Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Wykorzystanie Technologii ICT w Procesie Komunikacji i Efektywnej Współpracy w Zespole - AKADEMIA MENADŻERA MŚP

dostępnych: 15

29 maja 2020 1 771,20 zł


Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji i współpracy w zespole, to szkolenie w ramach Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich Akademii Menadżera MŚP. Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji - postęp technologiczny z jednej strony wymusza dostosowanie się, a z drugiej daje znacznie szersze możliwości dotarcia do informacji, a także jej przekazywania. Ta kompetencja to także umiejętność tworzenia środowiska pracy zdalnej, opartej na wymianie informacji z wykorzystaniem technologii ICT. Żadna organizacja nie może sprawnie funkcjonować bez kompetentnych, w tym zakresie, menadżerów.

KOMUNIKACJA PISEMNA I USTNA 

 • Czym jest efektywna komunikacja? 
 • Język mówiony a język pisany - różnice, wady i zalety 
 • Pisemna komunikacja biznesowa: najważniejsze zasady i najczęściej popełniane błędy 
 • Jak tworzyć efektywne komunikaty pisemne? 
 • Wykorzystanie social media do komunikacji zewnętrznej 
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa komunikacji w sieci 

KOMUNIKACJA EMAIL (WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA) 

 • Specyfika korespondencji elektronicznej 
 • Podstawowe zasady skutecznej komunikacji email (w firmie i na zewnątrz) 
 • Redagowanie skutecznych wiadomości email: wewnątrz organizacji i w komunikacji z klientem zewnętrznym 
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna z wykorzystaniem Microsoft Outlook 
 • Kiedy email a kiedy komunikacja osobista? 
 • Etykieta w korespondencji elektronicznej i mailowy savoir-vivre

KOMUNIKACJA I PRZEPŁYW INFORMACJI W ZESPOLE 

 • Jak usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie za pomocą technologii ICT?
 • Praca zdalna i komunikacja w wirtualnym  zespole z wykorzystaniem bezpłatnych aplikacji MS Teams i Slack (Czaty zespołowe; Kanały tematyczne; Wymiana plików; Wspólna praca na dokumentach; Wirtualne spotkania; Integracje z innymi aplikacjami)
 • Komunikacja w ramach zespołów projektowych z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji Trello (Zarządzanie projektami w Trello; Tworzenie procesów w aplikacji; Tworzenie tablic, kart, list zadań; Tworzenie szablonów; Współpraca z zespołem w ramach aplikacji)
 • Komunikacja wideo z wykorzystaniem bezpłatnych aplikacji Skype i Hangouts 
 • Jak wykorzystać wymienione aplikacje do lepszej organizacji pracy własnej i do komunikacji spoza firmy (np. klientami)? 

Podczas szkolenia poznasz najlepsze praktyki skutecznej komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT. Poznasz najlepsze, BEZPŁATNE aplikacje do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz przepływu informacji w zespołach wirtualnych i rozproszonych. 

Nauczysz się podstaw ich obsługi oraz projektowania efektywnej komunikacji wewnętrznej w firmie. Nauczysz się skutecznego wykorzystania aplikacji Microsoft Outlook do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz redagowania profesjonalnych maili.

INNE KOMPLEMENTARNE SZKOLENIA W RAMACH AKADEMII MENADŻERA MŚP: 

 • Zarządzanie Zadaniami, Delegowanie Zadań i Uprawnień oraz Egzekwowanie ich Realizacji - Akademia Menadżera MŚP 
 • OKREŚLANIE CELÓW I PRIORYTETÓW oraz Efektywne Zarządzanie Czasem w Praktyce - Akademia Menadżera MŚP 
 • Orientacja na Cel - Samodyscyplina oraz Maksymalna Efektywność Osobista, Zespołowa i Organizacyjna - Akademia Menadżera MŚP

Inne kompetencje objęte programem "Akademia Menadżera MŚP": 

 • ORIENTACJA STRATEGICZNA: określanie celów i priorytetów, analiza strategiczna, kształtowanie wizerunku, przedsiębiorczość, innowacyjność 
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM: prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie jakością, zarządzanie finansami, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiedzą, zarządzanie relacjami z klientami 
 • SKUTECZNOŚĆ MENADŻERSKA: rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, orientacja na cel, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów 
 • PRZYWÓDZTWO: Inspirowanie i budowanie zaangażowania, budowanie relacji ze współpracownikami, kształtowanie kultury organizacyjnej, tworzenie i upowszechnianie wizji, wywieranie wpływu, etyczność i moralność 
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM: pozyskiwanie pracowników, ocenianie pracowników, rozwój pracowników, motywowanie pracowników, delegowanie zadań i uprawnień 
 • KOMUNIKACJA I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI: efektywna komunikacja, negocjowanie, prezentacja, wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji, wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia 

WIEDZA 

 • Ma wiedzę o zastosowaniu technologii ICT w procesie komunikacji 
 • Zna programy mogące służyć efektywnej komunikacji 
 • Zna zasady bezpieczeństwa komunikacji w sieci, w tym bezpieczeństwa przekazywanych informacji 
 • Zna zasady tworzenia komunikatów w wykorzystywanych technologiach (np. w komunikatorach) 

UMIEJĘTNOŚCI 

 • Potrafi swobodnie poruszać się w sieci i korzystać z multimediów 
 • Potrafi wykorzystać aktywność społecznościową w procesie komunikacji 
 • Umie budować treści przy użyciu form typowych dla nowych mediów 
 • Potrafi komunikować się przy użyciu technologii informacyjnych 
 • Potrafi zorganizować pracę w wirtualnym zespole 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

 • Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych 
 • Odpowiedzialność za przekazywane w sieci komunikaty 
 • Stosowanie etycznych zasad w komunikacji wykorzystującej technologie IT 

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA 

 • Interaktywny mini wykład 
 • Prezentacja multimedialna 
 • Dyskusja moderowana 
 • Case study / Symulacje 
 • Ćwiczenia indywidualne 
 • Ćwiczenia w parach i grupowe

NARZĘDZIA WERYFIKACJI KOMPETENCJI 

Praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiedzy na temat wykorzystania technologii ICT w komunikacji: 

 • stworzenie skutecznej i profesjonalnej wiadomości email 
 • stworzenie komunikatu w dowolnym medium społecznościowym 
 • zaprojektowanie pracy wirtualnego zespołu projektowego w oparciu o wybrana technologie IT (aplikację)

Grupa docelowa 

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą rozwinąć umiejętności skutecznej komunikacji pisemnej (mailowej, social media) oraz nauczyć się korzystać z nowoczesnych technologii, narzędzi i aplikacji usprawniających i podnoszących efektywną komunikację w zespołach (w tym wirtualnych i rozproszonych). 

Szkolenie spełnia kryteria Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich w ramach Programu Akademia Menadżera MŚP przeznaczonego dla: 

 • Przedsiębiorców, właścicieli firm z sektora MŚP 
 • Osób pracujących na dowolnych stanowiskach kierowniczych 
 • Osób przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości 

Realizowana kompetencja: Komunikacja i wykorzystanie informacji -> Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji 

Materiały dydaktyczne 

 • Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej 
 • Materiały szkoleniowe i handouty w wersji drukowanej 
 • Certyfikat szkolenia w wersji drukowanej 
 • Wsparcie we wdrożeniu po szkoleniu 
 • Dodatkowe materiały edukacyjne po szkoleniu

Informacje dodatkowe 

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

 

Zobacz również:

szkolenia Branża ICT ICT Komunikacja Nowe technologie Technologia Współpraca wydarzenia Warszawa