Javeloper Meetup Lublin #2

27 Września 2023, 18:00-21:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Data: 27 września 2023 roku, godz. 18:00
Miejsce: Pub Trybunalska, ul. Rynek 4 (na Starym Mieście), Lublin

Zapraszamy na wydarzenie Javeloper Meetup Lublin #2, które odbędzie się 27 września 2023 roku w Pubie Trybunalska, ul. Rynek 4 (na Starym Mieście) w Lublinie.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, należy okazać bilet pobrany na Evenea.

AGENDA

17:30 - 18:00 Rejestracja uczestników, sprawdzenie biletów
18:00 - 18:15 Otwarcie wydarzenia i przywitanie uczestników
18:15 - 19:00 Prezentacja nr 1: How to develop sustainable software? - Raimo Seero
18:55 - 19:00 Przerwa
19:00 - 19:45 Prezentacja nr 2: Archetypy modeli biznesowych - studium przypadku - Sławomir Sobótka
19:45 - 21:00 Networking przy piwie i pizzy


OPISY PREZENTACJI

How to develop sustainable software? - Raimo Seero

Jak tworzyć zrównoważone oprogramowanie? - Raimo SeeroCzysty kod i to, czego potrzeba, aby stworzyć oprogramowanie, które będzie łatwe w utrzymaniu przez długi czas.Czego potrzeba, aby stworzyć oprogramowanie, które będzie trwałe i które będzie sprawiało przyjemność w tworzeniu?Ile kodu wystarczy do stworzenia architektury?Czym jest dobra architektura oprogramowania i dlaczego nas to interesuje?Jak zostać architektem oprogramowania i co wyróżnia dobrego architekta oprogramowania?Czysty kod i dobra architektura - czy wystarczy?Dlaczego mamy taką obsesję na punkcie czystego kodu?Oto niektóre z tematów, które Raimo poruszy w swojej prezentacji. Raimo ma nadzieję, że jego prezentacja zaowocuje także późniejszymi dyskusjami z uczestnikami.

Archetypy modeli biznesowych - studium przypadku - Sławomir Sobótka
W trakcie prezentacji zobaczysz dwa systemy realizujące te same wymagania. Architektura pierwszego będzie oparta o naiwną analizę, pospieszną modularyzację i krótkowzroczną integrację. Architektura drugiego będzie oparta o kilka rozdziałów z książek będących biblioteką rozwiązań typowych problemów biznesowych - archetypów. W trakcie prezentacji dowiesz się czym się kierować podczas wyszukiwania archetypów, które na pierwszy rzut oka nie są podobne do "specyficznych systemów" nad którymi pracujesz na co dzień. A przy okazji zobaczymy jakie są konsekwencje posługiwania się sprawdzonymi rozwiązaniami w porównaniu do rozwiązań wynikających z tak zwanej intuicji.

PRELEGENCI

Sławomir Sobótka - Od ponad 13 lat jestem właścicielem firmy szkoleniowo doradczej Bottega IT Minds zrzeszającej 60 ekspertów technicznych. Równolegle współpracuję jako inwestor i CTO z kilkoma startupami: Cortivision - obrazowanie pracy mózgu w bliskiej podczerwieni i sceny VR dla dzieci z deficytami uwagi Augmented Neural Systems - sceny VR wspomagające system hormonalno-odpornościowy w walce z rakiem Augmented Reality Training Systems - rzeczywistość dopełniona w treningach strzeleckich oraz Devskiller - automatyzacja rekrutacji izarządzanie kompetencjami w organizacjach IT W ciągu 19 lat pracy w branży IT pełniłem role programisty, architekta, lidera zespołu, mentora i trenera. W codziennej pracy integruję: Domain Driven Design, wzorce, style architektoniczne, zwinne procesy wytwórcze i zdrowy rozsądek. Stosuję nadrzędną zasadę: rozpoznać klasę problemu z jaką mamy do czynienia i dobrać do niej odpowiednią klasę narzędzia. Hobbystycznie interesuję się psychologią pozytywną i kognitywistyką.

Raimo Seero
Raimo dołączył do Uptime w 2001 roku, obecnie pełni funkcję CTO i jest partnerem firmy. Do obowiązków Raimo należy zarządzanie naszym portfolio technologii i kierowanie pracą programistów. W wolnym czasie lubi biegać (ultra)maratony i być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie IT.

SPONSOR WYDARZENIAWAŻNE INFORMACJE

1. Prosimy, aby na wydarzenie rejestrowały się jedynie osoby, które są pewne, że będą mogły wziąć udział.
2. Sprawdzenie biletów odbywa się na pietrze budynku od godziny 17:30
3. Vouchery na napoje w barze otrzyma pierwsze 60 osób, które pojawi się, na wydarzeniu. Prosimy o punktualność.
4. Przebywając na obiekcie, prosimy o stosowanie się do instrukcji Organizatora, pracowników firmy Uptime oraz obsługi lokalu.


ZAPRASZAMY!
Javeloper Meetup Lublin and Uptime


PARTNER WSPIERAJĄCY===English version ===

Date: September 27, 2023, at 6:00 p.m
Place: Trybunalska Pub, ul. Rynek 4 (in the Old Town), Lublin


We invite you to the Javeloper Meetup Lublin #2 event, which will take place on September 27, 2023 at the Trybunalska Pub, ul. Rynek 4 (in the Old Town) in Lublin.
Participation in the meeting is free of charge, you must show the ticket downloaded to Evenea.


AGENDA
17:30 - 18:00 Registration of participants, checking tickets
18:00 - 18:15 Opening of the event and welcome of participants
18:15 - 19:00 Presentation No. 1: How to develop sustainable software? - Raimo Seero
18:55 - 19:00 Break
19:00 - 19:45 Presentation No. 2: Archetypes of business models - case study - Sławomir Sobótka
19:45 - 21:00 Networking with beer and pizza


PRESENTATION DESCRIPTIONS

How to develop sustainable software? - Raimo Seero

Clean Code and what it takes to develop software that is maintainable over long period of time.What it takes to make software that lasts and is fun to develop?How much code is enough code to create an architecture?What is good software architecture and why we care?How do we get to become software architects and what makes a good software architect?Clean code and good architecture - is it enough?Why are we so obsessed with Clean Code?These are some of the topics that Raimo will cover in his presentation. Raimo hopes that his presentation will lead to later discussions with participants as well.

Archetypes of business models - a case study - Sławomir Sobótka
During the presentation, you will see two systems implementing the same requirements. The architecture of the first will be based on naive analysis, hasty modularization and short-sighted integration. The architecture of the second will be based on several chapters from books that are a library of solutions to typical business problems - archetypes. During the presentation, you will learn what to look for when searching for archetypes that at first glance are not similar to the "specific systems" you work on every day. And by the way, we will see what are the consequences of using proven solutions compared to solutions resulting from the so-called intuition.


SPEAKERS

Sławomir Sobótka - For over 13 years I have been the owner of the training and consulting company Bottega IT Minds associating 60 technical experts. At the same time, I work as an investor and CTO with several startups: Cortivision - near-infrared brain imaging and VR scenes for children with attention deficits Augmented Neural Systems - VR scenes supporting the endocrine and immune system in the fight against cancer Augmented Reality Training Systems - complemented reality in training Strzeleckie and Devskiller - recruitment automation and competency management in IT organizations. During 19 years of work in the IT industry, I have been a programmer, architect, team leader, mentor and trainer. In my daily work, I integrate: Domain Driven Design, patterns, architectural styles, agile manufacturing processes and common sense. I apply the overriding principle: recognize the class of the problem we are dealing with and choose the appropriate class of the tool for it. I am passionate about positive psychology and cognitive science.

Raimo Seero - Raimo joined Uptime in 2001 and today serves as the company's CTO and partner. Raimo's responsibilities include managing our technology portfolio and leading the work of developers. In his spare time, he likes to run (ultra)marathons and stay up to date with what's happening in the IT world.EVENT SPONSOR


IMPORTANT INFORMATION

1. We ask that only people who are certain that they will be able to participate register for the event.
2. Tickets are checked on the first floor of the building from 17:30
3. Vouchers for drinks at the bar will be given to the first 60 people who show up at the event. Please be punctual.
4. When staying at the facility, please follow the instructions of the Organizer, employees of the Uptime company and the premises' staff.


WE INVITE YOU!
Javeloper Meetup Lublin and UptimeZobacz również:

konferencje wydarzenia Lublin