To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Seminarium 10: Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych", które odbędzie się 16 stycznia 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali 121.


Szczegóły wydarzenia:

Planując lokalną inicjatywę energetyczną taką jak klaster energii czy spółdzielnia energetyczna czy też inne nowo tworzone struktury (np. w ramach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), należy brać pod uwagę wszelkie czynniki, które mogą warunkować przyszły sukces przedsięwzięcia. W szczególności powinno się uwzględnić nie tylko "warunki brzegowe" nakładane przez obecnie obowiązujące regulacje, ale także kierunki możliwych zmian przepisów.

Tematyce planowania energetycznego uwzględniającego możliwie pełen katalog czynników minimalizujących ryzyko i zwiększających szansę powodzenia przedsięwzięcia będzie poświęcone kolejne, dziesiąte seminarium realizowane w ramach projektu KlastER .

Oczekujemy, że prelekcje w ramach pierwszej części seminarium przybliżą zebranym implikacje obowiązujących i planowanych regulacji na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególny nacisk położony będzie na kontekst współpracy z operatorami systemu dystrybucyjnego. Warta podkreślenia jest kluczowa rola aktywnej współpracy samorządów lokalnych oraz podmiotów zaangażowanych w rozwój energetyki rozproszonej na poziomie lokalnym z instytucjami i przedsiębiorstwami już funkcjonującymi na rynku energii.

Wystąpienia prelegentów będą punktem wyjścia do dyskusji, która powinna pomóc przedstawić poruszane problemy z punktu widzenia interesariuszy oraz wyłonić inne zagadnienia wymagające uwzględnienia i wyjaśnienia. Przedstawiony zostanie także przykład "dobrej praktyki" w tym zakresie przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W wyniku seminarium oczekujemy powstania możliwie pełnej "listy kontrolnej" czynników, które należy uwzględnić przy planowaniu przedsięwzięć energetycznych. Przewidujemy również przedstawienie katalogu możliwych konkretnych korzyści dla interesariuszy lokalnych rynków energii.

Wydarzenie jest dziesiątym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii(lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.


Szczegółowy program wydarzenia:

10:30 - 10:40     Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:40 - 10:55     Pakiet "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków"

Konsekwencje wdrażania polityk europejskich dla polskich inicjatyw energetycznych

Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

10:55 - 11:10     Energetyka rozproszona w polskich strategiach i programach

Kierunki działań i praktyczne implikacje dla regionalnych i lokalnych interesariuszy energetyki rozproszonej

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Aktywów Państwowych

11:10 - 11:25     Samorząd województwa a transformacja energetyczna

Koordynacja planowania energetycznego na poziomie regionalnym

Olgierd Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego

11:25 - 11:40     Praktyczne aspekty współpracy OSD z lokalnymi inicjatywami energetycznymi
                          w ramach tworzenia lokalnych planów energetycznych

Andrzej Korpol, Dyrektor ds. Dystrybucji,Tauron Dystrybucja S.A.

11:40 - 12:00    O czym trzeba pamiętać przy planowaniu lokalnych inicjatyw energetycznych

Korzyści dla interesariuszy lokalnych (samorządy, klastry energii, spółdzielnie energetyczne, prosumenci, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, itp.) w ramach planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz innych dokumentów planistycznych przygotowywanych przez gminy

Piotr Budzisz, Atys.pl, www.niskaemisja.pl, Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości"

12:00 - 12:30     Przerwa

12:30 - 13:30    Jak planować lokalne przedsięwzięcia energetyczne? - dyskusja panelowa

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Olgierd Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego

Andrzej Korpol, Dyrektor ds. Dystrybucji, Tauron Dystrybucja S.A.

Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mariusz Świąder, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, regionalny koordynator planowania gospodarki energetycznej

Moderatorzy:

Piotr Budzisz, Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości"

Sławomir Kopeć, AGH

13:30 - 14:30     Dyskusja otwarta

14:30 - 14:45     Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

14:45 - 15:15     Lunch


Kwestie organizacyjne:

Katarzyna Faryj
nr tel.: +48 12 888 55 29
adres e-mail:

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków