Konkurs POKAZAĆ. WYJAŚNIĆ. ZACIEKAWIĆ

14 Grudnia 2020, 21:00 (Poniedziałek) - 20 Lutego 2021, 23:59 (Sobota)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja uczestników:
Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Otwarty konkurs na ilustrację książki pod tytułem "TAJEMNICE SIECI"

Idea Konkursu:

Jeszcze przed rozpoczęciem pandemii, ale od tego czasu już powszechnie, dzieci zostały wrzucone do sieci WWW. Oczekujemy przy tym, że same się nauczą, jak z niej dobrze korzystać, albo że urodziły się jako "cyfrowi tubylcy" i ta umiejętność jest u nich wrodzona. Tymczasem nie jest to prawda. Sieć WWW jest sztucznym środowiskiem stworzonym przez człowieka, w którym oprócz wartościowych informacji roi się od śmieci (także tam umieszczonych przez lekkomyślnych lub złośliwych użytkowników). Wyszukiwanie w sieci oraz krytyczna analiza znalezionych wyników to umiejętności, których nasze dzieci trzeba dopiero nauczyć. Książka ta jest próbą pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom w nauczeniu się, jak mądrze korzystać z sieci WWW.

"Tajemnice sieci" jest książką popularnonaukową, poświęconą sieci WWW. Książka adresowana jest do dzieci w wieku 10-13 lat (wiek szkolny, klasy 4-7). Książka przedstawia technologie sieci WWW od strony użytkowej, ucząc strategii i metod wyszukiwania informacji, krytycznej oceny informacji oraz źródeł. Książka ma także uczyć metod publikowania informacji w sieci, skutecznego i bezpiecznego wykorzystania mediów społecznościowych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń międzynarodowe jury wyłoni 10 finałowych projektów, które zostaną zaprezentowane na wystawach pokonkursowych w Krakowie, Katowicach i w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://pja.edu.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-na-ilustracje-ksiazki-pod-tytulem-tajemnice-sieci.


Regulamin Konkursu:

I. Organizatorzy:

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ

Partnerzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy.

II. Cel konkursu:

Wyłonienie najciekawszych kreacji graficznych będących projektami graficznymi layoutu oraz ilustracji książki. Projekt ilustracji musi zawierać:

1. Ilustracje głównych postaci książki: Kuby, Zosi, Aleksa, Wirtualnego Profesora, ptaszka, w kilku różnych ujęciach;

2. Ilustracje wybranych scen z książki. Lista wybranych scen wraz z fragmentami dialogu stanowi załącznik do konkursu.

3. Projekt layoutu 3 rozkładówek wskazujących jak będzie łączony tekst i obraz wraz z propozycją wielkości i kroju pisma dla tekstu ciągłego.

III. Nagroda główna:

1. Nagrodą główną w Konkursie jest kwota 5000 złotych. Ze Zwycięzcą zostaną nawiązane rozmowy w celu podpisania umowy na wykonanie kompletu ilustracji do książki "Tajemnice Sieci".

2. Organizator pomniejszy wygraną o 10% i przekaże tę kwotę do urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby Organizatora Konkursu.

IV. Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych i studentów dowolnych kierunków.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Prace konkursowe muszą być realizowane i zgłaszane do Konkursu indywidualnie.

4. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.


V. Warunki uczestnictwa:

1. Do Konkursu mogą przystąpić uczestnicy, którzy zapoznali się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

1) rejestracja online w terminie podanym w regulaminie;

2) złożenie pracy konkursowej zgodnie z podanymi w regulaminie wytycznymi;

3) wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z: imieniem i nazwiskiem, danymi adresowymi i kodem pracy, nazwą uczelni, kraju, w przypadku absolwentów roku jej ukończenia;

4) podpisanego Oświadczenia(załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

3. Wraz z przesłaniem pracy Autor:

1) wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu całości majątkowych prawa autorskich do prac konkursowych (projekt ilustracji książki) pod warunkiem wybrania jego pracy do finału konkursu,

2) oświadcza, że ww. prace nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich,

3) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie konkursowej (Klauzula informacyjna - załącznik nr 2 do Regulaminu).

4. Uczestnicy zgłaszają swoje prace anonimowo, do każdej pracy należy przypisać kod składający się łącznie z sześciu znaków, na który składają się: cyfry oraz małe i duże litery.

5. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty (każdy musi być opatrzony odrębną kartą zgłoszenia i kodem).

6. Wyłonione drogą niniejszego konkursu zwycięskie prace, stają się własnością Organizatora Konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystywać.

7. Wraz z rozstrzygnięciem Konkursu laureaci przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz udzielają zgody na wykorzystanie ich prac na wszystkich znanych w dniu rozstrzygnięcia Konkursu polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

•utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy;

•wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na technikę (np. techniką drukarską, cyfrową etc.), ilość i wielkość nakładu;

•w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wystawiania, odtworzenia, reemitowania, publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym;

•wykorzystania pracy lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania

do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego, Internetu;

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tej pracy bez względu na formę w jakiej został dostarczony.


VI. Składanie prac konkursowych:

1. Prace konkursowe w formacie A3 PDF 300 dpi wraz z akceptacją regulaminu i oświadczenia należy umieścić w katalogu na dysku Google wskazanym w wiadomości potwierdzającej rejestrację od sekretarza Konkursu.

2. Nazwa folderu do umieszczania prac konkursowych będzie zawierała kod używany przez autora. Każdy projekt należy również oznaczyć kodem który autor przypisał pracy w formularzu zgłoszenia oraz ponumerować: np. 601Ak3_1.pdf, 601Ak3_2.pdf, itd. Bezwzględnie zabrania się podawania imienia i nazwiska, w jakimkolwiek miejscu na pracy.

3. Finaliści zostaną poinformowani o wynikach i zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy drogą mailową.

4. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych (wglądówek): 15 marca 2021 r.

5. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie Jury.

6. Prace zwierające treści powszechnie uznawane za obelżywe i wulgarne nie będą dopuszczone do Konkursu.


VII. Terminy:

Ogłoszenie konkursu: 14 grudnia 2020 r.

Data rejestracji uczestników: 20 lutego 2021

Data przesłania projektów: 15 marca 2021 r.

Ogłoszenie finalistów: do 30 marca 2021 r.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu i otwarcie wystawy w Bibliotece Miasta stołecznego Warszawy: maj 2021 r.

Wystawy pokonkursowe: maj 2021 - grudzień 2021 r.


VIII. Finaliści:

Wybrane projekty ilustracji zostaną zaprezentowane na wystawach pokonkursowych, które odbędą się w:

1) Bibliotece Miasta Stołecznego Warszawy w galerii przy Muzeum Książki Dziecięcej,

2) Galerii ASP Katowice,

3) Galerii Fundacji ZNACZY się w Krakowie

Finaliści Konkursu otrzymają stosowne certyfikaty.


IX. Jury:

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe powołane przez Organizatora.

2. W skład Jury wchodzą:

1) Prof. Adam Wierzbicki - autor książki;

2) Dr Beata Czajkowska - Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ, przewodniczący Jury

3) Dr Anna Machwic - prorektor ASP Katowice, twórczyni konkursu "Książka Dobrze Zaprojektowana - zacznijmy od Dziecka";

4) Krystyna Lipka-Sztarbało - ilustratorka książki dziecięcej i wieloletnia działaczka oddziału IBBY w Polsce;

5) Dr Ewelina Rąbkowska - adiunkt, kierownik Działu Muzeum Książki Dziecięcej

6) Sekretarka Jury, Natalia Przybysz

3. Zadaniem Jury jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie 10 najciekawszych kreacji.

4. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na Konkurs do dnia 30.03.2021 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu: https://pja.edu.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-na-ilustracje-ksiazki-pod-tytulem-tajemnice-sieci

5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


X. Inne postanowienia:

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że w przypadku zakwalifikowania wybranych projektów, ich Autorzy przenoszą na Organizatora - na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych - zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt 7. Odmowa ww. skutkuje wycofaniem pracy z Konkursu.

2. Organizator ma prawo dokonywania w projekcie zmian koniecznych ze względu na pole eksploatacji, na którym projekt będzie wykorzystany; decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie będzie rozpowszechniany projekt.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.

5. Członkowie Jury nie mogą brać udziału Konkursie, ani konsultować prac konkursowych.

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.


XI. Odpowiedzialność Organizatora:

1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcie, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.


XII. Postanowienia końcowe:

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Wszelkich informacji udziela sekretariat Konkursu z siedzibą w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa: [email protected]
Materiały konkursowe: 
1. Wybrane sceny do ilustrowania
2. Oświadczenie 
3. Regulamin
4. Formularz Zobacz również:

inne