Ciroc Your World

3 Października 2019, 19:00 (Czwartek) - 28 Listopada 2019, 19:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

REGULAMIN

REGULAMIN

Warsztatów "Worldclass Bar"

(dalej: "Regulamin")

1.WARUNKI OGÓLNE

1.1.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach "Worldclass Bar". Organizatorem warsztatów "Worldclass Bar" zwanych dalej "Warsztatami" jest Spatia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000308265, NIP 525 245 05 67, REGON 141474160.zwana dalej "Organizatorem".

1.2.Koordynatorem "Worldclass Bar" zwanego dalej "Warsztatami" jest BJ Group Polska Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rajskich Ptaków 55A, 02 - 816 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 642981, NIP: 951-242-12-29

1.3.Warunki uczestnictwa w Warsztatach określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.4.Udział uczestnika w Warsztatach oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.5.Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi.

2.CZAS I MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ WARSZTATÓW

2.1.Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu począwszy od 03.10.2019

2.2.Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona. W każdych Warsztatach udział może wziąć maksymalnie 8 osób.

2.3.Każdy Warsztat trwać będzie minimum 60 minut.

2.4.Warsztaty odbywać się będą w lokalu "Kita Koguta" pod adresem ul. Krucza 6/14 w Warszawie (siedziba Organizatora).

3.ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

3.1.Uczestnikami Warsztatów mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2.Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest uiszczenie opłaty za udział w Warsztatach (zakup biletu) oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.

3.3.Uczestnik zgłasza chęć udziału w Warsztacie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: https://evenea.pl/event/ciroc/ podając swoje dane adres e-mail i potwierdza ukończenie 18 roku życia oraz akceptując termin i program wybranego Warsztatu.

3.4. Wypełnienie i przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi ofertę zawarcia umowy między Organizatorem a Uczestnikiem, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Formularza zgłoszeniowego.

3.5. Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji. Zakup bilety odbywa się za pośrednictwem serwisu Evenea, którego właścicielem jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203.

3.6.W kwestiach związanych z zakupem biletu Użytkownika zobowiązuje Regulamin zamieszczony w serwisie Evenea https://evenea.pl/regulamin. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu Evenea wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji zawartych w przedmiotowej platformie.

3.7. W przypadku braku dokonania i zaksięgowania płatności w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia rejestracji, Organizator ma prawo wykreślić Uczestnika z listy uczestników Warsztatu.3.8. Organizator po uzyskaniu formularza zgłoszeniowego, opłaty za Warsztat oraz zgód od Uczestnika prześle na podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia, pod warunkiem dostępności miejsc. Potwierdzenie zgłoszenia stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora oferty Uczestnika na warunkach wynikających z Regulaminu oraz Formularza zgłoszeniowego. Datą zawarcia umowy między Organizatorem a Uczestnikiem jest moment wysłania przez Organizatora Potwierdzenia zamówienia, a miejscem siedziba Organizatora.

3.9. Uczestnik może wskazać inną osobę, która weźmie udział w Warsztacie zamiast niego. Taka zmiana zostanie uwzględniona, jeżeli Uczestnik prześle informację do Organizatora drogą mailową na adres biuro@kitakoguta.pl na minimum 8 godzin przed rozpoczęciem Warsztatu, w którym udział Uczestnik wykupił, a nowo zgłoszony Uczestnik spełni warunki uczestnictwa zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.10.Udział w Warsztatach jest dobrowolny.

3.11.Uczestnik zgłaszający się na Warsztaty zobowiązany jest okazać bilet wstępu.

3.12.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Warsztatów podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń prowadzącego Warsztat.

3.13. Organizator ma prawo wykluczenia z Warsztatów Uczestnika, który zakłóca ich prawidłowy przebieg, w szczególności nie stosuje się do poleceń prowadzącego Warsztat, łamie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy lub znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3.14. Na Warsztatach mogą być używane produkty, które mogą wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (takie, jak orzechy). Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest poinformować Organizatora u występujących u niego uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas Warsztatów w których bierze udział.

4.KOSZT BILETU

4.1 Koszt biletu dla 1 osoby to 64,99 złotych brutto (sześćdziesiąt cztery złotych 99/100 brutto).

4.2.W ramach pobranej opłaty Organizator zapewnia udział w wybranych Warsztatach, artykuły spożywcze oraz sprzęt niezbędny do uczestnictwa w Warsztatach.

4.3. Koszt biletu nie obejmuje kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania Uczestnika.

4.4.Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę VAT. Uczestnik poinformuje Organizatora o konieczności wystawienia faktury VAT przed dokonaniem płatności za Warsztat.

5.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.Reklamacje co do przebiegu Warsztatów mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Spatia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa, z dopiskiem "Worldclass Bar".

5.2.Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Warsztatów.

5.3.Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, daty warsztatów, której reklamacja dotyczy oraz żądanie Uczestnika.

5.4.Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony pod adresem podanym w reklamacji.

5.5.Uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem - niezależnie od skorzystania z trybu reklamacji.

6.ODSTĄPIENIE OD ZAKUPU BILETU

6.1.Kupującym Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

7.ZWROTY

7.1 W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Warsztatów jest Organizator, tj. Spatia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Kruczej 6/14.

8.2.Dane osobowe Uczestnika Warsztatu przetwarzane są w celu:

(i)przeprowadzenia warsztatu, w tym stworzenia listy Uczestników warsztatu;

(ii)dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za warsztat oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za warsztat.

8.3. Dane Uczestnika Warsztatów zostaną udostępnione EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji zakupu biletu.

8.4. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w warsztatach.

9. PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również wykorzystywania tych materiałów do promocji Warsztatów "Worldclass Bar" na Fanpage https://www.facebook.com/worldclasspoland/ oraz na stronie interentowej Organizatora pod adresem: http://kitakoguta.pl/

9.2. Uczestnik Warsztatów, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć i filmów na stronie internetowej Organizatora oraz jego Fanpage wskazanych powyżej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nie dotyczy jednak uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na wprowadzone zmiany.

Organizator