Oh My H@ck 2021

27 Listopada 2021, 09:00 (Sobota)

Warszawa,

Regulamin i Polityka Prywatności Oh My H@ck 2021

Regulamin i Polityka Prywatności Oh My H@ck 2021

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki udziału w konferencji Oh My H@ck organizowanej online w dniach 27.11.2021 za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://omhconf.pl.

I. Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Agenda - ustalony przez PROIDEA program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
 2. Konferencja - konferencja dotycząca zagadnień istotnych dla branży IT, organizowana przez PROIDEA, składająca się z przewidzianych w Agendzie prelekcji, w której można wziąć udział online korzystając z narzędzi udostępnionych w Serwisie, za pośrednictwem Platformy do Wideokonferencji;
 3. Platforma rejestracyjna - strona internetowa dostępna pod adresem https://app.evenea.pl/event/omh2021/, do której następuje przekierowanie z Serwisu, za pośrednictwem której możliwe jest dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konferencji. Właścicielem Platformy jest Event Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Platforma komunikacyjna - dedykowana aplikacja, dostarczana przez podmiot trzeci, każdorazowo wskazywana w odniesieniu do danej Konferencji, wykorzystywana do kontaktu między zainteresowanymi Uczestnikami, Prelegentami i PROIDEA.
 5. Platforma do Wideokonferencji - platforma wykorzystywana do wideokonferencji, w tym umożliwiająca indywidualny kontakt pomiędzy Uczestnikiem a Prelegentem, za pośrednictwem której przeprowadzana jest Konferencja. Rodzaj Platformy do Wideokonferencji jest każdorazowo określany w informacjach dotyczących Konferencji.
 6. Prelegent - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, uprawniona i zobowiązana do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji na podstawie umowy z PROIDEA.
 7. PROIDEA - PROIDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448243, NIP 6793088842, kapitał zakładowy: 12.000 zł, będąca organizatorem Konferencji i właścicielem Serwisu.
 8. Polityka Prywatności - dokument dostępny w Serwisie, określający zasady, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Uczestników i Prelegentów, jak również uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin;
 10. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem https://omhconf.pl, w ramach której zamieszczane są informacje o Konferencji, umożliwiająca przy pomocy udostępnionych narzędzi dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konferencji i uczestniczenie w niej w formule online.
 11. Uczestnik - posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Użytkownik uprawniony do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych w Regulaminie, na podstawie umowy o udział w Konferencji zawartej pomiędzy PROIDEA a Zgłaszającym na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoba niepełnoletnia, może być Uczestnikiem wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, pod warunkiem, że przedstawiciel ten będzie sprawował opiekę nad takim Użytkownikiem, a na jego udział w Konferencji wyrazi zgodę PROIDEA. PROIDEA uprawniona jest do weryfikacji faktu udzielenia zgody oraz sprawowania opieki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. PROIDEA nie odmówi zgody na udział posiadającego zgodę przedstawiciela ustawowego i będącego pod jego opieką Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych bez uzasadnionej przyczyny. W celu uzgodnienia warunków weryfikacji i sposobu sprawowania opieki PROIDEA prosi przedstawicieli ustawowych Użytkowników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, które chcą uczestniczyć w Konferencji, o wcześniejszy kontakt e-mailowy na adres: rejestracja@proidea.org.pl.
 12. Student - osoba, która nie ukończyła 26 lat, kontynuuje edukację na Uczelni Wyższej, posiadająca ważną legitymację studencką. 
 13. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 14. Zgłaszający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca w imieniu własnym lub na rzecz osoby trzeciej Zgłoszenia;
 15. Zgłoszenie - wypełnienie formularza internetowego dostępnego w ramach Platformy, za pośrednictwem którego możliwe jest podanie danych niezbędnych do udziału w Konferencji i uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, a także szczegółowe prawa i obowiązki PROIDEA, Uczestników, Użytkowników oraz Prelegentów.
 2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów, do których prawa przysługują osobom trzecim (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują PROIDEA i z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez PROIDEA.
 3. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji można skontaktować się z PROIDEA poprzez pocztę e-mail, pod adresem: biuro@proidea.org.pl.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności jest wymogiem do dokonania Zgłoszenia, a tym samym udziału w Konferencji.
 5. Użytkownicy, Uczestnicy, Prelegenci oraz PROIDEA zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Platforma, Platforma komunikacyjna oraz Platforma do wideokonferencji zwane są w Regulaminie łącznie "Platformami".

