To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Po partnersku czy silną ręką? Jaki model szefa na obecne czasy? (mini warsztat)
już niedostępne -

Zapraszamy na ostatnie już spotkanie w warszawskiej odsłonie cyklu Wyzwania Lidera 2019.

PO PARTNERSKU CZY SILNĄ RĘKĄ? Jaki szef na obecne czasy?

Każdy szef dokonuje wyboru pomiędzy partnerskimi relacjami z ekipą, a utrzymaniem dystansu, który ułatwia zarządzanie twardą ręką, gdy tego wymaga sytuacja.

Wybór nie sprowadza się do bycia "miękkim", czy "twardym", bo w grę wchodzi osiągnięcie celu biznesowego przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania zespołu. Oznacza to niekiedy mniej lub bardziej karkołomne balansowanie pomiędzy jednym a drugim modelem zachowania. Na to należy nałożyć jeszcze kontekst sytuacji na rynku pracy, oczekiwania młodego pokolenia wobec pracodawcy, depczącą po pietach konkurencję i potrzebę modyfikacji oferty, która zagwarantuje utrzymanie się na rynku i dalszy rozwój.

Jakim być więc szefem w dzisiejszych czasach?

Swoją wersję odpowiedzi na to pytanie przedstawi Philippe de Lapoyade, założyciel Interactifs, międzynarodowej firmy szkoleniowej o francuskich korzeniach.

Philippe de Lapoyade urodził się w 1952 roku w południowo-zachodniej Francji, w rodzinie o oficerskich tradycjach, która później zajęła się rolnictwem. Początkowo kształcił się w naukach przyrodniczych, ale niespodziewane sytuacje życiowe paradoksalnie skierowały jego karierę w stronę handlu, managementu i nauczania. Pracował 7 lat w firmie Coca-Cola, spędziwszy ten czas na negocjacjach z sieciami wielkiej dystrybucji, a także - już wtedy- na szkoleniach swoich zespołów. Po wznowieniu studiów w celu pogłębienia wiedzy o marketingu,stworzył agencję doradztwa reklamowego, którą zarządzał przez 7 lat. Równolegle zostaje wykładowcą szkolnictwa wyższego w zakresie marketingu operacyjnego. Wreszcie, po dwóch latach przepracowanych w promocji nieruchomości, nabiera przekonania, że kompetencje relacyjne są dla przedsiębiorstw sprawą nadrzędną. W 1989 tworzy Interactifs.

Nasz gość, szef od kilku dekad, jest żywym przykładem tego, że można mocno oddziaływać w rozmowie, a przy tym być ujmującym i okazywać szacunek rozmówcy.

Spotkanie będzie poprowadzone w języku francuskim w formie mini warsztatu. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Serdecznie zapraszamy!

AGENDA

8:30 - 9:00 Rejestracja przy wspólnym śniadaniu

9:00 - 10:30 Po partnersku czy silną ręką? - warsztat - Philippe de Lapoyade

10:30 - 11:30 Networking

Rejestracja na wydarzenie bezpłatna.

===================================================================================================

PARTENARIAT, OU MAIN FORTE? QUEL MODÈLE DE PATRON POUR LE TEMPS PRÉSENT?

Chaque responsable essaie de choisir entre les relations de partenariat avec l'équipe et le maintien d'une distance facilitant la gestion decisive de l'entreprise lorsque la situation l'exige. Le choix ne consiste pas à être "soft" ou "dur" - après tout, il est en jeu d'atteindre un objectif commercial tout en maintenant l'engagement de l'équipe. Cela signifie parfois un balance plus ou moins risqué entre l'un et l'autre modèle de comportement. A cette situation doit être encore imposé le contexte de la situation sur le marché du travail, attentes de la jeune génération vis-à-vis de l'employeur, la concurrence sur nos dos et la nécessité de modifier l'offre pour assurer l'existance sur le marché et le développement futur.

Quel patron être donc aujourd'hui? Une version de la réponse à cette question sera présenté par Philippe de Lapoyade, fondateur de Interactifs, une entreprise internationale de formation, d'origine française. 

Né en 1952 dans le Sud-ouest de la France, Philippe de Lapoyade est petit fils et fils d'officier supérieur reconverti à l'agriculture. Formé d'abord aux sciences naturelles, les hasards de l'existence l'amènent paradoxalement à mener une carrière de marchand, de manager et d'enseignement. 7 ans chez Coca-Cola a négocier avec la grande distribution et déjà à former ses équipes. Puis après avoir repris des études pour approfondir les connaissances en marketing, il crée une agence de conseil en publicité qu'il dirige pendant 7 ans. Il devient parallèlement professeur de l'enseignement supérieur en marketing opérationnel. Enfin 2 ans dans la promotion immobilière finirent de le convaincre que les compétences relationnelles sont un enjeu majeur pour les entreprises. En 1989, il crée Interactifs. 

Notre invité, le patron depuis plusieurs décades, est un exemple frappant du fait qu'on peux interagir avec force dans une conversation, tout en restant sympathique et en respectant l'interlocuteur.

La réunion se déroulera en français sous forme d'un mini-atelier.Nous rassurerons une traduction simultanée en polonais.

Soyez les bienvenues!

AGENDA:

8h30 - 9h00     Enregistrement, petitdejeuner ensemble

9h00 - 10h30   Partenariat, ou mainforte? - atelier - Philippe de Lapoyade

10h30 - 11h30 Networking


Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Warszawa