2. Łódzki Kongres Świętej Faustyny

3 Września 2022, 08:00 (Sobota) - 4 Września 2022, 00:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin


REGULAMIN UCZESTNICTWA

w 2. Łódzkim Kongresie Świętej Faustyny

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników
  2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny (dalej: Kongresu).
 2. Organizatorem Kongresu jest Rzymskokatolicka Parafia św. Faustyny Kowalskiej
  w Łodzi, 93-029 Łódź pl. Niepodległości 1.
 3. Uczestnikiem Kongresu jest osoba fizyczna, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa (dalej: zgłoszenia).
 4. Prawidłowe zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II MIEJSCE I TERMIN KONGRESU

3-4 września 2022 r.

Kościół św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, pl. Niepodległości 1.

III WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Kongresie może wziąć udział każda osoba zainteresowana tematyką Kongresu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest zgłoszenie.
 3. Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną, poprzez platformę evenea: https://faustyna.evenea.pl.
 4. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 1 września 2022 r., z zastrzeżeniem pkt 5.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników
  w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.
 6. Po zgłoszeniu uczestnictwa Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną imienne potwierdzenie udziału (bilet), które należy okazać w Recepcji Kongresu.
 7. W ramach zgłoszenia Uczestnikowi przysługuje w pierwszym dniu (3 IX 2022) obiad, a także możliwość skorzystania z obsługi barowej (ciepłe i zimne napoje) podczas przerw kawowych, zgodnie z programem Kongresu.
 8. W wyjątkowych sytuacjach Organizator dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszenia w dniu Kongresu.

IV REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie. Rezygnacji należy dokonać poprzez powiadomienie o tym fakcie Organizatora drogą mailową na adres: [email protected] .
 2. Uczestnik może przekazać swój bilet innej osobie pod warunkiem poinformowania
  o tym Organizatora drogą mailową na adres: [email protected] .
  W informacji należy podać dane osoby rezygnującej oraz dane osoby, która weźmie udział w Kongresie w zastępstwie Uczestnika.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięć, zmian w programie Kongresu.
 2. Organizator nie zapewnia zakwaterowania.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki.
 4. Podczas Kongresu Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania wydarzenia poprzez nagrywanie i fotografowanie.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych, w tym p-poż. oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem przed, i w trakcie trwania Kongresu.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Kongresem.
 3. Ewentualne koszty noclegów, przejazdów, miejsc parkingowych ponosi Uczestnik.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu
  i zakresie niezbędnym do poprawnego przebiegu Kongresu.
 3. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas Kongresu w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Organizatora.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia lub usunięcia. Usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne
  z rezygnacją Uczestnika z udziału w Kongresie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w przypadku zadziałania siły wyższej, z przyczyn niezależnych od Organizatora.