Conference "IT in Automotive" 2019 - The Future of Mobility

16 Kwietnia 2019, 08:45 (Wtorek)

Filharmonia Szczecińska, Szczecin Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności - Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Ponieważ podałaś/eś nam swoje dane osobowe zgłaszając swój udział w konferencji "IT in Automotive" 2019 - The Future of Mobility (dalej: Konferencja), poniżej informujemy co z nimi robimy (zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt z privacy@GlobalLogic.com.

I.Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy obejmuje informacje, które podajesz w swoim zgłoszeniu wypełniając formularz na stronie internetowej https://itinautomotive2019.evenea.pl. Dane te są zbierane w celu organizacji Konferencji oraz umożliwienia Ci wzięcia w niej udziału (w szczególności w celu weryfikacji tożsamości osób wchodzących na teren obiektu, w którym odbywa się Konferencja), a także w celach marketingowych GlobalLogic, takich jak zaproszenie do udziału w kolejnych edycjach Konferencji.

Nie masz obowiązku podania danych, przy czym ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konferencji.

Konferencja będzie rejestrowana na nagraniach wideo oraz fotografiach, w związku z czym Twój wizerunek może zostać utrwalony i wykorzystany w celu informowania o przebiegu Konferencji oraz w celach promocyjnych GlobalLogic.

Podstawą prawną przetwarzania danych, które podajesz w swoim zgłoszeniu, jest zawarcie i wykonanie umowy (umożliwienie Ci wzięcia udziału w Konferencji) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie informowania o przebiegu Konferencji oraz marketingu/ promocji GlobalLogic lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II.Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Konferencji, a następnie w celach marketingowych (zaproszenie do udziału w kolejnych edycjach Konferencji) do czasu rezygnacji przez Ciebie z otrzymywania dalszych zaproszeń (możesz to zrobić np. przy pomocy linku znajdującego się w wiadomości email z zaproszeniem).

Twój wizerunek, w razie jego ewentualnego utrwalenia w związku z Twoim udziałem w Konferencji, może być dostępny w przyszłości w mediach takich jak Internet bezterminowo.

Okres przetwarzania może ulec wydłużeniu w przypadku ewentualnych roszczeń, sporów lub jeśli będą tego od nas wymagały przepisy prawa.

III.Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy GlobalLogic, doradcy lub audytorzy - w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

W razie ewentualnego utrwalenia Twojego wizerunku w związku z Twoim udziałem w Konferencji i jego publikacji w mediach, katalog odbiorców Twojego wizerunku będzie nieograniczony.

GlobalLogic jest firmą globalną, przez co niektóre spółki grupy GlobalLogic znajdują poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku GlobalLogic stosuje wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego kontaktując się z nami (privacy@GlobalLogic.com).

Możemy też być zobowiązani - jeśli istnieje ku temu podstawa prawna - do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV.Dane administratora danych

"GlobalLogic" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 46B, 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000630382, NIP: 8942924978, REGON: 020598186, kapitał zakładowy 4.962.500 zł w całości wpłacony; email kontaktowy: privacy@GlobalLogic.com

V.Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Dostęp do danych - możesz zwrócić się do nas o informację, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat.

Sprostowanie danych - masz prawo do żądania sprostowania danych, które są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne.

Odwołanie zgody - zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem

Usunięcie danych - w pewnych sytuacjach, jeśli chcesz aby dane zostały usunięte, RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym.

Ograniczenie przetwarzania - w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli nasze działania co do zasady wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat.

Przenoszenie danych - masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi.

Sprzeciw - w określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (np. na potrzeby marketingu bezpośredniego).

Skarga do organu nadzorczego - przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z privacy@GlobalLogic.com.