FESTIWAL GIER PIXEL HEAVEN & GCCE 2020 ONLINE

11 Grudnia 2020, 18:00 (Piątek) - 13 Grudnia 2020, 20:00 (Niedziela)

ONLINE.PIXELHEAVENFEST.COM,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Dostęp do wydarzeń online w ramach Festiwalu Pixel Heaven 2020.
Promocyjne darmowe numery magazynów PIXEL i PSX Extreme (wydanie grudniowe 2020, PDF).
---
Access to Pixel Heaven 2020 Online Festival.
Promotional free issues of PIXEL and PSX Extreme magazines (December 2020 issues, PDF format).
Bilet bezpłatny / Free ticket ONLINE STANDARD

Dostęp do wydarzeń online w ramach Festiwalu Pixel Heaven 2020.
Promocyjne darmowe numery magazynów PIXEL i PSX Extreme (wydanie grudniowe 2020, PDF).
---
Access to Pixel Heaven 2020 Online Festival.
Promotional free issues of PIXEL and PSX Extreme magazines (December 2020 issues, PDF format).

już niedostępne -

--- ENGLISH BELOW ---

Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Miasta Stołecznego Warszawy (Biura Rozwoju Gospodarczego) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.


AGENDA, PIĄTEK 11.12.2020 / ONLINE.PIXELHEAVENFEST.COM


21.00 TY STRZELASZ - JA CHODZĘ. CZYLI STARY DOBRY CO-OP
Spotkanie na żywo z ekipą LOADING...!


AGENDA, SOBOTA 12.12.2020 / ONLINE.PIXELHEAVENFEST.COM

12.00 ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA


12.30 KSIĄŻKA LUB KOMIKS JAKO PODSTAWA SCENARIUSZA GRY - JAK ZDOBYĆ PRAWA?
PRELEGENT: Krzysztof Czyżewski, wspólnik, adwokat, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka


14.00 ALEX MEETS... MICZ!
Rozmowa dwóch weteranów polskiej prasy growej. Aleksy "Alex" Uchański & Piotr "Micz" Mańkowski


16.00 Q&A: LUCJAN WENCEL
Polak z Doliny Krzemowej, który wprowadził Atari do Polski, tworzył hitowe gry i planuje kolejny projekt!
MODERATOR: Piotr Mańkowski, redaktor naczelny, magazyn PIXEL


17.30 Q&A: JOHN CUTTER (EN)
Producent takich tytułów jak Defender of the Crown czy Betrayal at Krondor! Rozmowa będzie o Cinemaware, Dynamixie i nie tylko.
MODERATOR: Piotr Mańkowski, redaktor naczelny, magazyn PIXEL


19.00 CLASSIC BIG BOX SHOW!
Po zeszłorocznej wystawie kolekcjonerskich pudełek z grami przyszedł czas na sequel. Tym razem pokażemy pełne wydania gier RPG - zarówno od SSI, jak i serii Ultima, a także pełne gadżetów edycje legendarnego Infocomu. Podczas prezentacji zaprezentujemy na żywo niezapomniane tytuły, a także porozmawiamy o ich powstaniu.
ZAPRASZAJĄ: Piotr Mańkowski, Paweł Gawlikowski oraz Hubert Studniarek


21.00 NA LUZIE: EMULACJA - MAGIA RETRO GRANIA
Cześć drogi Uczestniku, chcielibyśmy zaprosić Cię na interaktywny warsztat dedykowany tematyce emulacji retro gier w klimatach New Retro Wave. Emulacja, temat rzeka. Rzeki płyną tylko do przodu, podobnie jak technologia która wciąż się rozwija i pomaga retro graczom ponownie poczuć magię klasycznych tytułów bez dodatkowych akcesoriów (śrubokręt przy C64, ktoś reflektuje?). Na szczęście technologia obecnie pozwala nam przenieść się w przeszłość w bezpiecznym domowym zaciszu bez konieczności budowania De Lorean'a:). Niezależnie od tego którą platformę preferujesz Drogi Uczestniku, czy to PSX, PS2, Dreamcast, N64, Atari, Amiga, C64, NES, SNES, GameBoy, GameBoy Advance, ZX Spectrum czy inne starsze platformy o których istnieniu możemy nawet nie wiedzieć. Zapraszamy na interaktywny warsztat podczas którego przez około 90 minut przepracujemy wszelkie tematy związane z emulacją!
PROWADZĄCY: Maciej Jarosz, Global Enterpreneurs
Na co dzień proponuje warsztaty z inżynierii współpracy, facylitacji, Liberating Structures, Akredytowane szkolenia DevOps Institute, Scrum - https://global-entrepreneurs.nl/liberating-structures/


