Lubelskie Dni Informatyki 2023

22 Kwietnia 2023, 09:00-17:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin przetwarzania danych

Regulamin Konferencji

Zasady rejestracji, anulowania, zmiany rejestracji oraz uczestnictwa w konferencji Lubelskie Dni Informatyki, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 22 kwietnia 2023 r.

§ 1 - Rejestracja na Konferencję Lubelskie Dni Informatyki

 1. Organizatorem Konferencji Lubelskie Dni Informatyki (zwanej dalej "Konferencją") jest Koło Naukowe Informatyków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ("Organizator").
 2. Konferencja Lubelskie Dni Informatyki odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 r.
 3. Miejscem organizacji Konferencji są budynki Kampusu Głównego KUL mieszczące się przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie.
 4. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność Konferencji z jej opisem.

§ 2 - Zasady uczestnictwa

 1. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest nieodpłatny.
 2. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się na stronie evenea.pl. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w § 2 ust. 2 oraz posiadanie ukończonych co najmniej 18 lat.
 4. Rejestracja będzie prowadzona do dnia 21 kwietnia 2023 roku włącznie.
 5. Uczestnictwo w Konferencji osób w wieku poniżej 18 roku życia winno być zaakceptowane w każdym indywidualnym przypadku przez Organizatora, m.in. pod warunkiem przybycia ww. osób z pełnoletnim prawnym opiekunem. § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 6. Wszelkie koszty, w tym koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 7. Udział w konkursach przysługuje tylko zarejestrowanym Uczestnikom.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rejestracji, bądź wcześniejszego jej zakończenia w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników Konferencji.
 9. Informacje o liczbie wolnych miejsc oraz o ewentualnych zmianach terminów Organizator będzie umieszczał na : https://www.facebook.com/LubelskieDniInformatyki
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania e-maili do Uczestników po konferencji.

§ 3 - Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji, ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora Konferencji z odpowiednim wyprzedzeniem. Informację taką należy przesłać na adres email: [email protected].

§ 4 - Odwołanie Konferencji

 1. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji bądź jej odwołania. W każdym z ww. przypadków Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na wskazane przez nich w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej.
 2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu.

§ 5 - Świadczenia

 1. Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do zapewnienia żadnych Świadczeń na rzecz Uczestników.
 2. Organizator Konferencji zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do zapewnienia Świadczeń (dóbr materialnych przekazywanych Uczestnikom - np. zapewnienie wyżywienia, pakiety powitalne), których możliwość wystąpienia została zasygnalizowana w niektórych materiałach promocyjnych.
 3. W przypadku wystąpienia Świadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru odbiorców świadczeń (np. w sytuacji, w której liczba świadczeń jest mniejsza niż liczba Uczestników).
 4. Organizator dopuszcza możliwość wystawienia Certyfikatu uczestnictwa w Konferencji. Uczestnik nie ma prawa żądać wystawienia ww. Dokumentu.

§ 6 - Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
 3. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (w zakresie podanym Organizatorowi) w celach rekrutacyjnych i związanych z udziałem w wydarzeniu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wymagań niniejszego regulaminu, jak również stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora. Organizator nie ubezpiecza Uczestników Konferencji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa.
 5. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Konferencji bez podania przyczyny w przypadku, gdy działania uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatora, Uczelni lub pozostałym uczestnikom Konferencji.
 6. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku lub obrazu podczas Konferencji.
 7. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganiem przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
 8. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nieujętych w niniejszym Regulaminie przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 9. Wszelkie zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: [email protected]

§7 - Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników LDI będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia, a także w celach marketingowych w przypadku uzyskania Państwa zgody.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w LDI.
 4. Uczestnikom wydarzenia, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych.
 5. Uczestnikom LDI przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Uczestnikom LDI przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników LDI nie będą przetwarzane w sposób pozwalający na zautomatyzowane podejmowanie decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników LDI nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane uczestników LDI będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.