SPORY PO NOWEMU

29 Sierpnia 2019, 09:30-14:15 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet - SPORY PO NOWEMU
już niedostępne -

"SPORY PO NOWEMU"


Zapraszamy na praktyczne szkolenie dotyczące nowelizacji KPC w 2019 roku, 29 sierpnia, w Warszawie.


Program szkolenia:

Blok pierwszy - 09:30 - 11:00

 1. Najważniejsze, ogólne informacje dotyczące nowelizacji:
  1. od kiedy obowiązują nowe zasady?
  2. co z toczącymi się już procesami?
 2. Wymogi formalne pism procesowych wnoszonych przez kwalifikowanych (zawodowych) pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań:
  1. nowe zasady formułowania pism,
  2. skutki niezachowania wymogów formalnych pisma,
  3. nowe zasady doręczeń pozwu (powód jako organizator doręczenia) oraz pism pomiędzy pełnomocnikami.
 3. Nowe zasady organizacji postępowania procesowego:
  1. zmiany w zakresie właściwości (szczególnie istotne zmiany dla instytucji finansowych),
  2. nowe zasady składania pism przygotowawczych - w tym, po raz pierwszy w historii polskiej procedury cywilnej, możliwość zobowiązania fachowego pełnomocnika do wskazania podstaw prawnych żądań i wniosków,
  3. posiedzenie przygotowawcze,
  4. plan rozprawy - potencjalne pułapki dla pełnomocnika procesowego,
  5. wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym,
  6. nowe zasady dotyczące zgłaszania zarzutu potrącenia oraz powództwa wzajemnego,
  7. nowy kształt zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. (wskazówki dla pełnomocników).
 4. Zmiany zasad rządzących postępowaniem dowodowym:
  1. odmienne uregulowanie dowodu z zeznań świadków (w tym zeznania na piśmie),
  2. zmiany w zakresie opinii biegłego.

Przerwa kawowa - 11:00 - 11:15 

Blok drugi - 11:15 - 12:45

 1. Orzeczenia - zmiany w zakresie:
  1. ogłaszania i uzasadniania wyroków (w tym opłata za uzasadnienie),
  2. uzasadniania postanowień (większa aktywność pełnomocników i stron konieczna).
 2. Zmiany w zakresie środków zaskarżenia:
  1. nowy system kontroli formalnej środków zaskarżenia - przez sąd drugiej instancji,
  2. odmienny kształt zarzutów apelacyjnych,
  3. możliwość rozpoznania apelacji na posiedzeniu niejawnym,
  4. nowe zasady zażaleń - coraz więcej zażaleń do innego składu tego samego sądu.
 3. Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych:
  1. rozszerzenie katalogu spraw gospodarczych,
  2. nowe obowiązki formalne w zakresie pism wnoszonych przez przedsiębiorców,
  3. prekluzja dowodowa - łącznie z 2-tygodniowym terminem na nowe twierdzenia i dowody,
  4. ograniczenia co do rozszerzenia i modyfikacji powództwa, niedopuszczalność pozwu wzajemnego,
  5. umowa dowodowa - umowa o wyłączenie określonych dowodów w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy,
  6. ograniczenia co do dowodu z zeznań świadków,
  7. wyrok sądu pierwszej instancji jako tytuł zabezpieczenia.

Przerwa kawowa - 12:45 - 13:00

Blok trzeci - 13:00 - 14:00

 1. Nadużycie prawa procesowego:
  1. zmiana zasad rozpatrywania wniosków o wyłączenie sędziego,
  2. nowe reguły rozpatrywania wniosków o pełnomocnika z urzędu,
  3. pozew oczywiście bezzasadny,
  4. apelacja oczywiście bezzasadna,
  5. wnioski o sprostowanie/wykładnię wyroku - złożone dla zwłoki,
  6. zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki,
  7. sankcje za nadużycie prawa procesowego.
 2. Odmowa nadania klauzuli wykonalności - ryzyko na etapie egzekucji.
 3. Zmiany w zakresie opłat sądowych:
  1. podwyżki szeregu opłat w sprawach istotnych dla przedsiębiorców,
  2. zwiększona maksymalna kwota opłaty stosunkowej (200.000 zł),
  3. nowe wysokości opłat w postępowaniu nakazowym oraz od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (1/5 opłaty stosunkowej),
  4. radykalna zmiana wysokości opłaty od wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przed wszczęciem postępowania (1/4 opłaty stosunkowej).
Sesja pytań i odpowiedzi - 14:00 - 14:15Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Warszawa