Czy sukces posiada płeć?

21 Marca 2024, 18:30-20:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
już niedostępne -

Grupa wiekowa: dla dorosłych

Język prowadzenia: polski

PL | 

Wokół sukcesu kobiet w popkulturze narosło wiele stereotypów i narracji. Jednak czy w XXI w. sukces zawodowy lub naukowy wciąż "posiada" płeć? Czy sukces i życie zdolnych kobiet na najwyższych stanowiskach wygląda tak samo jak mężczyzn? Na te pytania odpowiemy podczas warsztatu, dyskutując o "niewidzialnych" nierównościach w życiu kobiet, pracy emocjonalnej, oraz wynikach badań krytycznej socjologii pracy i płci. Podczas rozmowy zastanowimy się nad tym jakie są realne szanse kobiet, jak radzą sobie z osiągnięciami, a także o tym dlaczego nierówności wciąż istnieją w miejscach, z których, "na pierwszy rzut oka" powinny już zniknąć.

Wiktoria Morawska - Socjolożka, historyczka sztuki, badaczka nierówności płciowych i architektury synagogalnej. Doktorantka GSSR Polskiej Akademii Nauk (Instytut Socjologii i Filozofii), absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Członkini Collegium Invisibile. Specjalizuje się w badaniach nierówności społecznych (szczególnie awansu i pozycji kobiet) oraz synagog jako miejsc nie-pamięci. Pracowała w projektach badawczych (NCN, Fundusze Norweskie, German Research Foundation) dotyczących nierówności płciowych, migracji, obszarów transgranicznych i przywiązania do miejsca, socjologii wsi, zachowań konsumenckich, rewitalizacji przestrzeni, czy relacji rodzinnych. Jest laureatką nagród i kierowniczką (PI) grantów badawczych MEiN: Perły Nauki (2023), Najlepsi z Najlepszych (2021). Jest aktywna na polu stosowanych nauk społecznych: wspierała badawczo procesy rewitalizacji na terenie Wrocławia.

ENG |

Many stereotypes and narratives have grown up around women's success in pop culture. But in the 21st century, does professional or academic success still "own" gender? Does the success and life of capable women in top positions look the same as men? We will answer these questions during the workshop, discussing the "invisible" inequalities in women's lives, emotional labor, and the findings of critical sociology of work and gender. During the discussion, we will consider what the real opportunities are for women, how they cope with achievement, and why inequalities still exist in places from which, "at first glance," they should have disappeared by now.

Wiktoria Morawska - Sociologist, art historian, researcher of gender inequality and synagogue architecture. Doctoral student at the GSSR of the Polish Academy of Sciences (Institute of Sociology and Philosophy), graduate of the University of Wroclaw, Member of Collegium Invisibile. She specializes in the study of social inequality (especially the advancement and position of women) and synagogues as sites of non-memory. She has worked in research projects (NCN, Norwegian Funds, German Research Foundation) on gender inequality, migration, cross-border areas and attachment to place, sociology of the countryside, consumer behavior, revitalization of space, or family relations. She is the recipient of awards and manager (PI) of MEiN research grants: Pearls of Science (2023), Best of the Best (2021). She is active in the field of applied social sciences: she has provided research support to the processes of revitalization in Wrocław.

UA | 

Навколо успіху жінок у поп-культурі виросло багато стереотипів і наративів. Проте, чи має професійний або академічний успіх все ще "власну" стать у 21-му столітті? Чи успіх і життя здібних жінок на керівних посадах виглядає так само, як і життя чоловіків? Ми відповімо на ці питання під час воркшопу, обговорюючи "невидимі" нерівності в житті жінок, емоційну працю та висновки критичної соціології праці та ґендеру. Під час розмови ми розглянемо, якими є реальні можливості жінок, як вони справляються з досягненнями та чому нерівності досі існують там, звідки, "на перший погляд", вони мали б уже зникнути.

Вікторія Моравська - соціологиня, мистецтвознавиця, дослідниця гендерної нерівності та архітектури синагог. Аспірантка Інституту соціології та філософії Польської академії наук, випускниця Вроцлавського університету, членкиня Collegium Invisibile. Спеціалізується на дослідженні соціальної нерівності (особливо щодо кар'єрного розвитку та становища жінок) та синагог як місць не-пам'яті. Працювала у дослідницьких проектах (NCN, Норвезькі фонди, Німецький дослідницький фонд), присвячених гендерній нерівності, міграції, транскордонним територіям і прив'язаності до місця, соціології села, споживчій поведінці, ревіталізації простору, сімейним відносинам. Вона є лауреатом та керівником (PI) дослідницьких грантів від Міністерства науки та вищої освіти: Перлини науки (2023), Кращі з кращих (2021). Активно працює у сфері прикладних соціальних наук: надавала дослідницьку підтримку процесам ревіталізації на території Вроцлава.

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków