Śniadanie Project Managerów vol. 21 Online

30 Maja 2020, 10:00-11:30 (Sobota)

Online (Zoom),

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin Śniadań Project Managerów Online

REGULAMIN WYDARZEŃ "ŚNIADANIA PROJECT MANAGERÓW ONLINE"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem" określa warunki uczestnictwa w cyklu wydarzeń "Śniadania Project Managerów Online", z których każde z osobna zwane jest dalej Wydarzeniem.
 2. Organizatorem cyklu wydarzeń "Śniadania Project Managerów Online" jest Karolina Jarocka.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE

 1. Wydarzenie odbywa się w terminie i za pośrednictwem kanału wskazanego każdorazowo przez Organizatora drogą mailową.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Wydarzenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest rejestracja Uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://spm.evenea.pl//.
 3. Uczestnicy Wydarzenia wyrażają zgodę na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub innego rodzaju zapisy ich wizerunku i głosu podczas Wydarzenia oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie wizerunku i głosu w związku z promocją Wydarzenia. Uczestnikowi Wydarzenia nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

§ 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator w zakresie danych podanych przy zakupie biletu lub rejestracji na Wydarzenie oraz EventLabs Sp z o.o., właściciela serwisu internetowego Evenea, w zakresie danych podanych podczas rejestracji konta w Evenea. 
 2. Dane osobowe Uczestników podane podczas rejestracji / zakupu biletu na Wydarzenie przetwarzane są przez Organizatora oraz EventLabs Sp. z o.o., w sposób określony w Polityce Prywatności: https://evenea.pl/pl/polityka-prywatnosci.
 3. Adres e-mail Uczestników wykorzystywany będzie przez Organizatora do przesyłania wiadomości związanych z Wydarzeniem.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia, jego programu oraz do odwołania Wydarzenia.
 3. Sprawy dotyczące Wydarzenia nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.