III. Warunki korzystania z Serwisu i Platform

 1. Za pośrednictwem Serwisu PROIDEA świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące:
  1. możliwość zapoznawania się z informacjami publicznie dostępnymi w Serwisie, w szczególności dotyczącymi organizowanych przez PROIDEA Konferencji
  2. możliwość dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konferencji,
  3. dokonanie zamówienia materiałów konferencyjnych.
  4. Zapoznawanie się z publicznie dostępnymi informacjami zamieszczanymi w Serwisie, w szczególności dotyczącymi Konferencji i Agendy, jest możliwe dla każdego użytkownika sieci Internet.
 1. PROIDEA wykonuje usługę pozwalającą na dokonanie Zgłoszenia z chwilą przekierowania Użytkownika do Platformy, zaś usługę pozwalającą na zamówienie materiałów konferencyjnych z chwilą przesłania Formularza na serwery Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu i Platform oraz dostępnych za ich pośrednictwem usług i narzędzi wymaga dostępu do sieci Internet oraz dostępu do urządzenia (komputera osobistego, smartfona, tabletu) wyposażonego w zaktualizowaną przeglądarkę internetową. Korzystanie z dostępu do sieci Internet może wiązać się z kosztami naliczanymi przez dostawców sieci Internet Użytkownika.
 3. PROIDEA informuje, że prawidłowy przebieg Konferencji wymaga stabilnego i dobrej jakości połączenia internetowego i nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość łącza po stronie Uczestników i Prelegentów, utrudniającą bądź uniemożliwiającą udział w Konferencji.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną nie jest związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika innymi, niż zwykłe zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci Internet, do których należą m. in. wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, ataki osób trzecich zmierzające do złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Użytkownika lub Serwisu w celu nielegalnego pozyskania informacji, w tym danych osobowych.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu, PROIDEA stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 6. W celu zapobiegania zagrożeniom, w tym zagrożeniom, o których mowa w ust. 6 powyżej, zaleca się, aby Użytkownicy korzystali z oprogramowania chroniącego przed tymi zagrożeniami, w postaci programów antywirusowych i podobnych.
 7. Zakazane jest dostarczanie w ramach Serwisu i Platform treści bezprawnych, jak również inne nadużywanie Serwisu przez osoby korzystające z Serwisu, w szczególności zakazane jest:
  1. dostarczanie treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących organizacji Konferencji;
  2. dostarczanie treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny, dobre obyczaje lub Regulamin;
  3. dostarczanie treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu "worms", "trojan horses", "keyloggers" lub inne;
  4. dostarczanie treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści - jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika

