To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

Regulamin konferencji: Co poza zbiorem zasad? Szersze spojrzenie na etykę AI. Konteksty, podejścia, ryzyka

I. Postanowienia ogólne

1. Konferencja Co poza zbiorem zasad? Szersze spojrzenie na etykę AI. Konteksty, podejścia, ryzyka, zwana w dalszej części Regulaminu "Konferencją", odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 roku online.

2.Organizatorem Konferencji jest Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa, NIP 524-27-22-596, tel. + 48 22 621 90 11, e-mail: [email protected], zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

3.Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem https://app.evenea.pl/event/cetkonferencja3/

4.Konferencja skierowana jest do liderów organizacji rozwijających bądź wdrażających cyfrowe technologie, osób odpowiedzialnych za ich projektowanie oraz ekspertów w zakresie prawa i etyki nowych technologii.

5.Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konferencji pod adresem wskazanym w pkt 3 powyżej.

II. Warunki uczestnictwa

1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uprzednie dokonanie zgłoszenia poprzez rejestrację on-line na stronie internetowej Konferencji w serwisie Evenea.

Po dopełnieniu ww. warunku osoba staje się uczestnikiem Konferencji, zwanym dalej "Uczestnikiem".

2.W celu dokonania rejestracji, o której mowa w pkt 1 powyżej, w formularzu wymagane będzie podanie co najmniej następujących informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, stanowisko, nazwa firmy, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i upublicznienie wizerunku.

3. Link do streamingu zostanie przesłany na dzień przed Konferencją na adres e-mail podany
w formularzu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

4.Rejestracja na Konferencję odbywa się do dnia 13.06.2022 r. włącznie.

5.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży biletów w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

III. Koszty uczestnictwa i płatności

1.Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

1.Rezygnacja (odstąpienie) Uczestnika z uczestnictwa w Konferencji może nastąpić wyłącznie w drodze oświadczenia przesłanego Organizatorowi drogą elektroniczną.

2. Uczestnik w każdej chwili, do dnia rozpoczęcia Konferencji, może wyznaczyć na swoje miejsce innego Uczestnika przesyłając informację drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora wskazany w ust. I.2. niniejszego Regulaminu.

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konferencji należy kierować do Organizatora w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora, o którym mowa w ust. I.2. niniejszego Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.

2.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany przez reklamującego Uczestnika.

VI. Oświadczenie, zgody i obowiązek informacyjny

1.Uczestnik dokonując rejestracji zobowiązany jest do wyrażenia zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach na potrzeby dokumentacji filmowej z wydarzenia dla celów działań promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością Organizatora.

2.Uczestnik dokonując rejestracji zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konferencji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO").

3.Uczestnik dokonując rejestracji uprawniony jest do wyrażenia zgody na wprowadzenie do bazy Fundacji Humanites - Sztuka Wychowania i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, telefonu oraz adres e-mail, w celu informowania drogą poczty elektronicznej o działaniach oraz ofercie produktów i usług Fundacji Humanites - Sztuka Wychowania zgodnie z celami statutowymi Fundacji, stosowanie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.Administratorem danych osobowych Uczestnika zgromadzonych w związku z Konferencją jest Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa (dalej "Fundacja").

5.Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 504 144 784 lub e-mailem: [email protected].

6.Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umożliwienie kontaktu z Uczestnikiem w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji "Poza zbiorem zasad. Szersze spojrzenie na etykę AI. Konteksty, podejścia, ryzyka" lub w innych inicjatywach społecznych podejmowanych przez Fundację, a które odbywać się będzie wyłącznie za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7.Dane osobowe Uczestnika mogą być odbierane przez osoby współpracujące z Fundacją przy inicjatywach lub wydarzeniach, na potrzeby których dane będą przetwarzane; dane mogą być także przekazane podwykonawcom lub współpracownikom, doradcom (podatkowym, prawnym) Fundacji.

8.Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane - do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy; dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu lub do czasu wycofania zgody na ich wykorzystanie.

9.Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

10.Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

11.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.Podanie przez Uczestnika danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże zaniechanie w tym zakresie powoduje niemożliwość uczestnictwa w realizacji celu określonego w pkt 5 powyżej.

13.Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

14.Zarejestrowanie się jako Uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się
i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

1.Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów, o czym informuje Uczestników.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konferencji z istotnych, niedających się wcześniej przewidzieć przyczyn.

3.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej.

4.Wszelkie wątpliwości w zakresie rozumienia zapisów Regulaminu wyjaśnia Organizator.

5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Konferencji.

6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zaktualizowanej treści Regulaminu na stronie internetowej Konferencji, o czym Uczestnicy zostają niezwłocznie informowani z wykorzystaniem podanych przez nich adresów e-mail.