Warsztaty PLNOG

25 marca 2020, 09:00-17:00 (środa)

Zobacz na mapie

REGULAMIN

REGULAMIN WARSZTATÓW PLNOG

Warunki udziału w warsztatach "Od zera do bohatera automatyzacji w jeden dzień", oraz "Wszystko co musisz wiedzieć o rozwiązaniach sieciowych w chmurze AWS".


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia warsztatów "Od zera do bohatera automatyzacji w jeden dzień", oraz "Wszystko co musisz wiedzieć o rozwiązaniach sieciowych w chmurze AWS" organizowanych przez PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, Polska, NIP: 679-308-88-42; warunki zawierania umów o świadczeniu tych usług i postępowanie reklamacyjne.
 2. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do dokonania rejestracji, a tym samym udziału w Warsztatach.
 3. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązani są doprzestrzegania postanowień Regulaminu.

II. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Serwis- strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym www.plnog.pl, zawierająca informacje o Konferencji i Warsztatach oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Warsztatach w charakterze Uczestnika za pośrednictwem Platformy.
 2. Użytkownik- pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 3. Warsztat - zorganizowane przez PROIDEA Sp.Proidea Sp. z o.o.,w Hotelu DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw (ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa) w dniach 25 marca 2020 r. zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w których może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.
 4. Konferencja- konferencja branży telekomunikacyjnej pod nazwą PLNOG 24 organizowanej przez PROIDEA,w Hotelu DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw (ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa) w dniach 23 i 24 marca 2020 r., w której może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.
 5. Organizator - (Firma Proidea Sp. z o.o.) - jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to firmę Proidea Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, Polska, NIP: 679-308-88-42; , w skrócie Proidea, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000448243, NIP: 6793088842, REGON: 122769022
 6. Platforma- strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://evenea.pl/event/WarsztatyPLNOG, do której następuje przekierowanie z Serwisu celem zgłoszenia udziału w Warsztatach w charakterze Uczestnika. Przekierowanie na Platformę następuje w momencie kliknięcia w zakładkę lub przycisk "KUP BILET" w Serwisie oraz po rozpoczęciu dokonywania Rejestracji na stronie Serwisu. Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez Event Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 7. Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Warsztacie.
 8. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do udziału w Warsztatach oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV.2 Regulaminu. Osoba niepełnoletnia może być Uczestnikiem wyłącznie po uzyskaniu zgody PROIDEA. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do udziału w PLNOG po wcześniejszej weryfikacji przez Organizatora (tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego). Prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy na adres: rejestracja@proidea.org.pl . Uczestnik to osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w Warsztacie. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, jest ona jednocześnie Zamawiającym. Dopuszczalne jest, aby Uczestnik był jednocześnie Zamawiającym.
 9. Zgłoszenie - działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na Warsztat.
 10. Formularz rejestracyjny - dokument według wzoru, w postaci elektronicznej lub papierowej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
 11. Potwierdzenie udziału - e-mail wysyłany przez Organizatora do Zamawiającego lub Uczestnika w odpowiedzi na Zgłoszenie.
 12. Serwis - stworzony przez Organizatora serwis informacyjny dostępny za pośrednictwem Internetu, który umożliwia Użytkownikom korzystanie informacji oraz usług oferowanych przez Firmę lub jej partnerów, w tym umożliwia realizację Zgłoszeń uczestnictwa w wydarzeniach oraz operacje handlowe.
 13. Prowadzący - osoba wnosząca swoje kompetencje i zasoby w postaci zdolności merytorycznej do opracowania programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkoleń. Prowadzący zobowiązuje się wykonać przedmiot porozumienia wyłącznie osobiście.

