Business Mixer @ Szczecinbiznes.pl

21 Listopada 2019, 16:30 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin uczestnictwa w Business Mixer @ Szczecinbiznes.pl

29 października 2019r., Szczecin

§1. Zasady Ogólne


1. Definicje.
a) Wydarzenie - Spotkanie Szczecinbiznes Mixer, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019r. w Szczecinie.
b) Organizator - AB Press Michał Abkowicz, Warzymice 176/8, 72-005 Przecław.
c) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która za pomocą prawidłowo zarejestrowała się na Wydarzenie oraz opłaciły uczestnictwo, o ile nie były z tej opłaty zwolnione.
d) Konto bankowe - konto bankowe firmy AB Press Michał Abkowicz, na które wpływać będą opłaty za udział w Wydarzeniu, o numerze 32 1140 2017 0000 4402 0624 8522 w mBank.
e) Zawarcie umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym AB Press Michał Abkowicz zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Wydarzeniu. Od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł z AB Press Michał Abkowicz umowę uczestnictwa w Wydarzeniu, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail.
f) Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora jaką Uczestnik jest zobligowany uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Wydarzeniu.
g) Płatnik - Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa.
h) Zdarzenia losowe - okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.


§2. Warunki uczestnictwa


1. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://evenea.pl/event/businessmixer112019/ i uiszczenie Opłaty uczestnictwa w wysokości 100 zł powiększonej o podatek VAT (123,00 zł brutto).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu.. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora lub prawo żądania zwrotu uiszczonej opłaty w jakiejkolwiek części.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W takim przypadku, Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie 5 dni od daty poinformowania Uczestnika o zmianie terminu Wydarzenia - w tej sytuacji Organizator zwróci Uczestnikowi całość uiszczonej wpłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu z uwagi na zmianę terminu, Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z planowanym uczestnictwem w Wydarzeniu.
4. Liczba miejsc udziału w Wydarzeniu jest ograniczona. O udziale w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty uczestnictwa na rachunek bankowy Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom na podany przez nich adres e-mail - newslettera informacyjno-promocyjnego, zawierającego w szczególności informację o prelegentach oraz zmianach w pierwotnym programie Wydarzenia, a także treści dotyczące działalności Partnerów Wydarzenia. Uczestnicy którzy nie wyrażają zgody na otrzymywanie newslettera mogą skierować do Organizatora informację o niewyrażeniu zgody na otrzymywanie bieżących informacji o Wydarzeniu. Oświadczenie Uczestnika jest dla Organizatora wiążące i może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§3. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Wydarzeniu

1. Opłata uczestnictwa obejmuje udział w Wydarzeniu w dniu 21 listopada 2019r.
2. Sprzedaż uczestnictwa trwa od 2 listopada 2019 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 20 listopada 2019 roku.
3. Sprzedaż uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie https://evenea.pl/event/businessmixer112019/
4. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności pomiędzy danymi wskazanymi w rejestracji, a rzeczywistymi informacjami o uczestnikach, w tym informacjami ujawnionymi w ogólnodostępnych rejestrach. W razie zaistnienia niezgodności, uczestnik obowiązany jest je skorygować w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie rejestracji. W przeciwnym wypadku, Organizator ma prawo odmówić wstępu uczestnikowi którego dane ujawnione w formularzu pozostają błędne.
5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji.§4. Rozliczenia


1. Opłata uczestnictwa wynosi 100 zł + VAT (23%), czyli 123,00 zł brutto. Opłata nie obejmuje ewentualnych kosztów transakcji elektronicznych.
2. Organizator ustala następujące formy rozliczeń:
a) Wpłata na konto bankowe Organizatora na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika;
b) Za pomocą systemu płatności obsługiwanego przez serwis Evenea.
3. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail w terminie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora lub po pozytywnej autoryzacji transakcji kanałem elektronicznym.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu Opłata uczestnictwa wniesiona przez uczestnika nie podlega zwrotowi w żadnej części.
5. Opłata uczestnictwa nie obejmuje kosztów: dojazdu, transferów, zakwaterowania, noclegów.

§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas Wydarzenia Organizator jak również podmioty przez niego upoważnione, może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Wydarzenia dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.


2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Wydarzenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Wydarzenia lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
2. W trakcie Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Wydarzenia, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Wydarzeniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Wydarzenia lub terenu obiektu, w którym organizowany jest Wydarzenie bez zwrotu Opłaty uczestnictwa.
4. Liczba miejsc na Wydarzenie jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: AB Press Michał Abkowicz, Warzymice 176/8, 72-004 Szczecin oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: portal@szczecinbiznes.pl
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.
10. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Wydarzenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.