DAHUA SMART WORLD - Skuteczne rozwiązania dla Twojego biznesu GDAŃSK

4 Lipca 2023, 14:00 (Wtorek) - 5 Lipca 2023, 20:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Klauzula informacyjna / oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DAHUA TECHNOLOGY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa (dalej: Dahua Technology") moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku, w tym głosu (utrwalonego jakąkolwiek techniką m.in. fotograficzną, nagranie obrazu i dźwięku oraz samego dźwięku i samego obrazu), imienia i nazwiska w celach informacyjno-promocyjnych oraz marketingowym, w szczególności promocji i reklamy działań sponsorskich Dahua Technology.

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności umieszczania mojego wizerunku, w tym głosu, utrwalonego jakąkolwiek techniką m.in. fotograficzną, nagranie obrazu i dźwięku oraz samego dźwięku i samego obrazu:

  • na stronie internetowej Dahua Technology lub podmiotów z Dahua Technology powiązanych,
  • na portalach społecznościowych Dahua Technology, np.: Facebook, LinkedIn, Instagram,
  • w publikacjach prasowych, telewizyjnych, na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej,
  • w katalogach/folderach/broszurach Spółki i czasopismach branżowych.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: "RODO"), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO

1.Administratorem Pana danych osobowych jest Dahua Technology Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa).

2.Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer +48-887-501-051 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected].

3.Dane osobowe w postaci wizerunku, w tym głosu, imienia i nazwiska (dalej: "Dane Osobowe") przetwarzane będą w celach informacyjno-promocyjnych oraz marketingowym, w szczególności promocji i reklamy działań sponsorskich Dahua Technology, w szczególności poprzez umieszczenie wizerunku, w tym głosu, i/lub imienia i nazwiska (i) na stronie internetowej Dahua Technology lub podmiotów z Dahua Technology powiązanych, (ii) na portalach społecznościowych Dahua Technology, np.: Facebook, LinkedIn, Instagram, (iii) w publikacjach prasowych, telewizyjnych, na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, (iv) w katalogach/folderach/broszurach Spółki i czasopismach branżowych, (v) w raportach podsumowujących wysyłanych do centrali, tj. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku, w tym głosu, imienia i nazwiska jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5.Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Dahua Technology działalności informacyjno-promocyjnej oraz marketingowej, jednak najpóźniej do cofnięcia przez Pana zgody na przetwarzanie danych.

6.Dane Osobowe mogą być przekazywane: (i) osobom/podmiotom, które świadczą dla Dahua Technology usługi z zakresu informacji, promocji oraz marketingu lub z którymi Dahua Technology nawiązała współpracę w związku z działalnością informacyjno-promocyjną i marketingową np. wydawnictwa, redakcje, stacje telewizyjne, (ii) dostawcom systemów IT, (iii) portalom społecznościowym, (iv) wszystkim odbiorcom materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, (v) jednostce dominującej Grupy Dahua, tj. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd z siedzibą w Hangzhou w Chinach (Bin'An Road 1199, Binjiang District)

7.Dane Osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z uwagi na to, że (i) Dahua Technology nie posiada w pełni niezależnego i funkcjonalnego departamentu ds. kadr, finansów lub kwestii prawnych i uzależniona jest od odnośnych departamentów Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd, - jednostki dominującej Grupy Dahua, (ii) Dane Osobowe mogą zostać umieszone na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, czy LinkedIn, oraz (iii) Dahua Technology może korzystać z usług dostawców systemów i rozwiązań informatycznych, którzy mogą przechowywać Dane Osobowe na serwerach zlokalizowanych poza EOG (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). Przekazanie Danych Osobowych poza EOG, będzie następować na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na gruncie prawodawstwa państwa trzeciego lub przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń prawnych, w szczególności ww. podmioty posiadają własne Polityki prywatności, w których szczegółowo opisano zasady przetwarzania danych osobowych i prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

8.Względem Danych Osobowych przysługują następujące uprawnienia: (i) prawo dostępu do Danych Osobowych, (ii) prawo do sprostowania Danych Osobowych, (iii) prawo do usunięcia Danych Osobowych, (iv) prawo do ograniczania przetwarzania Danych Osobowych, (v) prawo do przenoszenia Danych Osobowych, (vii) prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, (viii) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie

9.W razie nieprawidłowego przetwarzania Danych Osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Przekazanie Danych Osobowych jest dobrowolne.

11.Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.