III. Udział w Warsztatach w charakterze Uczestnika.

 1. Udział w Warsztatach w charakterze Uczestnika uprawnia dodatkowo do skorzystania z:
  a) otrzymania jednego zestawu materiałów warsztatowych;
  b) udziału w przerwach kawowych i obiadowych organizowanych przez PROIDEA w dniu Warsztatów. Catering zapewnia PROIDEA.
 2. Zgłoszenie na Warsztat może być dokonane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://evenea.pl/event/WarsztatyPLNOG. Wola uczestnictwa powinna zostać złożona w sposób pozostawiający ślad dowodowy w postaci wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz udzielenia wymaganych zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych po stronie Zamawiającego, oraz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia po stronie Organizatora.
 3. Zgłoszenie udziału w Warsztacie powinno zostać dostarczone do Organizatora w terminie wskazanym na stronie internetowej danych Warsztatów lub Warsztatu, nie później jednak niż na 25 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Warsztatu.
 4. Zgłoszenie może przesłać każdy, jednak przyjmuje się, że jeżeli Uczestnik nie jest Zamawiającym, to wiążąca jest wola Zamawiającego.
 5. Zgłoszenie jest wiążące i zobowiązuje do dokonania płatności za wybrany bilet, we wskazanym terminie, płatność nie może nastąpić jednak później jednak niż na 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Warsztatów.
 6. Udział w Warsztatach w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału uzależniony jest od czasu zgłoszenia uczestnictwa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza rejestracji https://evenea.pl/event/WarsztatyPLNOG ("Cennik").
 7. Koszt wskazany w Cenniku, o którym mowa w punkcie powyżej dotyczy udziału w Warsztatach jednej osoby.
 8. Koszt wskazany w Cenniku zostanie powiększony o kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT), za wyjątkiem przypadków, gdy po dokonaniu rejestracji Użytkownik przekazał PROIDEA, na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl oświadczenie o finansowaniu udziału w Warsztatach ze środków publicznych.
 9. Zapłaty za udział w Warsztatach dokonać można w walucie polskiej. Istnieje możliwość zapłaty za udział w Warsztatach w odmiennej walucie, prosimy o kontakt z Organizatorem poprzez adres e-mail biuro@proidea.org.pl, albo telefonicznie pod numerem: +48 12 617 11 83.
 10. Użytkownik dokonuje rejestracji w imieniu pozostałych Uczestników za ich zgodą. Dane osobowe Uczestnika, zgłoszonego przez innego Użytkownika przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Warsztatach, na podstawie zgody Uczestników - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Warsztatach dokonuje Zamawiający, winien on być upoważniony do przekazania PROIDEA danych osobowych Uczestnika. Zamawiający jest zobowiązany do okazania stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa na każde wezwanie PROIDEA.
 11. W formularzu rejestracji Uczestnika dostępnym na Platformie oraz w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet, informacje dotyczące organizacji Warsztatów, itp. dlatego prosimy o podanie bezpośredniego i aktualnego adresu e-mail); numer telefonu; informację skąd dowiedział się o Warsztatach, informację co skłoniło go do udziału w Warsztatach oraz inne uwagi, a także dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dodatkowo Użytkownik podaje następujące dane do faktury: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, opcjonalnie: NIP. Nazwa firmy i NIP zostają podane celem uzyskania faktury, gdy zgłoszenie następuje na rzecz firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). W formularzu rejestracji Użytkownik podaje również posiadany kod promocyjny (rabatowy) (jeśli Użytkownik go otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kodu promocyjnego, nie poda tego kodu w toku rejestracji, traci uprawnienie do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w Cenniku.
 12. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie PROIDEA uzupełnionego formularza, Użytkownik składa PROIDEA ofertę zawarcia umowy o udział w Warsztatach.
 13. Otrzymanie przez PROIDEA oferty, o której mowa w pkt. III.11., jest potwierdzane poprzez przesłanie, za pomocą Platformy, na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, albo też reprezentowanym przez Użytkownika Zamawiającym, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Warsztatach.
 14. Regulamin przewiduje następujące sposoby płatności:
  a) Płatność on-line: płatność kartą płatniczą. Forma płatności obsługiwana jest przez PayPal oraz Dotpay Sp. z o.o.
  b) Płatność offline: płatność przelewem elektronicznym. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji PROIDEA w przypadku dokonania płatności offline, przekaże na adres e-mail Użytkownika fakturę pro forma. Zapłaty za udział w Warsztatach dokonać należy w terminie i na numer rachunku PROIDEA wskazany na fakturze pro forma. Zapłata może być dokonana niezwłocznie po uzyskaniu od PROIDEA potwierdzenia, o którym mowa w pkt. III.12., na numer rachunku bankowego PROIDEA wskazany w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail, albo za pośrednictwem systemów płatności internetowych (id: platnosci@proidea.org.pl).
 15. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym na fakturze, Organizator może odstąpić od umowy o udział w Warsztatach bez dodatkowych wezwań lub wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty. Dopiero opłacenie biletu daje gwarancję uczestnictwa w Warsztatach.
 16. Zgłaszający będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z PROIDEA bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IV.16. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej.
 17. Z zastrzeżeniem pkt. III.15. Zgłaszający, który opłacił udział w wydarzeniu uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Warsztatach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2020, poprzez przesłanie PROIDEA pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie listu poleconego na adres PROIDEA lub w formie elektronicznej na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl. W przypadku listu poleconego termin uważa się za zachowany gdy pismo zostało dostarczone w powyższym terminie. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, PROIDEA zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającej całości uiszczonej zapłaty za udział w Warsztacie. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej przez Użytkownika.
 18. Użytkownik, który nie opłacił udziału w wydarzeniu uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Warsztatach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2020 r., poprzez przesłanie PROIDEA pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie elektronicznej na adres: rejestracja@proidea.org.pl . W przypadku zgłoszenia się dopuszczalnej ustalonej w Serwisie liczby Uczestników Warsztatów, pierwszeństwo udziału mają osoby, które dokonały płatności za udział w Warsztatach.
 19. PROIDEA dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście uczestników. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona PROIDEA w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail: rejestracja@proidea.org.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.
 20. Przyjęcie rezygnacji lub zmiana Uczestnika będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 21. W przypadku, gdy Zamawiający dokona rezygnacji z Warsztatów po terminie 25.02.2020, Organizator zachowuje prawo do zapłaty.
 22. W przypadku opłacenia warsztatów przez Zamawiającego, ale nie stawienia się na nie Uczestnika, Zamawiający nie otrzyma zwrotu opłaty.
 23. Za termin zrealizowania płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Organizatora.
 24. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności Organizator wystawi na rzecz Zgłaszającego fakturę VAT.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na cenę za udział w Warsztatach, wykraczających poza ramy niniejszego regulaminu.
 26. Promocje oraz rabat nie ulegają łączeniu - można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji lub rabatu.
 27. Oferty promocyjne oraz rabatowe nie są dostępne dla osób, które dokonały zamówienia lub zapłaciły za udział w Warsztatach przed dniem uruchomienia oferty promocyjnej lub rabatowej.