 1. Zgłoszenie do udziału w Konferencji może zostać dokonane w każdym czasie przed rozpoczęciem Konferencji.
 2. Zgłaszający działający na rzecz osoby trzeciej, winien on być upoważniony do przekazania PROIDEA danych osobowych osoby zgłaszanej w zakresie wymaganym do dokonania prawidłowego Zgłoszenia, oraz ewentualnie wypełnienia Formularza, i zobowiązany jest przekazać takiej osobie zgłaszanej Regulamin i Politykę Prywatności i zapewnić, że osoba ta zapoznała się z nimi.
 3. Użytkownik działający w imieniu Zgłaszającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, z chwilą dokonania Zgłoszenia oświadcza, że jest uprawniony do działania w imieniu takiego Zgłaszającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną w zakresie dokonania Zgłoszenia i na żądanie PROIDEA przedstawi stosowne upoważnienia.
 4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego na Platformie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty.
 5. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet, informacje dotyczące organizacji Konferencji, itp. dlatego prosimy o podanie bezpośredniego i aktualnego adresu e-mail), numer telefonu, nazwa firmy oraz stanowisko, o ile dotyczy. Dodatkowo możliwe jest podanie danych do faktury: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP. Ponadto możliwe jest podanie informacji o tym, skąd pochodzi informacja o Konferencji oraz opcjonalnie inne uwagi.
 6. W przypadku, w którym Zgłoszenia dokonuje Zgłaszający działający w imieniu osoby trzeciej, powinien on wskazać w formularzu zgłoszeniowym swoje dane.
 7. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału uzależniony jest od czasu zgłoszenia uczestnictwa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w ramach Platformy ("Cennik").
 8. Koszt wskazany w Cenniku dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby, zgodnie z treścią Cennika. Uprawnienia do skorzystania ze zniżek przewidzianych Cennikiem mogą być przez PROIDEA weryfikowane.
 9. Weryfikacja uprawnień do otrzymania zniżki polega na wyznaczeniu Użytkownikowi, który dokonał Zgłoszenia z powołaniem na zniżkę, nie krótszego niż 7 (siedmio) dniowego terminu na przedstawienie materiałów potwierdzających uprawnienie do zniżki. W przypadku negatywnej weryfikacji uprawnień bądź braku terminowego kontaktu ze strony takiego Użytkownika, PROIDEA uprawniona jest do anulowania Zgłoszenia. Środki wpłacone w związku z tak anulowanym Zgłoszeniem zostaną zwrócone w terminie 14 dni na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 10. Koszt wskazany w Cenniku jest kosztem uwzględniającym wszystkie opłaty i podatki.
 11. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać można wyłącznie w walucie polskiej.
 12. Regulamin przewiduje następujące sposoby płatności:
  1. Płatność on-line: płatność kartą płatniczą. Forma płatności obsługiwana przez PayPal oraz Dotpay Sp. z o.o.
  2. płatność offline: płatność przelewem zgodnie z danymi przekazanymi w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w ramach dokonywania Zgłoszenia.
 13. Brak zapłaty za udział w Konferencji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa, a osoba, na rzecz której zostało dokonane Zgłoszenie, zachowuje prawo udziału w Konferencji, a PROIDEA zachowuje prawo do zapłaty.
 14. W formularzu zgłoszeniowym możliwe jest podanie posiadanego kodu promocyjnego (rabatowego). Brak podania kodu promocyjnego w toku rejestracji powoduje utratę uprawnień do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w Cenniku.
 15. Poprzez przesłanie Zgłoszenia, Zgłaszający składa PROIDEA ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 16. Otrzymanie przez PROIDEA oferty, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest potwierdzane poprzez przesłanie na adres e-mail podany w trakcie dokonywania Zgłoszenia wiadomości e-mail potwierdzającej jego dokonanie. Z chwilą przesłania tej wiadomości, pomiędzy PROIDEA a Zgłaszającym dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 17. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, osoba, na rzecz której zawarta jest ta umowa, uzyskuje status Uczestnika, który umożliwia jej uczestniczenie online we wszystkich prelekcjach wskazanych w Agendzie. Uczestnictwo w Konferencji będzie możliwe poprzez Platformę do Wideokonferencji udostępnioną w Serwisie, tylko na jednym urządzeniu, po wcześniejszym wprowadzeniu kodu dostępowego otrzymanego mailowo na adres podany w formularzu rejestracyjnym nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem Konferencji, lub niezwłocznie po dokonaniu Zgłoszenia, w przypadku dokonania go w trakcie Konferencji.
 18. W trakcie Konferencji możliwe będzie bezpośrednie kontaktowanie się Uczestnika z Prelegentami, w ramach Platformy do Wideokonferencji.
 19. Zgłaszający będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z PROIDEA bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgłaszający będący konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia załączonego do Regulaminu (załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy).
 20. Niezależnie od uprawnień przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2021, poprzez przesłanie PROIDEA oświadczenia o rezygnacji: pisemnie, w formie listu poleconego na adres PROIDEA lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rejestracja@proidea.org.pl. W przypadku listu poleconego termin uważa się za zachowany gdy pismo zostało nadane w powyższym terminie. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, PROIDEA zwróci Uczestnikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział Konferencji. PROIDEA dołoży najlepszych starań, aby zwrot opłaty za Konferencję nastąpił terminie 30 dni od otrzymania rezygnacji Uczestnika.
 21. Zgłaszający działający w imieniu osoby trzeciej uprawniony jest do złożenia rezygnacji w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, na warunkach określonych w art. 388 § 2 KC.
 22. PROIDEA dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście Uczestników. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona PROIDEA w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem Konferencji. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przekazania informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy. W przypadku dostarczenia pakietu konferencyjnego przed zmianą Uczestnika, Uczestnik sam odpowiada za przekazanie pakietu osobie, której zmiana dotyczy.
 23. W ramach Konferencji mogą być przeprowadzane konkursy oraz inne, odrębnie uregulowane aktywności, w których Uczestnik jest uprawniony uczestniczyć w oparciu o prawidłowo dokonane Zgłoszenie. Uczestnictwo w konkursach lub dodatkowych aktywnościach może wymagać wykonania określonych w ich regulaminach czynności, w tym podania dodatkowych danych.

V. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta

 1. Propozycję udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta można złożyć drogą mailową na adres cfp@omhconf.pl Propozycję można złożyć wyłącznie osobiście, bądź na podstawie przesyłanego wraz z propozycją upoważnienia ("Propozycja").
 2. Propozycja powinna zawierać:
  1. dane osoby zgłaszającej się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, nazwę firmy - jeśli dotyczy,
  2. skrócony życiorys (bio) osoby zgłaszającej się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta,
  3. informacje dotyczące wykładu, który wygłosić chce osoba zgłaszająca się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta: blok tematyczny, tytuł wykładu, stopień trudności prezentacji, abstrakt, czas trwania, język wystąpienia,
  4. fotografię osoby zgłaszającej się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta.
 3. PROIDEA przesyła potwierdzenie otrzymania Propozycji na adres e-mail użyty do jej przesłania lub wskazany w Propozycji adres osoby zgłaszającej się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta.
 4. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta uzależniony jest od oceny nadesłanej Propozycji przez PROIDEA. Oceny nadesłanych Propozycji i wyboru Prelegentów dokonuje powołana przez PROIDEA Rada Programowa. O dokonanej ocenie Propozycji PROIDEA poinformuje drogą mailową na adres e-mail użyty do jej przesłania oraz wskazany w Propozycji adres osoby zgłaszającej się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta.
 5. Z chwilą przekazania informacji o pozytywnej ocenie Propozycji, osoba, której wystąpienia Propozycja ta dotyczy, uzyskuje status Prelegenta i zawierana jest pomiędzy nią a PROIDEA umowa o przeprowadzenie wykładu w ramach Konferencji.
 6. Prelegent zobowiązuje się w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji dostarczyć PROIDEA pełną prezentację, której dotyczyła Propozycja. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone w prezentacji ponosi Prelegent.
 7. Z chwilą przekazania PROIDEA prezentacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Prelegent udziela PROIDEA niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych PROIDEA w Propozycji oraz prezentacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym (dalej łącznie: "Materiały"), jak również udziela zezwolenia na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na fotografii będącej elementem Propozycji.
 8. Licencja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, jak również wprowadzanie i przesyłanie Materiałów do pamięci systemów teleinformatycznych;
 2. w zakresie rozpowszechniania - najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników na których Materiały utrwalono;
 3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej - udostępnianie Materiałów w taki sposób, by każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Materiałów w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.
 1. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika. Uczestnictwo w Konferencji przez Prelegenta będzie odbywać się w takiej samej formie jak w przypadku Uczestnika. Natomiast prezentacja będzie realizowana z wykorzystaniem Platformy do Wideokonferencji.
 2. Prelegent, którego zaakceptowała Rada Programowa może zostać zastąpiony przez innego Prelegenta wyłącznie wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
  1. jeśli osoba zastępująca Prelegenta pochodzi z tej samej firmy,
  2. Jeżeli osoba zastępująca Prelegenta zaprezentuje ten sam materiał i prezentacja ma dokładnie ten sam profil techniczny lub handlowy
  3. jeśli o potrzebie zmiany zostanie niezwłocznie poinformowana PROIDEA.
 3. PROIDEA ma prawo odmówić zastępstwa, jeśli nie zostanie spełniony którykolwiek z powyższych elementów.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z Konferencją jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PROIDEA w związku z Konferencją zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie oraz Platformie.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: rejestracja@proidea.org.pl lub też pisemnie, na adres siedziby PROIDEA.
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do PROIDEA.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby, która dokonuje zgłoszenia reklamacji: imię i nazwisko oraz adres do przekazania odpowiedzi na reklamację, powód składania reklamacji i żądanie.
 4. PROIDEA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli PROIDEA nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym powyżej terminie, uważa się, że uznała reklamację, tj. uznała za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.

VIII. Zasady porządkowe

 1. Uczestnicy i Prelegenci korzystający z Platform są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń przedstawicieli PROIDEA biorących udział w Konferencji w charakterze służb porządkowych.
 2. Uczestnicy i Prelegenci korzystający Platform są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych osób.
 3. Zakazane jest w szczególności: formułowanie obraźliwych komentarzy dotyczących płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rasy, pochodzenia etnicznego, religii. Zakazane jest również umyślne zastraszanie, prześladowanie, formułowanie niepożądanych uwag seksualnych. Podczas Konferencji zabrania się ponadto używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 4. Uczestnicy i Prelegenci są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do PROIDEA wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników i Prelegentów.

IX. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako ubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  • organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl)
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem będącym konsumentem dotyczącego umowy o udział w Konferencji, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Użytkownik będący konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a PROIDEA. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

X. Rejestracja przebiegu Konferencji

 1. Podczas Konferencji PROIDEA jest uprawniona do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Konferencji zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek Uczestników i Prelegentów, którzy zdecydują się na jego udostępnienie, może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę z chwilą przystąpienia do udziału w Konferencji.
 2. PROIDEA uprzedza, że przebieg Konferencji będzie transmitowany i nagrywany na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli w Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, Zgłaszającym, Uczestnikiem, Prelegentem oraz osobą zgłaszającą się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta, odbywał się będzie drogą mailową, ze strony PROIDEA za pośrednictwem adresu w domenie proidea.org.pl.
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. PROIDEA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji bądź jej odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń od niej niezależnych (stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które uniemożliwia przeprowadzenie Konferencji w terminie określonym w ogłoszeniu o Konferencji zamieszczonym w Serwisie. W przypadku zmiany terminu Konferencji Uczestnikom i Prelegentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ogłoszenia informacji o zmianie terminu Konferencji. Informacja o zmianie terminu Konferencji będzie także przekazywana na adresy e-mail Uczestników i Prelegentów.
 5. PROIDEA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  • konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
  • potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem;
  • potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądź zaleceń uprawnionych sądów lub organów administracji państwowej w kwestiach dotyczących treści uregulowanych Regulaminem;
  • zmianę działania Serwisu, w tym jego rozbudowa i dodanie nowych funkcjonalności;
  • zmianę warunków technicznych świadczenia usług za pomocą Serwisu;
  • potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby pojawiły się w Regulaminie;
  • konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub naruszeń Regulaminu.
 1. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, a Uczestnicy i Prelegenci także za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później, niż w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W odniesieniu do umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.
 2. W przypadku braku zgody na nową treść Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu z chwilą wejścia w życie nowej treści Regulaminu.Polityka Prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w konferencji branży IT pod nazwą Oh My H@ck organizowanej w dniu 27.11.2021 r. ("Konferencja").
 2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Konferencji jest PROIDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-418), ul. Zakopiańska 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842, która jest również organizatorem Konferencji ("Administrator").
 3. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@proidea.org.pl lub telefonicznie +48 605 177 303. Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 17:00.

