To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin konkursu ''Najlepsze zdjęcie z konferencji"

REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI RZECZOWYMI PT. "Najlepsze zdjęcie z konferencji" ORGANIZOWANEGO PRZEZ Strict Minds Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Strict Minds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Aleja Przyjaciół 1/7, 00-565 Warszawa, zwanego dalej organizatorem.

1.2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie.

1.3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

1.4. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.

1.5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu poszczególnych konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursów, Organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Nagrody i zasady ich przyznawania

2.1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

- cztery zestawy gry Monopoly Gamer

2.2. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce.

2.3. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

2.4. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

3. Zasady konkursu

3.1.Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) polubić co najmniej jeden kazał Strict Minds w podanych niżej mediach społecznościowych:

- https://www.facebook.com/strictminds/

- https://twitter.com/strictminds

- https://www.linkedin.com/company/strict-minds-communication

b) zrobić zdjęcie podczas wydarzenia Gaming na Giełdzie i zamieścić je w swoich mediach społecznościowych do godziny 18:30, oznaczając profil Organizatora - @StrictMinds

3.2. Komisja Konkursowa spośród wszystkich zdjęć wybierze cztery najlepsze.

3.3. Wybrane przez Komisję Konkursową osoby dostaną wiadomość prywatną w mediach społecznościowych o miejscu odbioru nagrody lub możliwościach wysyłki.

4. Inne postanowienia

4.1.Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród.

4.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

4.4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.