BIM Meetup Polska

30 Marca 2023, 09:00-17:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin uczestnictwa w konferencji BIM Meetup Polska

W niniejszym Regulaminie występują pojęcia w znaczeniu:

ORGANIZATOR: Michał Frydrych Pixelseries, 657-271-24-08, Letniskowa 15A, Wola Kopcowa

UCZESTNIK: każda osoba uczestnicząca w spotkaniu.

WSPÓŁORGANIZATORZY: Katarzyna Frydrych, Aleksandra Zielazna-Pawlukiewicz, Jędrzej Pasalski

Pkt. 1 Uczestnikiem spotkania może być każda zainteresowana osoba.

Pkt. 2 Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz rezerwacja biletu wstępu.

Pkt. 3 Uczestnictwo w spotkaniu jest odpłatne.

Pkt. 4 Organizatorowi przysługuje prawo odwołania spotkania nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Pkt. 5 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lokalu realizacji spotkania, jednak możliwe jest to tylko w obrębie miasta Wrocław.

Pkt. 6 Uczestnik spotkania jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie trwania spotkania i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

Pkt. 7 Uczestnik spotkania wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i nagrań video zrobionych na spotkaniu, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich użycia na Przez Organizatora i Współorganizatorów na ich stronach www, mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych i informacyjnych.

Pkt. 8 Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatora wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

Pkt. 9 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Pkt. 10 Wysyłając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik potwierdza, że przeczytał Regulamin uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Organizatora i akceptuje jego postanowienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA - NA PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej "RODO", organizator konferencji BIM Meetup Polska informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pixelseries Michał Frydrych z siedzibą przy ul.Letniskowa 15A, 26-001 Wola Kopcowa (dalej nazywany: Administratorem).

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz danych płatnika.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zarówno współorganizatorom konferencji i wyznaczonym przez nich administratorom danych osobowych, jak i innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

  • rejestracji na konferencję BIM Meetup Polska dnia 30.03.2023
  • prowadzenia korespondencji mailowej związanej z obsługą przed i po wydarzeniową
  • wysyłania newsletter'a przez Organizatora i Współorganizatorów

a podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Firma Pixelseries Michał Frydrych nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu uczestnictwo w konferencji "BIM Meetup Polska".

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy oraz okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO