl, 58 731 65 54.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nie przyznaniem nagrody. Organizator nie jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń Uczestników.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Wydarzenia.
5.W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu Wydarzenia Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody jakie poniosły z tego tytułu osoby, które zgłosiły swój udział w Wydarzeniu.
6.Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub ogólnie przyjętych zasad życia społecznego w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia wraz z utratą prawa do nagrody.
7.Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych, aby mógł uczestniczyć w Wydarzeniu. Organizator ma wyłączoną odpowiedzialność z tego tytułu.
8.Uczestnik odpowiada za szkody, jakie wyrządził w obiekcie organizacji Wydarzenia.
9.Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
10.We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w trakcie Wydarzenia, decyduje przedstawiciel Organizatora.
11.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: https://www.hevelianum.pl/ oraz https://evenea.pl/event/hackathon-w-hevelianum/.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator każdorazowo poinformuje o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronach internetowych https://www.hevelianum.pl/ oraz https://evenea.pl/event/hackathon-w-hevelianum/. Ponadto informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Uczestnikom w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
13.Uczestnik Wydarzenia, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu.
14.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Spory będą poddane pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Organizatora.

Załącznik nr 1

Treść Noty Licencyjnej Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-SA 4.0)

[autor], CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl)

Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

Przystąpienie do wykonywania Uprawnień Licencyjnych oznacza akceptację i zgodę Licencjodawcy na związanie się warunkami niniejszej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna ("Licencja Publiczna"). W zakresie, w jakim niniejsza Licencja Publiczna może być interpretowana jako umowa, Uprawnienia Licencyjne przyznawane są Licencjobiorcy w zamian za zgodę Licencjobiorcy na niniejsze warunki, a Licencjodawca udziela Licencjobiorcy owe uprawnienia w zamian za korzyści płynące dla Licencjodawcy z udostępnienia Utworu Licencjonowanego na niniejszych warunkach.

Paragraf 1 - Definicje.