AGENDA, NIEDZIELA 13.12.2020 / ONLINE.PIXELHEAVENFEST.COM

12.30 ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA


13.00 Z GUMISIAMI PRZEZ ŚWIAT - KRÓTKA HISTORIA CYBERWŁAMAŃ
O WannaCry słyszał każdy. O Stuxnecie też - choć już nie każdy pamięta. Nim szpiedzy i przestępcy zeszli do cyberprzestrzeni, wskakiwanie na cudze komputery (i telefony) było bardziej radosną przygodą niż zajęciem dla podwładnych Dona Corleone. 45 minut opowieści o phreakingu oraz najciekawszych włamaniach i incydentach z ostatnich dwóch dekad XX wieku. PS: będzie też o Gumisiach.
PRELEGENT: Łukasz Jachowicz, ISEC


14.00 CYBERPUNK 2020: POWRÓT DO TERAŹNIEJSZOŚCI
O tym jak cyberpunkowe wizje sprzed dwudziestu kilku lat się nie sprawdziły. A także o tym, jak dziś wczorajszy cyberpunk jest dzisiejszym retro-sf. Wreszcie co fajnego dała nam gra Pondsmitha - poza CP2077 oczywiście. Na okrasę kilka smaczków dotyczących papierowego RPG, o którym znów zrobiło się głośno.
PRELEGENT: Tomek Kreczmar


15.00 APPLE - 45 LAT NIEZWYKŁEJ HISTORII
Od garażu do globalnej potęgi. Zawsze własną ścieżką.
PRELEGENT: Jacek Łupina, właściciel Apple Muzeum Polska


17.00 Q&A: TRIP HAWKINS (EN)
Założyciel firm Electronic Arts, The 3DO Company i Digital Chocolate. Był dyrektorem ds. strategii i marketingu w Apple Computer, skąd odszedł w 1982 roku by założyć Electronic Arts. W roku 1991 uformował The 3DO Company, aby stworzyć konsolę do gier. Ukazała się ona w 1993 pod nazwą 3DO Interactive Multiplayer i na ówczesne realia była najbardziej zaawansowaną technologicznie konsolą na rynku. W 1996 firma przekształciła się w producenta gier komputerowych. W roku 2005 został przyjęty do amerykańskiej Galerii Sław Akademii Nauk i Sztuk Interaktywnych.
MODERATOR: Piotr Mańkowski, redaktor naczelny, magazyn PIXEL


20.00 CEREMONIA PRZYZNANIA NAGRÓD PIXEL AWARDS EUROPE 2020
Prezentacja nominowanych gier i wręczenie nagród dla najlepszych produkcji prezentowanych podczas Festiwalu Pixel Heaven 2020.


Program może ulec zmianom lub korektom.

------------------------------------------------------

AGENDA. FRIDAY 11/12/2020 / ONLINE.PIXELHEAVENFEST.COM

21.00 YOU SHOOT - I WALK. GOOD OLD CO-OP GAMES (PL)
Live meeting with the LOADING team ...!


AGENDA. SATURDAY 12/12/2020 / ONLINE.PIXELHEAVENFEST.COM

12.00 BEGINNING OF THE SECOND DAY


12.30 BOOK OR COMIC AS THE BASIS OF THE GAME SCENARIO - HOW TO GET THE RIGHTS? (PL)
SPEAKER: Krzysztof Czyżewski, partner, attorney at law, Czyżewscy Attorney's Office


14.00 ALEX MEETS ... MICZ! (PL)
A conversation between two veterans of the Polish game press. Aleksy "Alex" Uchański & Piotr "Micz" Mańkowski.


