Qlik Sense w 10 krokach

15 Pa藕dziernika 2019, 18:00-21:00 (Wtorek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie ju偶 si臋 sko艅czy艂o. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOLENIA "Qlik Sense w 10 krokach"

搂1. Postanowienia og贸lne

1.1."Qlik Sence w 10 krokach" zwany w dalszej cz臋艣ci Regulaminu "Eventem" odbywa si臋 w terminie 15.10.2019, na terenie biura firmy Sii przy ul. Gwia藕dzistej 66 we Wroc艂awiu. Czas trwania eventu jest przewidziany od godziny 18.00 do godziny 21.00.

1.2. Organizatorem Eventu jest firma Sii sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie (Al. Niepodleg艂o艣ci 69, 02 - 626 Warszawa, NIP 525-23-52-907, KRS 0000249203), zwana w dalszej cz臋艣ci Regulaminu "Organizatorem".

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 Zg艂oszenia uczestnictwa w evencie, o kt贸rym mowa w punkcie 2.1. Regulaminu i obowi膮zuj膮 wszystkie osoby, kt贸re zg艂osi艂y sw贸j udzia艂 w Evencie ("Uczestnicy").

1.4. Uczestnikami Eventu mog膮 by膰 osoby zwi膮zane zawodowo z tematyk膮 Eventu, studenci, przedstawiciele 艣rodowiska akademickiego oraz biznesu.

1.5. W ramach Eventu b臋d膮 odbywa艂y si臋 sesje na temat Qlik Sence.

搂2. Uczestnictwo w Evencie

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Evencie jest zg艂oszenie ch臋ci uczestnictwa poprzez rejestracj臋.

2.2. Rejestracja na Event odbywa膰 si臋 b臋dzie wy艂膮cznie za po艣rednictwem strony internetowej www.evenea.pl.

2.3. Liczba miejsc jest ograniczona. Przewidywana maksymalna liczba Uczestnik贸w to 50 Liczba Uczestnik贸w jest ograniczona ze wzgl臋du na miejsce organizacji Eventu. O uczestnictwie w Evencie decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

2.4. Udzia艂 w Evencie w charakterze uczestnika jest bezp艂atny.

2.5. Termin nadsy艂ania Zg艂oszenia uczestnictwa w Evencie za po艣rednictwem serwisu internetowego www.evenea.pl up艂ywa w dniu 14.10.2019 (wskazanym przez Organizatora). Rejestracja po tym terminie nie b臋dzie mo偶liwa.

搂3. Prawa Organizatora

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Eventu.

4.2. Wszelkie zmiany w harmonogramie Eventu wprowadzone przez Organizatora b臋d膮 dost臋pne na stronie internetowej www.evenea.pl.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo艂ania Eventu, z zastrze偶eniem uprzedniego poinformowania Uczestnik贸w.

4.4. O odwo艂aniu Eventu Uczestnicy b臋d膮 informowani drog膮 mailow膮.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub czasu trwania Eventu. O zmianie terminu lub miejsca Eventu Uczestnicy zostan膮 poinformowani drog膮 mailow膮 przed dniem odbycia si臋 Eventu.

搂5. Obowi膮zki Uczestnika

5.1. Uczestnicy s膮 zobowi膮zani przestrzega膰 zasad bezpiecze艅stwa, przepis贸w BHP i przeciwpo偶arowych obowi膮zuj膮cych na terenie obiektu, w kt贸rym organizowany jest Event.

搂 6. Postanowienia ko艅cowe

6.1. Wszelkie spory mog膮ce wynikn膮膰 z tytu艂u uczestnictwa w Evencie b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Organizatora.

6.2. Wys艂anie Zg艂oszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.evenea.pl oznacza akceptacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu, a tak偶e akceptacj臋 przestrzegania przepis贸w porz膮dkowych oraz wszelkich innych ustale艅 dokonanych mi臋dzy Uczestnikiem a Organizatorem.

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy Kodeksu cywilnego.

6.4. Zg艂aszaj膮c si臋 do udzia艂u w Evencie Uczestnik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Eventu, na zasadach wynikaj膮cych z og贸lnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, dalej: Rozporz膮dzenie og贸lne o ochronie danych. Organizator b臋dzie przetwarza艂 w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce dane: imi臋, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy. Zasady przetwarzania danych osobowych zosta艂y okre艣lone w Polityce prywatno艣ci Sii.

6.5. Uczestnik, w trakcie zg艂oszenia si臋 na Event, mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych dla cel贸w proces贸w rekrutacyjnych prowadzonych przez Sii oraz w celu otrzymywania materia艂贸w marketingowych, poprzez zaznaczenie w艂a艣ciwego pola obok tre艣ci zgody umieszczonej pod formularzem zapis贸w na Event. W ka偶dej chwili Uczestnikowi przys艂uguje prawo do wycofania wyra偶onej zgody na przetwarzanie, jednak cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸re mia艂o miejsce przed wycofaniem zgody. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych okre艣la Polityka prywatno艣ci Sii.

6.6. Event ma charakter zamkni臋ty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpiecze艅stwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.7. Na wypadek wykonania przez Organizatora materia艂贸w, na kt贸rych zostanie utrwalony wizerunek Uczestnika (na zdj臋ciu lub filmie zarejestrowanych w trakcie Eventu), Uczestnik wyra偶a zgod臋 na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora dla cel贸w reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na obr贸t egzemplarzami utworu, na kt贸rych utrwalono ten wizerunek, jak i na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dost臋pnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, tak偶e wraz z wizerunkami innych os贸b. Zgoda na wykorzystanie wizerunku mo偶e by膰 w ka偶dym czasie odwo艂ana, z zastrze偶eniem, 偶e cofni臋cie zgody nie obejmuje materia艂贸w reklamowych, promocyjnych i marketingowych wyprodukowanych przed dniem cofni臋cia niniejszej zgody.

6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za rzeczy osobiste Uczestnik贸w, kt贸re mog膮 zosta膰 zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Eventu.

6.9. Uczestnicy ponosz膮 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za dokonane przez siebie szkody, obejmuj膮ce zniszczenia na terenie obiekt贸w, w kt贸rych prowadzone s膮 jakiekolwiek dzia艂ania zwi膮zane z Eventem.

6.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.evenea.pl

6.11. Organizator ma prawo zmiany postanowie艅 Regulaminu. Zmiany wchodz膮 w 偶ycie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.evenea.pl. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostan膮 poinformowani przed dniem ich og艂oszenia w formie informacji zamieszczonej na stronie Eventu www.evenea.pl.