Fundacja Widowisk Masowych

Fundacja swe cele realizuje poprzez:
1. Działalność kulturalną:
a) organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, widowisk plenerowych, warsztatów artystycznych, pokazów teatralnych i filmowych oraz wydawanie publikacji.
2. Działalność edukacyjną:
a) upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach;
b) organizowanie wymian młodzieżowych nastawionych na wymianę doświadczeń międzykulturowych, w szczególności na obszarach transgranicznych;
c) promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
d) promowanie ideałów demokracji i aktywny sprzeciw wobec naruszeniom występującym w obszarze praw człowieka.