To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na Panel w Gorzowie Wielkopolskim
już niedostępne -

Z A P R O S Z E N I E

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim, Wyższą Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gorzowie Wielkopolskim,


mają zaszczyt zaprosić na Panel Dyskusyjny pt.:


"Mediacja obligatoryjna w RP

- możliwości oraz szanse vs mity i ograniczenia."


w ramach projektu "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne"


Termin i miejsce

Panel odbędzie się w wyłącznie formie stacjonarnej w dniu 08 grudnia 2022 r. w godz. 14:00-18:30, w Sali konferencyjnej, piętro III w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Przedmiot Panelu:

Czy postępowanie mediacyjne jest realną alternatywą dla postępowania sądowego, a jeśli tak, czy są to byty opozycyjne względem siebie, czy też komplementarne?

Czy w czasach kryzysu gospodarczego jakiego doświadczamy, istnieją rozwiązania pozwalające m.in.: przedsiębiorcom skupić się na efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej, z uwzględnieniem stosunków prawno-pracowniczych, skutecznej ochronie praw konsumentów, czy prawidłowym funkcjonowaniu jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie realizowania przez nie zadań w interesie publicznym - w relacji do kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Czy mediacja może stać się narzędziem istotnego, trwałego usprawnienia działania polskich sądów?

Czy mediacja może zredefiniować zakres zadań i kompetencji zawodowych prawników, jednocześnie otwierając przed nimi nowe obszary wiedzy oraz zawodowej satysfakcji?

Panel kierujemy do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, w szczególności do przedsiębiorców w tym rzemieślników oraz do jednostek finansów publicznych, w szczególności takich, które toczą spory sądowe lub pozasądowe, do mediatorów, zawodowych pełnomocników i innych osób wspierających polubowne rozwiązywanie sporów.

W trakcie wydarzenia chcemy skupić się na praktycznych aspektach implementacji instytucji mediacji do praktyki orzeczniczej polskich sądów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wprowadzenia obligatoryjnej mediacji dla pewnych kategorii spraw wraz z analizą prawnej dopuszczalności obligatoryjności mediacji w Polsce oraz prognozą dotyczącą jej potencjalnych pozytywnych lub negatywnych skutków.


Program Panelu Dyskusyjnego.

Podsumowanie i zakończenie Panelu.

Pani Małgorzata Gronowska-Plust, Sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, koordynator ds. mediacji;
Pan SSR Paweł Antczak - moderator;
Pan r. pr. Andrzej Misiak - ko-moderator.

13:30-14:00Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie i ciastkach.
14:00-14:05
Otwarcie i powitanie uczestników.
Pan Paweł Antczak, moderator wydarzenia,
Pan Andrzej Misiak, ko-moderator wydarzenia. 
14:05-14:20 Powitanie uczestników przez reprezentantów Partnerów Merytorycznych, w tym wystąpienie obejmujące informację o dotychczasowych działaniach Partnerów Merytorycznych wspierających mediację, w szczególności na terenie województwa lubuskiego.

Pani Małgorzata Gronowska-Plust, Sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, koordynator ds. mediacji;
Pani dr Anna Czekirda, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu  w Gorzowie Wielkopolskim;
Pan Radosław Trzaskowski, Prezes Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.
14:20-14:30 Wstęp do tematyki panelu.
Pan SSR Paweł Antczak - moderator;
Pan r. pr. Andrzej Misiak - ko-moderator.
14:30-15:00 Pani r. pr. Aleksandra Krysztofiak "Ogólne założenia mediacji obligatoryjnej i jej miejsce w polskim porządku prawnym. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości -Aspekty praktyczne."
15:00-15:30Pan SSO Andrzej Romek "Fundamenty postępowania gospodarczego konstytuujące jego odrębność względem innych postępowań na gruncie kodeksu postępowania cywilnego."
15:30-16:00Pan SSR Piotr Chańko "Mediacja w sprawach gospodarczych jako forma upodmiotowienia przedsiębiorców. Kilka uwag o celowości obligatoryjnej mediacji."
16:00-17:00Moderowana dyskusja pomiędzy prelegentami oraz pytania od uczestników.
17:00-17:30 Przerwa (zimny bufet)
17:30-18:00 Pani r. pr. Agata Olęcka - Nowacka "Role, zadania oraz kompetencje zawodowego pełnomocnika w mediacji."
18:00-18:15 Moderowana dyskusja pomiędzy prelegentami oraz pytania od uczestników.
18:15-18:30Podsumowanie i zakończenie Panelu.
Pani Małgorzata Gronowska-Plust, Sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, koordynator ds. mediacji;
Pan SSR Paweł Antczak - moderator;
Pan r. pr. Andrzej Misiak - ko-moderator.