a.Utwór Zależny oznacza materiał objęty Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich, pochodzący od, lub opracowany na podstawie Utworu Licencjonowanego, w którym następuje tłumaczenie Utworu Licencjonowanego, jego zmiana, aranżacja, przetworzenie lub inna modyfikacja w taki sposób, że wymagane jest zezwolenie na podstawie Prawa Autorskiego i Praw Podobnych do Praw Autorskich należących do Licencjodawcy. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, jeśli Utwór Licencjonowany jest utworem muzycznym, wykonaniem lub nagraniem dźwiękowym, Utwór Zależny powstaje zawsze, gdy Utwór Licencjonowany zostaje zsynchronizowany w relacji czasowej z ruchomym obrazem.
b.Licencja Twórcy Utworu Zależnego oznacza licencję, którą Licencjobiorca stosuje do Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich przysługujących mu w odniesieniu do Utworu Zależnego, zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.
c.Licencja Kompatybilna z BY-SA oznacza jedną z licencji wymienionych na creativecommons.org/compatiblelicenses, zatwierdzoną przez Creative Commons jako istotnie odpowiadającą niniejszej Licencji Publicznej.
d.Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich oznaczają prawo autorskie i/lub prawa ściśle związane z prawem autorskim, włącznie z, bez ograniczeń, wykonywaniem, nadawaniem, nagrywaniem dźwięku, oraz Prawami Sui Generis do Baz Danych, bez względu na to, w jaki sposób prawa te są nazywane i kategoryzowane. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, prawa wymienione w Paragrafie 2(b)(1)-(2) nie są Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich.
e.Skuteczne Zabezpieczenia Techniczne oznaczają środki, które, w braku odpowiedniego zezwolenia, nie mogą być obchodzone na podstawie praw wykonujących zobowiązanie przyjęte na podstawie art. 11 Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim z dn. 20 grudnia 1996, lub podobnych umów międzynarodowych.
f.Wyjątki i Ograniczenia oznaczają dozwolony użytek lub inne wyjątki lub ograniczenia Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich, mające zastosowanie do korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę.
g.Elementy Licencji oznaczają atrybuty wymienione w nazwie Licencji Publicznej Creative Commons. Elementami Licencji w przypadku niniejszej Licencji Publicznej jest Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach.
h.Utwór Licencjonowany oznacza dzieło artystyczne lub literackie, bazę danych, lub inny materiał, do którego Licencjodawca zastosował niniejszą Licencję Publiczną.
i.Uprawnienia Licencyjne oznaczają uprawnienia przyznane Licencjobiorcy na warunkach niniejszej Licencji Publicznej, ograniczające się do wszystkich Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich regulujących korzystanie z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę, i które Licencjodawca jest upoważniony licencjonować.
j.Licencjodawca oznacza osobę(y) fizyczną(e) lub podmiot(y) udzielający(e) praw na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.
k.Dzielenie się oznacza udostępniane publiczne utworu jakimikolwiek środkami, wymagające zgody na podstawie Uprawnień Licencyjnych, takie jak reprodukcja, publiczne wystawianie, publiczne wykonanie, rozprowadzanie, rozpowszechnianie, komunikowanie, importowanie oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
l.Prawa Sui Generis do Baz Danych oznaczają prawa inne niż prawo autorskie, wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9/WE z 11 marca 1996 r. o prawnej ochronie baz danych, z późniejszymi zmianami/lub zastępowanej nową, jak również inne prawa odpowiadające im istotnie, obowiązujące gdziekolwiek na świecie.
m.Licencjobiorca oznacza podmiot wykonujący Uprawnienia Licencyjne na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 2 - Zakres.
a.Udzielenie licencji.
1.Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji Publicznej, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy, nieodpłatnej, nieobejmującej prawa do udzielania sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata w odniesieniu Utworu Licencjonowanego Uprawnień Licencyjnych do:
A.zwielokrotniania i Dzielenia się Utworem Licencjonowanym w całości lub części; a także
B.tworzenia, zwielokrotniania i Dzielenia się Utworami Zależnymi.
2.Wyjątki i Ograniczenia. W razie wątpliwości, w przypadku, gdy korzystanie przez Licencjobiorcę odbywa się w ramach Wyjątków i Ograniczeń, niniejsza Licencja Publiczna nie ma zastosowania, a Licencjobiorca nie jest zobowiązany do przestrzegania jej warunków.
3.Czas trwania. Czas trwania niniejszej Licencji Publicznej określony jest w Paragrafie 6(a).
4.Środki przekazu i formaty; zezwolenie na modyfikacje techniczne. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania Uprawnień Licencyjnych za pośrednictwem wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości środków przekazu oraz we wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości formatach, a także do dokonywania w tym celu koniecznych modyfikacji technicznych. Licencjodawca zrzeka się i/lub zobowiązuje do niewykonywania prawa do zabronienia Licencjobiorcy dokonywania modyfikacji technicznych koniecznych dla wykonywania Uprawnień Licencyjnych, włącznie z modyfikacjami technicznymi koniecznymi do obejścia Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, proste dokonanie modyfikacji objętych niniejszym Paragrafem 2(a)(4) nie prowadzi do powstania Utworu Zależnego.
5.Dalsi odbiorcy.
A.Oferta Licencjodawcy - Utwór Licencjonowany. Każdy odbiorca Utworu Licencjonowanego automatycznie otrzymuje ofertę Licencjodawcy przystąpienia do wykonywania Uprawnień Licencyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.
B.Dodatkowa oferta Licencjodawcy - Utwór Zależny. Każdy dalszy odbiorca Utworu Zależnego otrzymanego od Licencjobiorcy automatycznie otrzymuje ofertę Licencjodawcy przystąpienia do wykonywania Uprawnień Licencyjnych do korzystania z Utworu Zależnego zgodnie z warunkami Licencji Twórcy Utworu Zależnego.
C.Żadnych ograniczeń dla dalszych odbiorców. Licencjobiorca nie może oferować ani nakładać dodatkowych lub zmienionych warunków wykorzystania Utworu Licencjonowanego, ani stosować jakichkolwiek Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych, jeśli działania te ograniczają wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez jakiegokolwiek odbiorcę Utworu Licencjonowanego.
6.Brak upoważnienia. Żaden element niniejszej Licencji Publicznej nie stanowi zezwolenia, ani nie może być interpretowany jako zezwolenie na sugerowanie lub stwierdzanie, że Licencjobiorca lub wykorzystanie przez Licencjobiorcę Utworu Licencjonowanego są powiązane, sponsorowane, upoważnione lub oficjalnie uznane przez Licencjodawcę lub inne podmioty wskazane w celu uznania autorstwa, zgodnie z postanowieniem Paragrafu 3(a)(1)(A)(i).
b.Inne prawa.
1.Autorskie prawa osobiste, takie jak prawo do nienaruszalności formy i treści utworu, ani prawo do kontroli komercyjnego wykorzystania wizerunku, prawo do prywatności, lub inne podobne prawa osobiste nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie, lub w zakresie ograniczonym, pozwalającym na wykonywanie przez Licencjobiorcę Uprawnień Licencyjnych (jednak nie w żaden inny sposób), Licencjodawca zrzeka się lub zobowiązuje do niewykonywania powyższych przysługujących Mu praw.
2.Prawa patentowe i prawa do znaków towarowych nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną.
3.W najszerszym możliwym zakresie, Licencjodawca zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia od Licencjobiorcy za wykonywanie Uprawnień Licencyjnych, pobieranego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, na podstawie jakiegokolwiek, dobrowolnego lub zbywalnego, ustawowego lub obowiązkowego, systemu licencyjnego. W pozostałych przypadkach, Licencjodawca wyraźnie zastrzega prawo do pobierania wynagrodzenia.

