To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w konferencji online pn.:

"Mózg i demencja. Jak budować system wsparcia i opieki,
gdy jednocześnie chorują dwa pokolenia?"

§ 1 ORGANIZATOR/TERMIN

1.Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą Mózg i demencja. Jak budować system wsparcia i opieki, gdy jednocześnie chorują dwa pokolenia? organizowanej przez Fundację Dementia Action Alliance Polska z siedzibą przy ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot, KRS: 0000795348 NIP: 5851488837, adres mailowy: [email protected]

2.Konferencja ONLINE odbędzie się w dniu 16 marca 2021 r. i będzie transmitowana za pośrednictwem sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie www.evenea.pl

3.Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Organizatora jest: Marlena Meyer, adres mailowy: [email protected].

§ 2 DEFINICJE

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie:

a)Regulamin - oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej www.evenea.pl

b)Organizator - oznacza Fundację Dementia Action Alliance Polska z siedzibą przy ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot, KRS: 0000795348 NIP: 5851488837

c)Konferencja - oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję ONLINE pod nazwą: Mózg i demencja. Jak budować system wsparcia i opieki, gdy jednocześnie chorują dwa pokolenia?

d)Rejestracja - oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

e)Formularz zgłoszeniowy - oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: www.evenea.pl, za pomocą którego następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe Formularza: Imię, Nazwisko, E-mail, obszar zatrudnienia, miejsce pozyskania informacji o konferencji

f)Potwierdzenie zgłoszenia - oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora za pośrednictwem www.evenea.pl na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.

g)Uczestnik - oznacza osobę fizyczną która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konferencja adresowana jest do: pracowników pomocy społecznej, psychologów, neuropsychologów, lekarzy, farmakologów, logopedów, neurologopedów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, osób indywidualnych zainteresowanych tematyką diagnostyki, postępowania i opieki w chorobach przebiegających z demencją

2.Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie Facebooka na profilu @fundacjadaap oraz na stronie www.evenea.pl

3.W ramach Konferencji odbędą się prelekcje (sesje wykładowe)

4.Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję i obowiązują wszystkich Uczestników.

5.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora:

a)Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.

b)Dostęp do konta poczty elektronicznej.

c)Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies. Proponowane przeglądarki: Internet Explorer w wersji min. 8.0, Mozilla Firefox, Chrome.

6.Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na stronie internetowej Organizatora nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585). Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7.Konferencja prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

8.Konferencja ma charakter zamknięty

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA

  • 1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.evenea.pl do dnia 15.03.2021 do godz. 23:59.

2.W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy, podając następujące dane Uczestnika (dane obowiązkowe): Imię, Nazwisko, E-mail, obszar zatrudnienia.

3.Linki wraz z loginem i hasłem do transmisji online z konferencji Uczestnik otrzymuje wraz z potwierdzeniem rejestracji.

§ 5 REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Konferencji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

2.Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3.Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

4.Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

§ 6 DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator: Fundację Dementia Action Alliance Polska z siedzibą przy ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot, KRS: 0000795348 NIP: 5851488837, który przetwarza dane osobowe Użytkowników (Uczestników) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

2.Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników Konferencji.

3.Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

4.Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji.

5.Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

7.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

8.Treść w/w zgód stanowi załącznik do Regulaminu.

9.Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.

10. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych są szyfrowane.

§ 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.

2.W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika

3.W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. "siły wyższej", Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

2.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.evenea.pl

5.Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.evenea.pl