Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  cyberbezpieczeństwo w przemyśle morskim | spotkanie z Robertem Koślą
16 Czerwca 2021, 09:30

kiedy: środa, 16 czerwca 2021, godz. 10:00-10:45
gdzie: online, platforma ZOOM
wstęp: bezpłatny, wymagana rejestracja


Przemysł morski staje się coraz bardziej zależny od zaawansowanych technologii. Transformacja cyfrowa wpływa praktycznie na wszystkie elementy tego sektora, od całych systemów po pojedyncze urządzenia. Zmiany wpływają na sposób działania statków, ich nawigację, załadunek i systemy bezpieczeństwa. Wspólnym celem dla tych działań jest optymalizacja komunikacji i handlu pomiędzy statkami a portami, do których wpływają.

Dowiedz się, jakie działania należy podjąć w celu przygotowania branży morskiej na wyzwania przyszłości. Dołącz do spotkania z Robertem Koślą - dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji, który omówisprawę cyberbezpieczeństwa oraz zmian legislacyjnych w odniesieniu do gospodarki morskiej (statki, porty, armatorzy, stocznie, agenci).

Projekt SECMAR

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa trwających procesów digitalizacyjnych poprzez połączenie przedstawicieli branży morskiej z wyspecjalizowanymi dostawcami usług IT, a także ze środowiskiem akademickim zajmującym się tematyką cyberbezpieczeństwa, Big Data i IoT.

Przeczytaj więcej o tym projekcie.

Ekspert
Robert Kośla - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwo Cyfryzacji - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - Wydział Cybernetyki, specjalizacja: systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Od 1994 pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, później (od 1996 r.) w Wydziale Badań i Rozwoju Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP. W latach 1998-2002 był zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2008 oddelegowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie pełnił funkcję krajowego menedżera projektów włączenia organów administracji publicznej do Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej, których pierwszym efektem było przyjęcie Polski w dniu 21 grudnia 2007 r. do grupy państw Strefy Schengen. Po ponad 20 latach służby, od lipca 2008 r. odpowiedzialny w Microsoft za współpracę z sektorem bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.


_____________________

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia (dalej "Administrator"), Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 213 83 02, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.

2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w transmisji online przez Internet warsztatów/wydarzeń organizowanych przez Administratora.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy statutowych Administratora, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw).

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione osoby, organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub osoby, podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane) przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową Administratora.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

7.Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt. 1 i 2.

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Zobacz również:

szkolenia