Paragraf 3 - Warunki Licencji.
Wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez Licencjodawcę jest wyraźnie uzależnione od przestrzegania następujących warunków.
a.Uznanie autorstwa.
1.W przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym (również w zmodyfikowanej formie), jest obowiązany:
A.zachować następujące elementy, jeśli są one wskazane przez Licencjodawcę w Utworze Licencjonowanym:
i.identyfikację twórcy Utworu Licencjonowanego oraz jakichkolwiek innych osób, wskazanych do uzyskania atrybucji, w rozsądny sposób, oznaczony przez Licencjodawcę (włącznie z podaniem wskazanego pseudonimu);
ii.informacji o prawach autorskich;
iii.oznaczenie niniejszej Licencji Publicznej;
iv.oznaczenie wyłączenia gwarancji;
v.URI lub hiperłącze do Utworu Licencjonowanego, w rozsądnym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne;
B.oznaczyć czy Licencjobiorca wprowadził modyfikacje w Utworze Licencjonowanym, oraz zachować oznaczenia poprzednich modyfikacji; oraz
C.oznaczyć Utwór Licencjonowany jako dostępny na niniejszej Licencji Publicznej, a także załączyć tekst, adres URI lub hiperłącze do niniejszej Licencji Publicznej.
2.Warunków określonych w Paragrafie 3(a)(1) Licencjobiorca może dochować w każdy rozsądny sposób, stosownie do nośnika, środka przekazu i kontekstu, w jakim Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym. Na przykład, rozsądnym dochowaniem wyżej określonych warunków może być załączenie adresu URI lub hiperłącza do źródła zawierającego wymagane informacje.
3.Jeśli zażąda tego Licencjodawca, Licencjobiorca obowiązany jest usunąć wszelkie informacje określone w Paragrafie 3(a)(1)(A) w uzasadnionym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne.
b.Na tych samych warunkach.
Oprócz obowiązku dochowania warunków określonych w Paragrafie 3(a), w przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się stworzonym przez siebie Utworem Zależnym, Licencjobiorca obowiązany jest ponadto dochować następujących warunków.
1.Licencja Twórcy Utworu Zależnego, stosowana przez Licencjobiorcę, musi być licencją Creative Commons składającą się z tych samych Elementów Licencji, odpowiadających niniejszej wersji lub późniejszej, lub Licencją Kompatybilną z BY-SA.
2.Licencjobiorca obowiązany jest uwidocznić tekst, adres URI lub hiperłącze prowadzące do Licencji Twórcy Utworu Zależnego, stosowanej przez Licencjobiorcę. Należy dokonać tego w odpowiedni sposób w zależności of formatu, kontekstu i sposobu w jaki Licencjobiorca udostępnia Utwór Zależny.
3.Licencjobiorca nie może oferować lub nakładać żadnych dodatkowych lub zmienionych warunków korzystania z Utworu Zależnego, ani stosować Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych, jeśli działania te ograniczałyby wykonywanie praw przyznanych przez Licencję Twórcy Utworu Zależnego, stosowaną przez Licencjobiorcę.

Paragraf 4 - Prawa Sui Generis do Baz Danych.
W przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują Prawa Sui Generis do Baz Danych, mające zastosowanie do określonego korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę:
a.w razie wątpliwości, Paragraf 2(a)(1) przyznaje Licencjobiorcy prawo do wyodrębniania, ponownego wykorzystania, zwielokrotniania oraz Dzielenia się całością lub istotną częścią zawartości bazy danych;
b.w przypadku, gdy Licencjobiorca zawiera całość lub istotną część bazy danych w bazie danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, baza danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, stanowi Utwór Zależny (jednakże nie dotyczy to jej samodzielnych części), w tym także dla celów Paragrafu 3(b); oraz
c.w przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się całością lub istotną częścią bazy danych, obowiązany jest przestrzegać warunków Paragrafu 3(a).
W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 4 uzupełnia, lecz nie zastępuje obowiązków Licencjodawcy wynikających z niniejszej Licencji Publicznej, w przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują inne Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich.