II. W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
 2. Przetwarzamy dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję dostępnego na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://omhconf.pl ("Serwis"). Serwis zawiera informacje o Konferencji oraz umożliwia zgłoszenie udziału w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://app.evenea.pl/event/omh2021/ ("Platforma").
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników (będących uczestnikami Konferencji): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz stanowisko. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak, jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Konferencji i jej wykonania. W przypadku uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika Administrator pobiera i przetwarza dodatkowo następujące dane osobowe użytkownika Serwisu podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe uczestnika, zgłoszonego przez innego użytkownika przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, na podstawie zgody uczestników - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. PROIDEA zbiera i przetwarza następujące dane użytkownika, który bierze udział w Konferencji w charakterze prelegenta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, nazwę firmy, skrócony życiorys (bio), blok tematyczny, tytuł wykładu, stopień trudności prezentacji, abstrakt, czas trwania, język wystąpienia, fotografia. PROIDEA przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w Konferencji w charakterze prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem prelegenta w Konferencji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia prelegenta i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonania zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze prelegenta (podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit a) RODO) . Dane są przetwarzane w celach oceny prelekcji przez Radę Programową 4Developers.
 6. Podczas Konferencji mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator będzie przetwarzać Twój wizerunek na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Podanie danych takich jak informacja skąd dowiedziałaś/ dowiedziałeś się o Konferencji jest obowiązkowe, natomiast podanie innych uwag do zamówienia jest dobrowolne i opcjonalne.
 8. Podanie następujących danych do faktury VAT: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP (opcjonalnie) jest niezbędne do wystawienia faktury. Te dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy oraz stanowisko, mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z ofertą Partnerów Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie tej zgody jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji. Natomiast Administrator może przetwarzać te dane co celów marketingu bezpośrednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 10. Po wykonaniu umowy o udział w Konferencji podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w punkcie poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora.
 11. Twoje dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

III. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w Konferencji.
 2. W przypadku jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 3. W przypadku, gdy Administrator uzyskał zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zakresie przekazywania ich Partnerom Konferencji (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Twoje dane będzie przetwarzał w tym celu do momentu ich przekazania Partnerom Konferencji.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Konferencji lub wspomagają Administratora w realizacji celów marketingowych. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m.in. podmiot obsługujący Platformę, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na Konferencję (Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez Event Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Ponadto jeżeli korzystasz ze sposobu płatności on-line Administrator udostępnia dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności podmiotom obsługującym płatności.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów Konferencji, również oni będą uprawnieni do przetwarzania wskazanych powyżej Twoich danych osobowych.
 3. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.
 4. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (patrz. pkt 26) jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

V. Twoje prawa

 1. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@proidea.org.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Proidea Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-651 Kraków.
 2. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. Prawo żądania dostępu do treści danych osobowych;
  2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne;
  3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  6. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  7. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 3. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Cookies

 1. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie.Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów. Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój "okres ważności", a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone. Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.
 2. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Administratora, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich.

VII. Google Analytics

 1. Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. ("Google"). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

VIII. Remarketing

 1. Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google).

IX. Web beacons

 1. Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

X. Adres IP

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą̨ być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

XII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności poinformujemy Cię o tym.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 27.11.2020