To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Serdecznie zapraszamy na webinarium "Jak przygotować wniosek do Śląskie NOWEFIO?".

Spotkanie będzie poświęcone trwającemu naborowi wniosków na realizację lokalnych inicjatyw w ramach programu Śląskie Nowefio 2021-2023.

Zostaną omówione podstawowe warunki, wymagania konkursu oraz poszczególne elementy wniosku.Wydarzenie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Zapisując się na webinarium równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem danych osobowych są Operatorzy: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą przy ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, adres email: [email protected], strona internetowa: http://fio.bcp.org.pl/ oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRISS, z siedzibą przy ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, adres email:[email protected], strona internetowa: https://cris.org.pl/ 2) Zostały wyznaczone osoby do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości e-mail: [email protected]
Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS e-mail: [email protected],
3) Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów w celu obsługi projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, szczególności:
a)udzielenia wsparcia
b)potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
c)monitoringu
d)ewaluacji
e)badań i analiz
f)kontroli
g)audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
h)sprawozdawczości
i)rozliczenia projektu
j)odzyskiwania wypłaconych operatorowi środków dofinansowania
k)zachowania trwałości projektu
l)archiwizacji
5) Moje dane osobowe mogą być ujawnione Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez Administratorów, w związku z realizacją celów, o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Projektu "Śląskie NOWEFIO 2021-2023"na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
6) Moje dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2028r. a w przypadku udzielenia pomocy
de minimis w okresie do 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej.
7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Administratorzy danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, mają prawo odmówić usunięcia moich danych osobowych.
9) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
10) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

Zobacz również:

szkolenia