To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet na czytanie w cyklu "Ocean opowieści"
już niedostępne -

Zapraszamy na kolejne czytanie w cyklu "Ocean opowieści". 

Fragmenty Krótkiej wymiany ognia Zyty Rudzkiej przeczyta Małgorzata Brajner.

Krótka wymiana ognia to przepełniona ironią oraz błyskotliwym humorem opowieść o kobiecie, której ciało, bez jej zgody, postanowiło się zestarzeć. Dawni wielbiciele, byli mężowie, postać matki powracają w groteskowych wizjach bohaterki, która rozpatrując swoje klęski, pozostaje wierna dewizie - "Kiedy jest smutno, to niech będzie chociaż wesoło".

Zyta Rudzka jest pisarką, poetką i dramatopisarką. Jej debiutancka powieść "Białe klisze" uhonorowana została nagrodą im. Stanisława Piętaka. Inne powieści autorki to m.in. "Mykwa" (1999), "Dziewczyny Bonda" (2004) i "Ślicznotka doktora Josefa" (2006). Sztuka "Cukier Stanik" według jej scenariusza zdobyła prestiżową Gold Remi na Worldfest Independent Festival w Houston. Laureatka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej za dramat "Zimny Bufet". Twórczość Zyty Rudzkiej przetłumaczona została na język niemiecki, rosyjski, chorwacki, włoski, czeski i francuski.

Małgorzata Brajner jest absolwentką PWST w Krakowie. Od 1998 roku aktorka Teatru Wybrzeże. Dwukrotna laureatka Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego. W 2002 otrzymała ją w kategorii najlepsza rola żeńska za grę w spektaklu Noże w kurach w reżyserii Rudolfa Zioło. Rok później otrzymała Nagrodę Teatralną za role w spektaklach: Beczka prochu i Monologi waginy. W teatrze współpracowała z takimi reżyserami, jak: Krzysztof Nazar, Rudolf Zioło, Grzegorz Chrapkiewicz, Grażyna Kania, Marcin Liber, Ewelina Marciniak, Remigiusz Brzyk, Krystyna Janda, Adam Orzechowski, Jan Klata. Od 2016 r. współpracuje z Teatrem Polonia w Warszawie. Jako animatorka kultury zainicjowała i prowadziła cykliczne spotkania dla dzieci Gdańsk czyta dzieciom, które odbywały się w latach 2013-2015 w Nadbałtyckim Centrum Kultury oraz powstanie spektaklu Ćwiczenia stylistyczne, Raymonda Queneau w teatrze BOTO w Sopocie, w 2016 r. Reżyseruje czytania performatywne.


Tym razem zapraszamy na czytanie w gościnne progi Księgarni Smak Słowa.

Obowiązują zapisy!

Regulamin wydarzenia


Klauzula informacyjna dla Klientów Administratora
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Goyki 3 Art Inkubator dalej jako "Administrator", informuje:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie.Adres do korespondencji: ul. Sobieskiego 26/4, 81-781 Sopot,Telefon: 58 691 56 82 E- mail: biuro@goyki3.pl

DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: dokonania rejestracji na wydarzenie organizowane przez Administratora oraz na przeprowadzenie procesu nabycia biletów na to wydarzenie, a następnie w celu weryfikacji danych, weryfikacji skuteczności rejestracji na wydarzenie oraz posiadania biletu wstępu na wydarzenie, jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z obsługą płatności.


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:- art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy zawartej z Administratorem;- art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 tj. z dnia 20 lutego 2018 roku) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania obowiązków ustawowych związanych z rozliczeniem płatności, księgowaniem i przechowywaniem dokumentacji rachunkowo-księgowej, - art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości email z zapytaniami przesyłane do Administratora.

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat licząc od końca danego roku obrotowego w odniesieniu do danych dotyczących płatności, a w zakresie pozostałych danych przez czas niezbędny dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.Po upływie tych okresów materiały, dokumenty lub inne nośniki, które zawierają Pani/Pana dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

CZY MUSI PANI/PAN PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do realizacji rejestracji i nabycia biletu, nie będzie możliwa rejestracja na wydarzenie i wzięcie w nim udziału.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora lub inne osoby, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemów informatycznych i wsparcie informatyczne, w tym podmioty odpowiedzialne za oprogramowanie Microsoft, Google Drive.

CZY MA PANI/PAN MA PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Posiada Pani/Pan prawo:  do dostępu do treści swoich danych  do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych do przenoszenia danych do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.


CZY MOŻE PANI/PAN NIE WYRAZIĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
•Dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pana/Pani zgody, w związku z realizacją zawartej z Administratorem zawarcia umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o współpracy z Administratorem.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


CZY PANI/PANA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.


CZY W OPARCIU O PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE?

Administrator nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji (tj. decyzji bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Zobacz również:

kultura i sztuka Literatura Performance Teatr wydarzenia Sopot