To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin uczestnictwa


REGULAMIN UCZESTNICTWA W INŻYNIERSKICH TARGACH PRACY 2022 POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ORAZ STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYDARZENIA

1.Inżynierskie Targi Pracy 2022 odbędą się dnia 20 października 2022 r., w godzinach 10.00-15.00, w hali Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej na ul. Kamiennej 17.

2.Każda osoba wchodząca na teren wydarzenia zobowiązana jest do wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem serwisu Evenea: https://app.evenea.pl/event/877134-2/

3.Zalecane jest częste mycie rąk lub dezynfekcja dostępnymi preparatami znajdującymi się w strefie wejść, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.

4.Podczas przebywania na terenie targów zaleca się zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczek.

5.Organizator zaleca zachowywanie bezpiecznej odległości - dystansu co najmniej 1,5m od innej osoby, a także unikania bliskiego kontaktu, np. uścisku dłoni, gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych oraz przed stoiskami wystawców.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz wydania nowych wytycznych, zaleceń np. limitów liczby osób przebywających na terenie targów, nakazu noszenia maseczek (zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS, MZ).

7.Każdy uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do wytycznych Organizatora i obsługi targów.

8.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników wskazanych w formularzu rejestracyjnym:


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* zostałem/am poinformowany/a, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, adres e-mail: kancelaria@pk.edu.pl ;

2.kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Inżynierskich Targach Pracy i jest wymogiem niezbędnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa udzielenia niezbędnych informacji skutkuje brakiem możliwości wejścia na teren wydarzenia.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie:

§ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);

§zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;

1.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia, ale nie dłużej niż przez 21 dni od dnia zakończenia wydarzenia;

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

3.ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4.podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

5.przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

_____________

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).