To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium "Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER", które obędzie się 13 czerwca b.r.  w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. A. Mickiewicza 30, budynek C2, sala 429.

Celem spotkania jest rozwinięcie współpracy między przedstawicielami i przedstawicielkami klastrów zainteresowanych projektem KlastER. Celem seminarium jest pogłębienie zagadnień poruszanych w ramach I Forum w bardziej warsztatowej formie. Wskazanie, w ramach dyskusji w grupach roboczych, problemów i oczekiwań dotyczących działania centrum kompetencji oraz sformalizowanie współpracy w ramach powołanych grup roboczych.

Rezultaty
W wyniku seminarium:

 • ustalamy mapę problemów klastrów i potencjalnych klastrów w ramach projektu KlastER,
 • wskazujemy sposoby wsparcia klastrów w ramach w ramach projektu KlastER,
 • wypracowujemy sposoby współpracy między przedstawicielami/kami klastrów zainteresowanych udziałem w projekcie KlastER,
 • powołujemy zespoły robocze współpracujące w ramach 4. obszarów zagadnień (technologicznego, prawnego, ekonomicznego, społecznego)

Role

Uczestnicy i Uczestniczki w ramach Seminarium pracują warsztatowo, w ramach zespołów roboczych liczących 15-20 osób, które - metodami warsztatowymi - wypracowują zagadnienia. Przedstawiciele grup roboczych prezentują wyniki prac w ramach panelu podsumowującego seminarium. Warsztaty są moderowane przez organizatorów.

Zasady

spotkanie ma charakter warsztatowy, a zajęcia prowadzone są w oparciu o kontrakt, Uczestnicy/ki spotkania zapisują się do stolików roboczych przed seminarium, ale również w trakcie seminarium. Możliwa jest zmiana grupy 1. (problemowa) na grupę 2. (oczekiwania), w ramach której powoływane będą zespoły.

Opis tematyczny stolików

Stolik regulacyjny

W ramach stolika 'regulacyjnego' w pierwszym etapie dokonamy przeglądu istniejących rozwiązań regulacyjnych dotyczących klastrów energii pod kątem występujących tam problemów. W szczególności zastanowimy się nad rozwiązaniami zawartymi w znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii. Będziemy rozmawiać o problemach i barierach o charakterze regulacyjnym związanych ze sprzedażą OZE, jak również z mechanizmami i instrumentami wspierającymi wytwarzanie energii elektrycznej oraz gwarancjami jej pochodzenia. Problemy te uporządkujemy w zakresie ważności i pilności rozwiązania. W drugim etapie podejmiemy próbę zdefiniowania rekomendacji, których wprowadzenie mogłoby usprawnić system regulacyjny w zakresie klastrów energii. Rekomendacje te będą dotyczyć zarówno regulacji o charakterze prawnym jak i z zakresu regulacji samego rynku energii, w tym w obszarze dostępu do sieci i warunków sprzedaży energii.

Stolik rynkowy

W ramach stolika 'rynkowego' dokonamy analizy rentowności klastrów identyfikując potencjalne modele biznesowe. Analiza zostanie wykonana dla obecnej struktury rynkowej opartej o rynek bilansujący jednej ceny oraz, w zależności od woli uczestników, w innych strukturach rynkowych takich jak np. rynek węzłowy. Następnie podejmiemy próbę identyfikacji barier, które zmniejszają efektywność ekonomiczną ewentualnych modeli lub też całkowicie uniemożliwiają ich wdrożenie. W przypadku obecnego paradygmatu rynku, jedną z takich barier może być brak zachęt do bilansowania lokalnego lub też zbyt duży koszt prowadzania samodzielnie typowej gry rynkowej. Następnie, w formule warsztatowej, zastanowimy się nad zmianami w organizacji rynku umożliwiającymi budowę alternatywnych modeli biznesowych oraz podejmiemy próbę priorytetyzacji rozpoznanych zmian.

Stolik społeczny

W ramach stolika 'społecznego' w pierwszym etapie warsztatu dokonamy przeglądu podstawowych problemów społecznych związanych z propagowaniem i wdrażaniem tematyki energetyki rozproszonej w konkretnych kontekstach: krajowym i lokalnym.. W szczególności zastanowimy się nad rozwiązaniami służącymi budowie nie tylko poparcia, ale i zaangażowania społeczności w rozwiązania energetyki rozproszonej.W drugim etapie podejmiemy próbę zdefiniowania rekomendacji, których wprowadzenie mogłoby wzmocnić społeczny wymiar procesu budowy energetyki rozproszonej i klastrów. Rekomendacje te będą dotyczyć zarówno regulacji na poziomie lokalnym jak i krajowym oraz wyznaczą obszary, w jakich projekt klaster może wspierać wspólnoty energetyczne.

Program II Seminarium pn. "Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER"

10:30 - 10:45  Otwarcie seminarium, informacje o projekcie

                        dr Sławomir Kopeć, AGH

10:45 - 11:00  Wystąpienie dotyczące podstawowych zidentyfikowanych problemów (badania wstępne) oraz założeń centrum kompetencji

                        prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

11:00 - 12:00  Praca w grupach, część I: zmapowanie i priorytetyzacja problemów klastrów w ramach 4 stolików tematycznych:

    1. stolik techniczny, moderator - dr inż. Andrzej Firlit (AGH)
    2. stolik regulacyjny, moderator - prof. Łukasz Mamica (UEK)
    3. stolik rynkowy, moderator - dr Karol Wawrzyniak (NCBJ)
    4. stolik społeczny, moderator - dr hab. Jacek Gądecki (AGH)

12:00 - 12:15  PRZERWA

12.15 - 13.15  Praca w grupach, część II: zebranie i priorytetyzacja oczekiwań przedstawicieli i przedstawicielek klastrów dotyczących centrum kompetencji w ramach 4 stolików tematycznych. Powołanie 4. zespołów roboczych:

    1. stolik techniczny
    2. stolik regulacyjny
    3. stolik rynkowy
    4. stolik społeczny

13:15 - 13:45  LUNCH

13:45 - 15:00   Prezentacja wyników prac "stolików" (grup) i dyskusja panelowa

Moderator: Jacek Piłatkowski, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii


Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków