Wyzwania Robotyzacji

8 Czerwca 2022, 10:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Wyzwania Robotyzacji
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Instytut Badań Edukacyjnych oraz partnerzy wydarzenia serdecznie zapraszają na konferencję

Wyzwania Robotyzacji
8 czerwca 2022 r. godz. 10:00

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz inwestorami Polskiej Strefy Inwestycji i partnerami mając świadomość rozwoju nowych gałęzi technologii związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych, wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, również rynku pracy organizują Konferencję Wyzwania Robotyzacji. Wydarzenie stanie się miejscem do rozmów zarówno integratorów systemów, instytucji odpowiedzialnych za kształcenie kadr przemysłu przyszłości oraz przedsiębiorstw.

Celem wydarzenia jest podkreślenie jak istotna jest rola analizy wdrożeniowej przed podjęciem procesu robotyzacji oraz eliminacja ryzyka nieefektywnego wdrożenia dzięki odpowiedniemu dobraniu robotów do charakterystyki działalności. W czasie spotkania inwestorzy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy są liderami robotyzacji oraz automatyzacji opowiedzą o swoich dobrych praktykach, ale również negatywnych doświadczeniach. Ideą konferencji "Wyzwania Robotyzacji" jest podkreślenie praktycznego spojrzenia ekspertów oraz zaprezentowanie studium przypadków polskich przedsiębiorstw Przemysłu 4.0.

Podczas trzech bloków tematycznych eksperci opowiedzą od czego rozpocząć proces automatyzacji i robotyzacji, jak znaleźć swoją drogę do automatyzacji i jak optymalizować istniejące już procesy. Istotnym tematem będzie kształcenie w dobie przemysłu przyszłości, w tym nowe trendy w kwalifikacjach dla przemysłu. Problem braku odpowiedniej kadry dotyka firmy z sektora przemysłowego, w którym procesy wytwórcze i organizacja uległy gruntownym zmianom. Braki kadrowe są widoczne na każdym szczeblu od pracowników zrobotyzowanych linii produkcyjnych, po programistów i inżynierów. Podczas wystąpień ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych pokazane zostaną m.in. przykładowe umiejętności i kompetencje, które są potrzebne w Przemyśle 4.0. Omówiony zostanie Zintegrowany System Kwalifikacji, a w szczególności kwalifikacje rynkowe jako rozwiązanie systemowe wspierające kadry w przekwalifikowaniu się, rozwoju kompetencji oraz nabywaniu nowych umiejętności przydatnych w kontekście pracy przyszłości.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia Wirtualnej Fabryki dzięki pokazowi VR zorganizowanemu przez DBR 77 Robotics oraz będą mogli wziąć udział w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Robotyków SKALP w prototypowni Space4Makers w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Uczestnicy warsztatów otrzymają cyfrowe poświadczenia nabytych umiejętności w standardzie Open Badges wydane za pomocą innowacyjnej aplikacji Odznaka+.

Zapraszamy serdecznie do obowiązkowej rejestracji oraz śledzenia strony wydarzenia.

ORGANIZATORZY

PARTNER            |          PARTNER MERYTORYCZNY
|

PARTNER            |          PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONATY HONOROWE


Konferencja realizowana jest w ramach projektu "Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu - ZSK4"


Informujemy, że podczas konferencji Organizatorzy będą przeprowadzać sesje fotograficzne i videorelacja dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatorów. 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrote rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych wydarzenia. 

Powyższa zgoda oznacza, że fotografie oraz filmy wykonane podczas wydarzenia mogą być publikowane w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej wydarzenia, a także na stronach internetowych Organizatorów pod adresami (www.gpnt.pl, www.strefa.gda.pl, www.bpnt.pl; ibe.edu.pl, kwalifikacje.edu.pl) ) oraz w newsletterach Organizatorów, mediach społecznościowych, na portalach Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube itp., a także na potrzeby dokumentowania działań np. w prezentacjach.

Klauzule informacyjne

Informujemy, że wskazane poniżej podmioty działają w związku z organizacją konferencji Wyzwania Robotyzacji jako współadministratorzy Państwa danych, jako Uczestników:

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, NIP 5880019192, e-mail: office@gpnt.pl, tel.: 587404200
 • Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8, NIP: 5250008695, e-mail: ibe@ibe.edu.pl, tel.: (22) 24 17 101

Informacja o Administratorze danych osobowych Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o.

 1. Administratorami Państwa danych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony,
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: rodo@strefa.gda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i i) RODO, w celu zapisu na wydarzenie, w celu zapewnienia obsługi wydarzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy statutowych, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw) oraz do czasu wycofania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko uprawnione osoby, organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub osoby, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów i porozumień przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową w tym przy organizacji wykładów/warsztatów/wydarzeń (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane).
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak tego Pani/Pan nie zrobi nie będzie możliwa realizacja celów w jakich dane zostały zebrane dane np. nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Nie podejmujemy też decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego. Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt. 1 i 2.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacja o Administratorze danych osobowych Instytucie Badań Edukacyjnych

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8, NIP: 5250008695, e-mail: ibe@ibe.edu.pl, tel.: (22) 24 17 101

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.

Dane będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • a)organizacji wydarzenia - w tym wysyłka zaproszeń/informacji, bieżąca komunikacja, rejestracja uczestników, weryfikacja obecności uczestników - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku realizacją przez IBE zadań wynikających z Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 87 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9);
 • b)informacyjnym i promocyjnym - poprzez publikowanie relacji z konferencji w postaci zdjęć zawierających wizerunek uczestników w Internecie, w szczególności na stronie internetowej administratora oraz portalach społecznościowych (Facebook, YouTube) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody uczestnika wyrażonej poprzez uczestnictwo w wydarzeniu;
 • c)dokumentowania działań - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora, jakim jest dokumentowanie działań związanych z realizacją projektu w ramach PO WER;
 • d)archiwizacji dokumentacji - co stanowi obowiązek prawny administratora art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • e)obrony w przypadku ewentualnych skarg lub roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes polegający na obronie swoich praw;

Odbiorcy danych osobowych

Z uwagi na to, że IBE organizuje wydarzenie w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dane uczestników mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom realizującym na ich zlecenie lub zlecenie IBE kontrole i audyt w ramach PO WER.

Dane uczestników zostały powierzone do przetwarzania firmie KDK Sp. z o.o w zakresie wsparcia w organizacji wydarzenia.

W pozostałym zakresie odbiorcami danych mogą być podmioty, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez czas organizacji wydarzenia a następnie przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IBE instrukcją kancelaryjną i JRWA. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Mają Państwo poniższe prawa:

 • a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych "prawo do bycia zapomnianym", prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
 • b)wycofania udzielonej zgody w dowolnym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • c)w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej, której dane dotyczą;
 • d)w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zapisu i uczestnictwa w wydarzeniu.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Gdańsk