Noc Wieżowców

15 Października 2016, 18:00-23:59 (Sobota)

Warszawa,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

Regulamin II Edycji Nocy Wieżowców

 • 1.Koordynatorem II Edycji Nocy Wieżowców (dalej: "Wydarzenie") jest Nowa Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-593, przy ulicy Stanisława Żaryna 5/94 (NIP 521 32 21 905), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619194 z kapitałem zakładowym wysokości 5.000zł słownie: Pięć tysięcy złotych (dalej: "Koordynator").
 • 2. Regulamin ten określa zasady uczestnictwa w II Edycji Nocy Wieżowców oraz wstępu na teren wszystkich obiektów biorących udział w wydarzeniu w dniu 15.10.2016r. w godzinach 18:00-24:00.
 • 3.Wstęp na wydarzenie możliwy jest po zarejestrowaniu się odpłatnie na platformie https://nocwiezowcow.evenea.pl lub bezpłatnie dla osób wyłonionych w trakcie konkursu fotograficznego, podając imię nazwisko oraz adres e-mail. Rejestracja otwarta będzie od dnia 05.10.2016r. do 14.10.2016. z zastrzeżeniem ograniczenia dostępności dla ilości osób zgodnie z pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 • 4.Rejestracja na platformie oraz wstęp na teren obiektu biorącego udział w wydarzeniu są jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i podporządkowaniem się jego postanowieniom.
 • 5.Wejścia odbywają się co 30 minut, godziny rozpoczęcia oraz zakończenia zwiedzania różnią się między budynkami. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Koordynator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby miejsc na wejście.
 • 6.Laureatom Konkursu fotograficznego przysługują 2 bezpłatne wejściówki.
 • 7.Każdy uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji i nabyć maksymalnie 4 wejściówki.
 • 8.Każda rejestracja potwierdzana jest wiadomością dostarczaną na podany adres e-mail.
 • 9.Należy stawić się na 15 minut przed wybraną podczas rejestracji godziną w podanym w potwierdzeniu rejestracji punkcie zbiórki, w razie nie stawienia się o czasie wejściówka przepada a koordynator nie zwraca kosztów jej nabycia.
 • 10.Potwierdzenie rejestracji należy wydrukować lub okazać na urządzeniu mobilnym przed wejściem na teren budynku biorącego udział w wydarzeniu.
 • 11.Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu pozostając pod stałą opieką rodzina lub opiekuna prawnego.
 • 12.Zalecamy aby osoby odwiedzające zewnętrzne tarasy posiadały latarki oraz okrycie wierzchnie chroniące przed chłodem i wiatrem, dostosowane do aktualnych warunków pogodowych.
 • 13.Koordynator dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzenia przez cały czas jego trwania wyznaczy ochronę oraz swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru przebiegu wydarzenia.
 • 14.Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na terenie obiektu, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Koordynatora.
 • 15.Zabrania się:
 • - wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji odurzających,
 • - wnoszenia ostrych i niebezpiecznych narzędzi,
 • - palenia tytoniu oraz używania elektronicznych papierosów na terenie wydarzenia,
 • - wprowadzania zwierząt,
 • - poruszania się po budynkach poza wyznaczonymi miejscami,
 • - wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi miejscami.
 • 16.Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie
 • 17.Osoby pod wpływem alkoholu oraz substancji odurzających nie będą wpuszczane
 • 18.Koordynator może odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na terenie Wydarzenia osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników wydarzenia oraz osób nie przestrzegających porządku i łamiących regulamin.
 • 19.Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników podczas wydarzenia, na tarasy i przestrzenie otwarte uczestnicy wchodzą na własną odpowiedzialność.
 • 20.Koordynator nie ponosi odpowiedzialności ze uszkodzenia sprzętu fotograficznego leżącego po stronie Uczestnika, jak również uszkodzeń wynikających z warunków pogodowych oraz nieodpowiedniego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi.
 • 21.Koordynator nie gwarantuje pogody i spodziewanych efektów zdjęć
 • 22.W razie odwołania części lub całości wydarzenia z przyczyn niezależnych od Koordynatora tj. bardzo złe warunki pogodowe, koordynator zapewnia zwrot opłat za bilety lub zwiedzanie innego budynku w innym możliwym terminie.
 • 23.Koordynator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.