Paragraf 5 - Wyłączenie Gwarancji i Ograniczenie Odpowiedzialności.
a.Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w możliwie najszerszym zakresie, oferuje Utwór Licencjonowany w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nim Licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących Utworu Licencjonowanego, ani wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność, przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest dozwolone w całości lub w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć zastosowania do Licencjobiorcy.
b.W najdalej idącym stopniu, w żadnym wypadku Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy na żadnej podstawie prawnej (włączając w to, bez ograniczeń, niedochowanie należytej staranności) za bezpośrednie, specjalne , pośrednie, przypadkowe, następcze, karne, ani żadne inne straty, koszty, utracone korzyści, wydatki, ani szkody wynikające z zastosowania niniejszej Licencji Publicznej lub korzystania z Utworu Licencjonowanego, nawet w przypadku, gdy Licencjodawca był powiadomiony o możliwości poniesienia takich strat, kosztów, wydatków, lub szkód. W przypadku, gdy ograniczenie odpowiedzialności nie jest dozwolone w całości lub w części, takie ograniczenie nie ma zastosowania do Licencjobiorcy.
c.Powyższe wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności będzie interpretowane w sposób zapewniający wyłączenie i zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie możliwie najszerszym.

Paragraf 6 - Termin i Wygaśnięcie.
a.Niniejsza Licencja Publiczna jest udzielona na czas trwania licencjonowanych Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich. Jednakże, jeśli Licencjobiorca naruszy postanowienia niniejszej Licencji Publicznej, prawa Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Licencji Publicznej wygasają automatycznie.
b.Jeżeli prawo Licencjobiorcy do korzystania z Utworu Licencjonowanego wygasło na podstawie Paragrafu 6(a), zostaje ono przywrócone:
1.automatycznie z datą usunięcia naruszenia, jeśli nastąpiło ono w ciągu 30 dni od odkrycia naruszenia przez Licencjobiorcę; lub
2.w razie wyraźnego przywrócenia przez Licencjodawcę.
W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 6(b) nie ogranicza żadnych uprawnień Licencjodawcy przysługujących mu w razie naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszej Licencji Publicznej.
c.W razie wątpliwości, Licencjodawca może także oferować Utwór Licencjonowany na odrębnych warunkach, bądź przestać dystrybuować Utwór Licencjonowany w każdej chwili; nie prowadzi to jednak do wygaśnięcia niniejszej Licencji Publicznej.
d.Paragrafy 1, 5, 6, 7 i 8 trwają również po wygaśnięciu niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 7 - Inne Warunki.
a.Licencjodawca nie jest związany żadnymi dodatkowymi lub zmienionymi warunkami zakomunikowanymi przez Licencjobiorcę, chyba że dosłownie wyrazi na to swoją zgodę.
b.Jakiekolwiek ustalenia, porozumienia, umowy odnoszące się do Utworu Licencjonowanego, nie wyrażone w niniejszej Licencji Publicznej, nie stanowią jej postanowień i są od niej niezależne.

Paragraf 8 - Wykładnia.
a.W razie wątpliwości, niniejsza Licencja Publiczna nie zawęża, nie ogranicza, ani nie warunkuje jakiegokolwiek dozwolonego wykorzystania Utworu Licencjonowanego, mogącego odbywać się zgodnie z prawem bez zezwolenia wynikającego z niniejszej Licencji Publicznej, ani nie może być w ten sposób interpretowana.
b.Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji Publicznej uważa się za nieskuteczne, będzie ono automatycznie, na ile to tylko możliwe, w jak najmniejszym, koniecznym stopniu przekształcone tak, aby stało się skuteczne. Jeżeli postanowienie takie nie może zostać przekształcone, zostanie ono unieważnione bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Licencji Publicznej.
c.Żadne postanowienie niniejszej Licencji Publicznej nie będzie uchylone, ani żadne naruszenie jej postanowień dozwolone, bez wyrażonej dosłownie zgody Licencjodawcy.
d.Niniejsza Licencja Publiczna nie stanowi, ani nie może być interpretowana jako ograniczenie lub zrzeczenie się jakichkolwiek przywilejów Licencjodawcy lub Licencjobiorcy, w tym immunitetów procesowych względem jakiejkolwiek władzy jurysdykcyjnej.


