SPARKcamp Koszalin #27

20 Września 2022, 18:00-21:00 (Wtorek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Wstęp wolny
już niedostępne -

Zapraszamy na kolejne spotkanie. 20 września 2022 roku (wtorek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury Studenckiej "Kreślarnia" (Rejtana 17, 75-507 Koszalin) odbędzie się 27 edycja SPARKcamp Koszalin.

Tradycyjnie, w przyjaznej i luźnej atmosferze podyskutujemy o IT i mediach cyfrowych. Zaprosiliśmy doświadczonych prelegentów gotowych podzielić się swoją wiedzą. Brakuje tylko Ciebie!

Tym razem porozmawiamy o bazach danych szeregów czasowych, o procesach restrykcyjnych i o zastosowaniu technologii NFC vs. etykiet RFID. 

Więcej o prelegentach i ich prelekcjach znajdziesz na https://www.sparkcamp.pl/koszalin/ 

Jeśli Cię zainteresowaliśmy to wpisz sobie datę najbliższego SPARKcampu do kalendarza.

Przypominamy, że impreza jest darmowa i ma charakter otwarty. Może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany. Nie kasujemy za wejściówki i nie selekcjonujemy wchodzących natomiast z powodu ograniczonej ilości miejsc obowiązuje rejestracja.

SPARKcamp organizują:

Sponsorami najbliższego SPARKcampa:

Serdeczne podziękowania za wspieranie koszalińskiego IT

Nie wiesz jeszcze na czym polega SPARKcamp?

SPARKcamp to przyjazny klimat, miłe towarzystwo oraz swobodna wymiana myśli, czyli nic innego jak dobra zabawa i odskocznia od obowiązków dnia codziennego. Doskonała alternatywa dla zdobycia nowych kontaktów oraz podniesienia swoich kompetencji.

  • W programie każdego z eventów znajdują się minimum trzy 20-25 minutowe prelekcje.
  • Prelegentem może zostać każdy - wystarczy zgłosić temat do organizatorów i przebrnąć przez proces weryfikacji.
  • Tematyka zgłaszanych prelekcji, choć w swojej dowolności ma bardzo szerokie spektrum, powinna być związana z branżą IT i/lub z biznesem IT.
  • Po każdym z wykładów pojawia się czas na pytania od publiczności (ok. 5 min).
  • Organizatorzy przeznaczyli również 15 minut po zakończeniu wszystkich prelekcji na tzw. LIGHTENING TALKS - nie dłuższe niż 3 minuty, pojedyncze ogłoszenie lub informacja.
  • Żeby zarezerwować trzyminutowe wystąpienie wystarczy zgłosić chęć do organizatorów już w trakcie samej imprezy.
  • Zwieńczeniem całości jest NETWORKING - czyli czas na swobodniejszą wymianę myśli, doprecyzowanie i zadawanie szczegółowych pytań oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

Tak było na ostatnim SPARKcampieKlauzula informacyjna

W świetle obowiązującego prawa wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi uczestników wydarzenia.

1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie SPARK z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalin, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701417 , NIP: 6692541116 , Regon: 368685560.

2. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu (dalej jako "Uczestnik").

3. Stowarzyszenie SPARK przetwarza Pani/Pana dane w celach umożliwiających sprawną realizację wydarzenia obsługę jego uczestników, do których między innymi należą:

a) identyfikacja uczestników wydarzenia,

b) przygotowanie materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów),

c) wymiana istotnych informacji między organizatorem wydarzenia, a jego uczestnikami.

4. Istnieje możliwość, iż przebieg wydarzenia, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

5. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie SPARK jego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych www.sparkcamp.pl oraz wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie SPARK w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako "RODO", informuję, że: Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie SPARK z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17, email: biuro@stowarzyszeniespark.pl

7. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;

8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;

9. Nazwiska współautorów prezentacji zostaną upublicznione w materiałach wydarzenia i programie umieszonym na stronie wydarzenia, zgodnie z przesłanymi streszczeniami i deklaracjami.

10. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;

11. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

12. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

13. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzenia;

15. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Zobacz również:

konferencje IT wydarzenia Koszalin