Twoje Drzwi do IT | Szkolenia i konsultacje online

23 Lutego 2021, 00:00 (Wtorek) - 30 Września 2021, 23:59 (Czwartek)

Regulamin Akademii Project Managera "Twoje Drzwi do IT"


REGULAMIN AKADEMII PROJECT MANAGERA "TWOJE DRZWI DO IT"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem" określa warunki uczestnictwa w szkoleniach online realizowanych w ramach Akademii Project Managera "Twoje Drzwi do IT", zwanych dalej Szkoleniami.
 2. Organizatorem cyklu szkoleń "Twoje Drzwi do IT" jest KAMA Maciej Bieniasz.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE

 1. Szkolenia odbywają się w terminach wskazanych przez Organizatora za pośrednictwem kanału wskazanego każdorazowo przez Organizatora drogą mailową.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Szkoleń może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest rejestracja Uczestnika za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie https://app.evenea.pl/event/twoje-drzwi-do-it oraz zakup biletu.
 3. Uczestnicy Szkoleń wyrażają zgodę na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub innego rodzaju zapisy ich wizerunku i głosu podczas Szkoleń oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie wizerunku i głosu w związku z promocją Szkoleń. Uczestnikom Szkoleń nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

§ 4. ZWROT BILETU

 1. Bilet zakupiony na Szkolenie nie podlega zwrotowi z wyjątkiem okoliczności wymienionych w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Uczestnik ma prawo do zwrotu biletu jedynie w przypadku:
 • odwołania Szkolenia przez Organizatora,
 • zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed terminem Szkolenia drogą mailową na adres: otworz@twojedrzwidoit.pl

3. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik.

§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator w zakresie danych podanych przy zakupie biletu lub rejestracji na Szkolenie oraz EventLabs Sp z o.o., właściciela serwisu internetowego Evenea, w zakresie danych podanych podczas rejestracji konta w Evenea.
 2. Dane osobowe Uczestników podane podczas rejestracji / zakupu biletu na Szkolenie przetwarzane są przez Organizatora oraz EventLabs Sp. z o.o., w sposób określony w Polityce Prywatności: https://evenea.pl/pl/polityka-prywatnosci.
 3. Adres e-mail Uczestników wykorzystywany będzie przez Organizatora do przesyłania wiadomości związanych z Szkoleniami.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Szkoleniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia, jego programu, trenera prowadzącego oraz do odwołania Szkolenia.
 3. Sprawy dotyczące Szkolenia nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.