SPARKcamp Koszalin #30

27 Kwietnia 2023, 18:00-21:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Wstęp wolny
już niedostępne -

Zapraszamy na kolejne spotkanie. 27 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury Studenckiej "Kreślarnia" (Rejtana 17, 75-507 Koszalin) odbędzie się 30 edycja SPARKcamp Koszalin. 

Tradycyjnie, w przyjaznej i luźnej atmosferze podyskutujemy o IT, mediach cyfrowych i biznesie. Zaprosiliśmy doświadczonych prelegentów gotowych podzielić się swoją wiedzą. Brakuje tylko Ciebie!

Zaprosiliśmy prelegentów związanych z kilkoma obszarami: IT, Marketing i Biznes. Porozmawiamy o nowych projektach, narzędziach i dobrych praktykach. 

Więcej o prelegentach i ich prelekcjach znajdziesz na https://www.sparkcamp.pl/koszalin/ 

Jeśli Cię zainteresowaliśmy to wpisz sobie datę najbliższego SPARKcampu do kalendarza.

Przypominamy, że impreza jest darmowa i ma charakter otwarty. Może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany. Nie kasujemy za wejściówki i nie selekcjonujemy wchodzących natomiast z powodu ograniczonej ilości miejsc obowiązuje rejestracja.

SPARKcamp organizują:

Sponsorami najbliższego SPARKcamp:

Złoty Sponsor:

Srebrny Sponsor:

Partnerami SPARKcamp są:

SPARKcamp wspiera findację MAGIA - Fundacja Pomocy Dzieciom (KRS: 0000 530362)

Serdeczne podziękowania za wspieranie koszalińskiego IT


Nie wiesz jeszcze na czym polega SPARKcamp?

SPARKcamp to przyjazny klimat, miłe towarzystwo oraz swobodna wymiana myśli, czyli nic innego jak dobra zabawa i odskocznia od obowiązków dnia codziennego. Doskonała alternatywa dla zdobycia nowych kontaktów oraz podniesienia swoich kompetencji.

  • W programie każdego z eventów znajdują się minimum trzy 20-25 minutowe prelekcje.
  • Prelegentem może zostać każdy - wystarczy zgłosić temat do organizatorów i przebrnąć przez proces weryfikacji.
  • Tematyka zgłaszanych prelekcji, choć w swojej dowolności ma bardzo szerokie spektrum, powinna być związana z branżą IT i/lub z biznesem IT.
  • Po każdym z wykładów pojawia się czas na pytania od publiczności (ok. 5 min).
  • Organizatorzy przeznaczyli również 15 minut po zakończeniu wszystkich prelekcji na tzw. LIGHTENING TALKS - nie dłuższe niż 3 minuty, pojedyncze ogłoszenie lub informacja.
  • Żeby zarezerwować trzyminutowe wystąpienie wystarczy zgłosić chęć do organizatorów już w trakcie samej imprezy.
  • Zwieńczeniem całości jest NETWORKING - czyli czas na swobodniejszą wymianę myśli, doprecyzowanie i zadawanie szczegółowych pytań oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

Tak było na ostatnim SPARKcampieKlauzula informacyjna

W świetle obowiązującego prawa wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi uczestników wydarzenia.

1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie SPARK z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalin, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701417 , NIP: 6692541116 , Regon: 368685560.

2. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu (dalej jako "Uczestnik").

3. Stowarzyszenie SPARK przetwarza Pani/Pana dane w celach umożliwiających sprawną realizację wydarzenia obsługę jego uczestników, do których między innymi należą:

a) identyfikacja uczestników wydarzenia,

b) przygotowanie materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów),

c) wymiana istotnych informacji między organizatorem wydarzenia, a jego uczestnikami.

4. Istnieje możliwość, iż przebieg wydarzenia, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

5. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie SPARK jego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych www.sparkcamp.pl oraz wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie SPARK w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako "RODO", informuję, że: Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie SPARK z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17, email: [email protected]

7. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;

8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;

9. Nazwiska współautorów prezentacji zostaną upublicznione w materiałach wydarzenia i programie umieszonym na stronie wydarzenia, zgodnie z przesłanymi streszczeniami i deklaracjami.

10. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;

11. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

12. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

13. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzenia;

15. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Zobacz również:

konferencje IT wydarzenia Koszalin