16.00 Q&A: LUCJAN WENCEL (PL)
A Pole from the Silicon Valley, who introduced Atari to Poland, created hit games and is planning another project!
MODERATOR: Piotr Mańkowski, editor-in-chief, PIXEL magazine


17.30 Q&A: JOHN CUTTER (EN)
Producer of such titles as Defender of the Crown or Betrayal at Krondor! The talk will be about Cinemaware, Dynamix and more.
MODERATOR: Piotr Mańkowski, editor-in-chief, PIXEL magazine


19.00 CLASSIC BIG BOX SHOW! (PL)
After last year's collector's game box display, it's time for a sequel. This time we will show you full RPG releases - both from SSI and the Ultima series, as well as gadget-filled editions of the legendary Infocom. During the presentation, we will present unforgettable titles live, as well as talk about their creation.
HOSTS: Piotr Mańkowski, Paweł Gawlikowski & Hubert Studniarek


21.00 RELAXED: EMULATION - THE MAGIC OF RETRO GAMING (PL & EN)
Hello Dear Participant, we would like to invite you to an interactive workshop dedicated to emulating retro games in New Retro Wave climates. Emulation, river theme. Rivers only flow forward, as does the technology that is still evolving and helps retro players feel the magic of classic titles again without any additional accessories (screwdriver on the C64, someone reflecting?). Fortunately, technology now allows us to move back into the past in the safe comfort of home without having to build a De Lorean :). Regardless of which platform you prefer, Dear Participant, be it PSX, PS2, Dreamcast, N64, Atari, Amiga, C64, NES, SNES, GameBoy, GameBoy Advance, ZX Spectrum or other older platforms that we may not even know exist. We invite you to an interactive workshop during which we will work on all topics related to emulation for about 90 minutes!
HOST: Maciej Jarosz, Global Enterpreneurs
On a daily basis, he offers workshops on cooperation engineering, facilitation, Liberating Structures, and accredited trainings DevOps Institute, Scrum - https://global-entrepreneurs.nl/liberating-structures/


AGENDA. SUNDAY 12/13/2020 / ONLINE.PIXELHEAVENFEST.COM

12.00 BEGINNING OF THE SECOND DAY


13.00 WITH GUMIBEARS THROUGH THE WORLD - A SHORT HISTORY OF CYBER HACKING (PL)
Everyone has heard about WannaCry. Also about Stuxnet - although not everyone remembers it anymore. Before spies and criminals descended into cyberspace, jumping on someone else's computers (and phones) was a more joyful adventure than an activity for Don Corleone's underlings. 45 minutes of stories about phreaking and the most interesting break-ins and incidents from the last two decades of the 20th century. PS: it will also be about Gumibears.
SPEAKER: Łukasz Jachowicz, ISEC


14.00 CYBERPUNK 2020: BACK TO THE PRESENT (PL)
About how cyberpunk visions from twenty years ago did not come true. And also about how today's cyberpunk is today's retro-sf. Finally, what was cool was the game Pondsmith - apart from CP2077 of course. As a garnish, a few flavors of the paper RPG, which became loud again.
SPEAKER: Tomek Kreczmar


15.00 APPLE - 45 YEARS OF AN AMAZING HISTORY (PL)
From the garage to a global powerhouse. Always following their own path.
SPEAKER: Jacek Łupina, owner of the Apple Museum Poland


17.00 Q&A: TRIP HAWKINS (EN)
Founder of Electronic Arts, The 3DO Company and Digital Chocolate. He was director of strategy and marketing at Apple Computer, from where he left in 1982 to found Electronic Arts. In 1991, he formed The 3DO Company to create a game console. It was released in 1993 under the name 3DO Interactive Multiplayer and was the most technologically advanced console on the market at that time. In 1996, the company transformed into a producer of computer games. In 2005, he was admitted to the American Hall of Fame of the Academy of Interactive Sciences and Arts.
MODERATOR: Piotr Mańkowski, editor-in-chief, PIXEL magazine


20.00 PIXEL AWARDS EUROPE 2020 CEREMONY


The program is subject to changes or small corrections.

Zobacz również:

imprezy