Fundacja dla mediacji

Misją fundacji jest poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie mediacji, działalność na rzecz ugodowego rozwiązywania sporów, rozpowszechnianie wiedzy o mediacjach, działalność w zakresie edukacji o sposobach rozwiązywania sporów ze wskazaniem na ugodowe metody, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.
Cele fundacji:
Promowanie mediacji oraz innych polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów.
Promowanie idei dialogu i współpracy jako podstawy budowania relacji międzyludzkich.
Pomoc w osiągnięciu porozumienia osobom i podmiotom będącym w sytuacji konfliktowej.
Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Kształtowanie i przekazywanie postaw, wartości, umiejętności i wiedzy niezbędnej dla pozasądowego rozwiązywania konfliktów.
Umacnianie szacunku obywateli wobec norm prawnych oraz kształtowanie właściwych postaw obywatelskich w zakresie poszanowania prawa i instytucji publicznych.
Pomoc w polubownym rozwiązywaniu konfliktów.
Podnoszenie świadomości prawnej, ekonomicznej i społecznej.
Edukacja społeczna w zakresie rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy.
Edukacja prawna, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawnych reguł funkcjonowania społeczeństwa.
Edukacja prawno-ekonomiczna.