Moderator i Prelegenci wydarzenia:


Moderator Wydarzenia:

- Pan Paweł Antczak, SSR - od 2001 roku orzeka w X Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 2008 roku odbył staż w szwedzkim Sądzie Pracy w Sztokholmie (Arbetsdomstolen). Absolwent studiów podyplomowych prawa konstytucyjnego. Prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy m.in. dla radców prawnych, oraz współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi. Wykładowca Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

Ko-moderator Wydarzenia:

- Pan Andrzej Misiak, radca prawny, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, Kierownik Instytucji Certyfikującej oraz specjalista ds. mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza; Prezes Instytutu Mediacji, 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, Rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, stały mediator. Dydaktyk akademicki i trener z przedmiotu mediacji. Stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. 2004- 2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Prelegenci:

- Pani Aleksandra Krysztofiak - absolwentka WPiA UŁ, radca prawny od 1993r. mediator od 2006r. Wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie finansów i zarządzania, a także w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej, na WPiA UŁ. Ukończyła półroczne Studium Prawa Europejskiego zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Uczestniczka programu Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Radców Prawnych pro publico bono "Świadomy swoich praw obywatel".

- Pani Agata Olęcka - Nowacka - radca prawny.

- Pan Andrzej Romek - sędzia X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi, zastępca przewodniczącego Wydziału. Orzeka od 1993 r., najpierw w sprawach cywilnych a od 2010 r. w sprawach gospodarczych. Do listopada 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz funkcję Wiceprezesa tegoż Sądu. Uczestnik kilku konferencji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów oraz gorący zwolennik mediacji. Uważa, że stwarza ona warunki pozwalające na szybsze i tańsze rozstrzyganie sporów, a przede wszystkim na oszczędność czasu i realizację innych celów, choćby sportowych. Czas wygospodarowany dla siebie daje poczucie własnej wartości i pozwala osiągać sukcesy. Sam jest pasjonatem biegania, ukończył maraton i kilkanaście biegów długodystansowych.

- Pan Piotr Chańko - Przewodniczący XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w latach 2011-2014 radca Prokuratorii Generalnej SP, w latach 2014-2015 starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zdał egzamin sędziowski z pierwszą lokatą. Sędzia Rejonowy od 2015 roku, od 2017 roku delegowany również do Sądu Okręgowego w Łodzi, XIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, od 2019 roku społeczny koordynator mediacji w sprawach gospodarczych. Członek OIRP w Łodzi, od 2019 roku wykładowca na aplikacji radcowskiej w OIRP w Łodzi, autor szkoleń z zakresu: prawa gospodarczego, mediacji, odpowiedzialności za zobowiązania członków zarządu spółek, skargi pauliańskiej dla podmiotów publicznych, zasad konstrukcji umów gospodarczych. Jako doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego prowadził przez 6 lat zajęcia ćwiczeniowe ze studentami WPiA UŁ. Ukończył kurs prawa porównawczego na Faculté de Droit Comparé w Strasburgu. Uczestnik Europejskiego Finału WTO Moot Court Competition w Wilnie z reprezentacją Uniwersytetu w Maastricht oraz członek nagrodzonej wyróżnieniem reprezentacji Polski na konkursie THEMIS w Lizbonie, zwycięzca Łódzkiego Konkursu Krasomówczego, juror i autor kazusów w kolejnych edycjach. Autor publikacji prawniczych.

Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa potwierdzającej tematy i ilość godzin.

Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej. Panel będzie nagrywany audio i/lub video i mogą być wykonywane zdjęcia. W formularzu można do dnia 20.11.2022 r. zgłosić szczególne potrzeby związane z Panelem przez Organizatora np. związane z niepełnosprawnościami.Zobacz również:

konferencje wydarzenia Gorzów Wielkopolski