IV. Organizacja.

 1. Warsztaty odbywają się w Hotelu DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw (ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa) w dniach 25 marca 2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów. O tej zmianie poinformuje Uczestników najpóźniej na 20 dni przed planowaną realizacją Warsztatu.
 2. Podczas Warsztatów, Organizator i jest uprawniony do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Warsztatów zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Warsztatów może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Warsztatów.
 3. Organizator uprzedza, że przebieg Warsztatów będzie filmowany, fotografowany, transmitowany i nagrywany na nośniki w ramach audycji telewizyjnych radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Warsztatów oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Warsztatu. Informacje o możliwych miejscach zakwaterowania, przedstawione w Serwisie, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji czy roszczeń wobec Organizatora. Odpowiedzialność za skorzystanie z nich spoczywa po stronie Zamawiającego lub Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Warsztatów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów na 20 dni przed datą Warsztatów w przypadku braku minimalnej liczby uczestników, wówczas wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Uczestnikom, za których Zamawiający nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie.

V. Odpowiedzialność.

 1. Organizator zastrzega, że Warsztaty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Warsztatu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
 • jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Warsztatu w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Zamawiającego/Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
 • jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Zamawiającego/Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Warsztatu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 • jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.VI. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z rejestracją na Warsztaty jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PROIDEA w związku z Warsztatami oraz Konferencją zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie (link:https://plnog.pl/polityka-prywatnosci/).

VII. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail biuro@proidea.org.pl lub pisemnie, na adres siedziby PROIDEA.
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Warsztatów może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Warsztatów. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do PROIDEA.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w punkcie powyżej nie będą rozpatrywane.
 4. PROIDEA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli PROIDEA nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym powyżej terminie, uważa się, że uznała reklamację, tj. uznała za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.

VIII. Zasady porządkowe.

 1. Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, w tym Prelegentów, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Warsztatów.
 2. Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników.
  Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto podczas Warsztatów zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 3. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Warsztatów. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Uczestnicy, są zobowiązani zgłosić niezwłocznie Organizatorowi wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników.
 5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do noszenia identyfikatora Warsztatowego w widocznym dla Organizatora miejscu (bądź zobowiązany jest do okazania ich każdorazowo po prośbie Organizatora), przez cały czas trwania Warsztatów. Brak opaski lub identyfikatora upoważnia Organizatora do wyproszenia Uczestnika z terenu Warsztatów. Uczestnik nie może przekazywać innej osobie swojego identyfikatora Warsztatowego, czy też opaski, zaś bilet na Warsztaty jest imienny i przypisany jest konkretnemu Uczestnikowi. Każdy Uczestnik na terenie Warsztatów powinien posiadać przy sobie bilet w wersji papierowej bądź elektronicznej celem okazania go Organizatorowi.

IX. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  - powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  - organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl)
  - Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem będącym konsumentem dotyczącego umowy o udział w Warsztatach, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Użytkownik będący konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a PROIDEA. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.X. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Zamawiających, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji na stronie https://plnog.pl/