To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Czysta energia dla każdego
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

II Forum Energetyki Rozproszonej.  Czysta energia dla każdego.

Zapraszamy do udziału w II Forum Energetyki Rozproszonej. Czysta energia dla każdego, które odbędzie się 25 listopada br. w Krakowie w auli Centrum Ceramiki B-8 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. A. Mickiewicza 30.

Organizatorami Forum są członkowie konsorcjum realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)" - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Wiodącym tematem debaty podczas II Forum będzie poszukiwanie sposobów zapewnienia jak najszerszym kręgom społeczeństwa możliwości partycypacji w nabierającej tempa transformacji energetycznej. Obrady toczyć się będą u progu nowej kadencji Parlamentu i Rządu RP, a więc w optymalnym czasie na szukanie odpowiedzi na strategiczne pytania o polski kształt transformacji i miejsce, jakie w niej zajmować będzie energetyka rozproszona. Oczekujemy w szczególności, że przedstawiciele kluczowych dla rozwoju energetyki instytucji przedstawią inicjatywy legislacyjne i programy wsparcia wzmacniające prosumentów oraz wspólnoty energetyczne.

W ramach Forum przewidujemy dyskusję nad rolą miast i regionów w transformacji energetycznej, a zwłaszcza ich inicjatywami służącymi włączaniu mieszkańców w rozwój lokalnej energetyki, likwidacji ubóstwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska. W ramach kolejnych sesji analizowane będą aspekty techniczne i rynkowe rozwijania takich inicjatyw, w tym działalności prosumenckiej oraz klastrów energii.

Dotychczasowe działania w ramach projektu KlastER, w szczególności badania ankietowe oraz dyskusje podczas seminariów i warsztatów, pozwoliły na zdiagnozowanie barier technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych hamujących rozwój energetyki rozproszonej oraz wypracowanie rekomendacji działań służących optymalnemu wykorzystaniu jej potencjału w Polsce. Podczas II Forum zostaną one poddane ocenie reprezentantów inicjatyw energetycznych, środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zaangażowanych w lokalne inicjatywy energetyczne. Oczekujemy, że przedstawiciele właściwych ministerstw, regulatora oraz operatora systemu dystrybucyjnego odniosą się do zasygnalizowanych problemów oraz przedstawią sposoby konstruktywnego ich rozwiązywania.

Inicjatorzy przedsięwzięć z obszaru energetyki rozproszonej, zwłaszcza dostarczających wartość publiczną, oczekują wsparcia dla swych działań. W końcowej części Forum przewidujemy przedstawienie działań pomocowych na poziomie krajowym i regionalnym dostępnych obecnie oraz w następnej perspektywie budżetowej UE.

Program

8:00 - 8:50          Rejestracja uczestników

9:00 - 11:00        Sesja 1 Przyszłość energetyki rozproszonej w Polsce

9:00 - 9:10          Otwarcie konferencji
                           Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej

9:10 - 9:25          Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) - prezentacja projektu

 Krzysztof Kubów, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

 Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej

 Paweł Sobkowicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych

9:25 - 10:00        10:00 - 10:50    Jak skutecznie rozwijać energetykę rozproszoną? - dyskusja panelowa

Krzysztof Kubów, Wiceminister Energii

Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki

Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska  

Józef Neterowicz, Ekspert Związku Powiatów Polskich ds. Energetyki i Ekologii

Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy

Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Moderatorzy: Zbigniew Hanzelka, Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:50 - 11:00        Sieć Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej - koncepcja i kierunki działania, Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

11:00 - 11:15       P r z e r w a

11:15 - 12:45       Sesja 2 Energetyka rozproszona dla mieszkańca, miasta i regionu Cz. I

11:15 - 11:25       Jak uratować świat i zarobić pieniądze
 
                          Adam Dzienis, reżyser filmu "Human Energy"

11:25 - 12:05       Miasto a transformacja energetyczna. Jak uspołecznić energetykę?

11:25 - 11:35       Wprowadzenie: Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

11:35 - 11:55       Dyskusja panelowa

  Andrzej Bień, Akademia Górniczo-Hutnicza

                           Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa

                           Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna

                           Moderator: Jacek Gądecki, Akademia Górniczo-Hutnicza

11:55 - 12:05      Dyskusja otwarta

12:05 - 12:45     Czy klaster może być samowystarczalny energetycznie?

12:05 - 12:15      Wprowadzenie: Maciej Mróz, Tauron Dystrybucja

12:15 - 12:35      Dyskusja panelowa  

 Albert Gryszczuk, Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

 Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna

 Maciej Mróz, Tauron Dystrybucja

 Moderator: Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

12:35 - 12:45      Dyskusja otwarta

12:45 - 13:30      Lunch

13:30 - 15:00      Sesja 3 Energetyka rozproszona dla mieszkańca, miasta i regionu Cz. II

13:30 - 14:15      Czysta energia dla czystego środowiska w regionie

13:30 - 13:40      Jak samorząd województwa wspiera transformację energetyczną? 

Tomasz Pietrusiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

13:40 - 14:00       Dyskusja panelowa

       Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy 

  Olgierd Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego

  Tomasz Pietrusiak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 

  Moderator: Marek Kisiel Dorohinicki, Akademia Górniczo-Hutnicza

14:10 - 14:15       Dyskusja otwarta

14:15 - 15:00      Czy na klastrze da się zarabiać?

14:15 - 14:25       Wprowadzenie: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

14:25 - 14:45       Dyskusja panelowa

   Barbara Adamska, Prezes Zarządu ADM Poland

    Ireneusz Perkowski, Koordynator Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, Control Process

   Przemysław Prus, Kierownik Działu R&D, Tauron Ekoenergia

  Moderator: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

14:45 - 15:00       Dyskusja otwarta

15:00 - 15:15       P r z e r w a 

15:15 - 16:45       Sesja 4 Możliwości wspierania energetyki rozproszonej

15:15 - 15:45       Jak wyeliminować bariery prawne?

15:15 - 15:25       Wprowadzenie: Rekomendacje uczestników projektu KlastER, Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

15:25 - 15:45        Dyskusja panelowa  

Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza 

Tomasz Siek, Urząd Regulacji Energetyki

Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja

    Hanna Uhl, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

    Moderator: Piotr Czopek,  Ministerstwo Energii

15:45 - 16:45        Gdzie szukać wsparcia dla energetyki rozproszonej?

     Możliwości wspierania inicjatyw na poziomie krajowym i regionalnym obecnie i w Perspektywie UE 2021-27

            Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Maciej Malski-Brodzicki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Piotr Machański, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zsuzsanna Iwanicka, Bank Ochrony Środowiska

Piotr Natkański, Bank Gospodarstwa Krajowego

  16:45 - 17:15        Podsumowanie II FER oraz zapowiedź dalszych działań w ramach projektu KlastER

    Przedstawiciele Ministerstwa Energii, AGH i NCBJ

17:30 - 18:30        Projekcja filmu "Human Energy"

19:00 - 21:00        Kolacja

Prowadzenie II Forum: Sławomir Kopeć, AGH


Patronat Honorowy: 

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa


  www.malopolska.pl                                     www.krakow.pl

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Kraków