Załącznik nr 2

Treść noty licencyjnej MIT

Copyright / Copyright (c)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Tłumaczenie na język polski

Copyright / Copyright (c)

Zgody udziela się bezpłatnie każdej osobie, która otrzymuje kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji (dalej jako: "Oprogramowanie"), do użytkowania Oprogramowania bez ograniczeń, w tym między innymi prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania sublicencji i / lub sprzedawania kopii Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom, którym Oprogramowanie zostało dostarczone, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu (w tym następny akapit) zostaną dołączone do wszystkich kopii lub znacznych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, ZAWIERAJĄCEJ, ALE NIE OGRANICZAJĄCEJ GWARANCJI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNEJ. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, W PRZYPADKU UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (DELIKTU) LUB INNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z, LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, UŻYCIEM LUB INNYMI DZIAŁANIAMI W OPROGRAMOWANIU.


Załącznik nr 3

Protokół przekazania i odbioru nagrody

W związku z zakończeniem i ogłoszeniem wyników Wydarzenia Organizator Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 1 przekazuje

Pani/Panu…………….................................................., PESEL...............................,miejsce zamieszkania:

............................................................................., nagrodę składającą się z części rzeczowej w postaci

.................................................................. o wartości …………………. ..zł (słownie: …………………………… )

oraz części finansowej w wysokości ………………………. zł (słownie: …………………………..………………………. ).

za zajęcie .......... miejsca w wydarzeniu "Hackathon w Hevelianum"

............................................

Podpis Organizatora 1

Niniejszym potwierdzam odbiór .................................................................. jako nagrody wskazanej wyżej w "Wydarzeniu w Hevelianum".

............................................

Podpis Uczestnika

1/ W przypadku nagród ufundowanych przez Partnerów

Załącznik nr 4

Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych

(data i miejsce)

Dane wskazywane przez osobę:

(Imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………

(telefon) ……………………………………………………………………………..........................................

(adres e-mail) ……………………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji Wydarzenia realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości (dalej: Organizator), sfinansowanego ze środków Miasta Gdańska w szczególności celem jego promocji - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) przez Organizatora, Partnerów oraz Gminę Miasta Gdańska na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora, Partnerów oraz Gminę Miasta Gdańska lub z ich udziałem, a także na publikację przez Organizatora, Partnerów lub Gminę Miasta Gdańska ewentualnych artykułów prasowych, zdjęć, informacji o Wydarzeniu, jeżeli działania te mają na celu promowanie Wydarzenia.

……………………………………………….

(Podpis osoby wyrażającej zgodę na wykorzystanie wizerunku)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości moich danych osobowych podanych powyżej w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu w szczególności przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących Wydarzenia, ogłoszenia jego wyników, jego rozliczenia, a także przekazania nagród.

……………………………………………….

(Podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych)

Zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą

w Gdańsku (dalej jako: GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl.

2.W GFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81.
3.Dane osobowe przetwarzane są przez GFP w celach i na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Panią/Pana, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej poprzez złożenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b)art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - w celu dokonania rozliczenia Projektu przez Administratora;
4.Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów rozliczeniowych co najmniej przez okres kolejnych 5 lat, z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji dokumentów, które mogą uprawniać Administratora do dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.
5.Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie usług prawnych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy a także Partnerzy oraz Gmina Miasta Gdańska w zakresie realizacji Projektu. GFP nie będzie przekazywała danych osobowych do Państw trzecich.
6.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w związku z którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.
i akceptuję warunki przetwarzania moich danych osobowych przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku.
……………………………………………….
(Podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych)


Załącznik nr 5

Wykaz nagród

1.Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:

a.W ramach Wyzwań, o których mowa w II. 3. a. i b.: Proces mentoringowy dla zwycięskiego Zespołu: 5 dwugodzinnych indywidualnych spotkań z wybranymi mentorami - ufundowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, o wartości 2000 zł

b.W ramach Wyzwania, o którym mowa w II. 3. c. - nagrody ufundowane przez Blue Dot Solutions sp. z o.o. - o podziale nagród zdecyduje Komisja Konkursowa:

i)5 x Arduino kit o wartości 1500 zł

ii)10 książek o wartości 590 zł

iii)Proces mentoringowy dla zwycięskiego Zespołu: 5 dwugodzinnych indywidualnych spotkań z wybranymi mentorami o wartości 5 000 zł

2.Dodatkowo zostanie przyznana nagroda finansowa w wysokości pozwalającej na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonych Uczestników powstałego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 30. Ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U. 2019 poz. 1387 z późn. zm.) w związku z przyznaniem nagród w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora i Partnerów bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator i Partnerzy rozliczą zobowiązanie podatkowe z tytułu fundowanych przez każdego z nich nagród.