OpenDay IT w ERGO Hestii

12 Października 2021, 15:30-19:00 (Wtorek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin wydarzenia

Regulamin wydarzenia "I Ty w IT ERGO Hestii"

1.Organizatorem spotkania o nazwie "I Ty w IT ERGO Hestii", zwanego dalej "Wydarzeniem", które odbędzie się w dniu 12.10.2021 r. stacjonarnie w Parku Hestii mieszczącym się przy ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie, jest firma Strategia 360 Spółka z o.o.z siedzibą w Gdańsku, ul. Nad Jarem 47, podlegającą pod Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 50 000,00 PLN, KRS 0000083041, NIP 583-21-27-819, zwana dalej "Organizatorem".

2.Organizator jest odpowiedzialnym za przeprowadzenie rejestracji, przygotowanie i przeprowadzenie Wydarzenia, za bezpieczeństwo uczestników Wydarzenia, oraz spełnienie wymogów prawnych nakładanych na organizatorów.

3.Celem Wydarzenia organizowanego przez Organizatora na zlecenie Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, zwanego zalej "Zlecającym" jest: promocja działu IT firmy ERGO Hestia oraz bieżących ogłoszeń o pracę w tym dziale.

4.Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu.

5.Każda osoba przebywająca na terenie wydarzenia w czasie jego trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

6.Uczestnikami wydarzenia mogą być osoby, które zarejestrowały się na wydarzenie na platformie i spełniły łącznie następujące przesłanki:

a) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, który jest administratorem danych osobowych.

b)zapoznały się z regulaminem wydarzenia i zaakceptowały jego treść,

c)podały następujące dane osobowe imię i nazwisko, adres mailowy,

7.Uczestnicy wydarzenia mogą dodatkowo:

a) złożyć Organizatorowi wraz z zapisaniem się na Wydarzenie oświadczenie dotyczące dobrowolnego zaszczepienia uczestnika przeciwko Covid-19, co podyktowane jest obowiązującymi limitami osób, które mogą uczestniczyć w wydarzeniach, do którego to limitu osób Organizator nie jest zobowiązany wliczać osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

8.Rejestracja jest możliwa od dnia 6.10.2021 r. do 12.10.2021 r. do godz. 13.00.

9.Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma unikatowy QR kod, który należy okazać organizatorowi przed wejściem na wydarzenie. Na tej podstawie uczestnik otrzyma opaskę uprawniającą do poruszania się po terenie wydarzenia.

10. Wydarzenie odbędzie się na terenie Parku Hestii w specjalnie przygotowanej przestrzeni (namiocie) w godzinach 15.30-19.00.

11.Udział uczestników w Wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) zakrywania ust i nosa przez uczestników;

b) zachowania dystansu minimum 1,5 metra pomiędzy uczestnikami Wydarzeń;

c) braku objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności.

12.Oczekiwanie na wejście na Wydarzenia powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra pomiędzy oczekującymi.

13.Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora.

14.Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren Wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren Wydarzenia osobom, których wstęp powodowałby przekroczenie limitu osób mogących uczestniczyć w spotkaniach zgodnie z określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

16.Uczestnik w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i mienia na terenie Wydarzenia obowiązany jest natychmiast powiadomić służby porządkowe Organizatora i stosować się do poleceń tych służb.

17.Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić do służby medycznej Organizatora dyżurującej na terenie Wydarzenia.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Wydarzenia ze względu na sytuacje stwarzające niebezpieczeństwo dla Uczestników.

19.Wejście na teren Wydarzeń odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejścia.

20.Wstęp na teren Wydarzenia mają uczestnicy, o których mowa w ust. 6 powyżej, po potwierdzeniu ich tożsamość i prawa do udziału w Wydarzeniu, którą przeprowadzą pracownicy Organizatora przy wejściu na Wydarzenie.

21.Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenia oraz przebywania na nich osobom:

a) zachowującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku.

22.Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

23.Zabrania się:

a) tarasowania i zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych oraz urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej;

b) wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzeń przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób w tym broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych.

24.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Uczestnika.

25.Na terenie Wydarzenia znajduje się punkt doraźnej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników medycznych w zakresie przysługujących im kompetencji zawodowych.

26.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

27.Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Wydarzeniu w każdym czasie opuszczając teren Wydarzenia.

28.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i programu Wydarzenia o czym Organizator poinformuje Uczestników drogą mailową na adres mailowy podany w trakcie rejestracji.

29.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podania konkretnej przyczyny. W tym przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestników drogą mailową na adres mailowy podany w trakcie rejestracji.

30.Uczestnictwo w Wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

31.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

32.Oświadczenie Administratora danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

33.Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.10.2021 r.

Załącznik nr 1 Regulamin rejestracji - Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

1.Administratorem danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym oraz Oświadczeniach o stanie zdrowia jest Strategia 360 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nad Jarem 47, 80-135 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000083041, NIP: 5832127819. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia wskazanych w ust. 6 i 7 regulaminu wydarzenia "I Ty w IT ERGO Hestii" powyżej będzie skutkować odmową wstępu na Wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i zwalczaniu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 100 z późn. zm.)- celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV

2.Dane osobowe Uczestników Wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 6 i 7 regulaminu wydarzenia "I Ty w IT ERGO Hestii" przechowywane będą przez Organizatora przez okres 14 dni od daty złożenia oświadczenia lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3.Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.