To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.
już niedostępne -


Z A P R O S Z E N I E

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza prowadząca Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu GdańskiegoSądem Okręgowym w Gdańsku oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku

mają zaszczyt zaprosić na Panel Dyskusyjny pt.:


"Skuteczność ugód mediacyjnych 

zawieranych  pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą."


Termin i miejsce

Panel odbędzie się w formie wyłącznie stacjonarnej w dniu 21 października 2021 r. tj. w Międzynarodowy Dzień Mediacji, w godz. 10:00-14:30, w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku (wjazd na teren Uniwersytetu od ul. Bażyńskiego, (budynek C - mapa Kampusu - dla uczestników panelu dostępne będą miejsca parkingowe na terenie Uniwersytetu.)

Przedmiot Panelu:

Czy ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd jest skuteczna tak jak wyrok sądowy? Po ponad 4 latach do wdrożenia przepisów ułatwiających zawieranie ugód mediacyjnych jednostkom finansów publicznych, chcemy skupić się na sposobach praktycznego wdrożenia ugody cywilnoprawnej pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą - z punktu widzenia elementów ugody, prowadzenia postępowania sądowego i mediacji oraz dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowym bodźcem do dyskusji jest nowe prawo zamówień publicznych, które od 2021 r. wprowadziło procedurę mediacji dla umów zawartych w reżimie prawa zamówień publicznych.

Panel kierujemy do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, a w szczególności do przedsiębiorców mających zawarte umowy z podmiotami publicznymi tj. m.in z gminami, powiatami czy administracją rządową lub planujących zawierać takie umowy, do gmin, powiatów, województwa oraz jednostek administracji rządowej, w szczególności takich, które toczą spory sądowe lub pozasądowe z przedsiębiorcami, a także do mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów.


Program Panelu Dyskusyjnego.

09:30-10:00 Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie i ciastkach.
10:00-10:05
Otwarcie i powitanie uczestników.
Moderator wydarzenia: 
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, 
radca prawny, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UG
10:05-10:25 Zabranie głosu przez zaproszonych gości, w tym informacja o dotychczasowych działaniach wspierających mediację oraz o rozszerzaniu pomorskiego projektu Biznes Wybiera Mediacje na inne województwa.
Pan Sędzia Rafał Terlecki
Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku,
Pani Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała
Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym.
Pan Piotr T. Kubik, radca prawny, mediator
Prezes Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w  Gdańsku
10:25-10:40 Wstęp do tematyki panelu - o ugodach mediacyjnych  w świetle  nowego prawa zamówień publicznych.
Pan Ireneusz Pawłowski
radca prawny, mediator, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku

Wystąpienia prelegentów
10:40-10:55 Z perspektywy biznesu:
"Potrzeby przedsiębiorców w zakresie skutecznego kończenia sporów z jednostkami sektora finansów publicznych"
dr Zbigniew Canowiecki,
Prezydent Pracodawców Pomorza
10:55-11:20 Z perspektywy nauki prawa:
"Ugoda mediacyjna nie naruszająca dyscypliny finansów publicznych."
dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska
11:20-11:45 Z perspektywy wymiaru sprawiedliwości:
"Czy ugoda mediacyjna ma taki sam skutek jak wyrok sądowy? Tryb zatwierdzania przez sąd ugody mediacyjnej."
Pan Sędzia Rafał Terlecki,
Sędzia Sądu Apelacyjnego, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
11:45-12:05 Przerwa (zimny bufet)
12:05-12:30 Z perspektywy praktyki:
"Praktyczne zastosowanie ugody mediacyjnej pomiędzy jednostką sektora finansów publicznych, a przedsiębiorcą."
Pani Ewa Bożko-Kozikowska, radca prawny Urząd Miasta Gdańska, Członek Rady OIRP, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. kontaktów z samorządami
Pani Anna Kluczek-Kollar, radca prawny, mediator, Wicedziekan Rady ds. Integracji Środowiskowej i Współpracy Zagranicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, mediatorka w Ośrodku Mediacji przy OIRP w Gdańsku,
12:30-12:55 Z perspektywy organu nadzoru:
"Spojrzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej na zawieranie ugód mediacyjnych, w miejsce postępowania sądowego. Dyscyplina finansów publicznych."
Pani Luiza Budner-Iwanicka, radca prawny,
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
12:55-13:15 Z perspektywy organu egzekucyjnego:
"Czy egzekucja z zatwierdzonej przez sąd ugody mediacyjnej różni się od egzekucji z wyroku sądowego?"
Pani Katarzyna Lniska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni, Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni
13:15-14:30 Moderowana dyskusja pomiędzy prelegentami oraz pytania od uczestników.
14:30 Zakończenie panelu.


Zgłoszenia:

Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa przy podpisywaniu listy obecności.

Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej. Panel będzie nagrywany i mogą być wykonywane zdjęcia. W formularzu można do dnia 14.10.2021 r. zgłosić szczególne potrzeby związane z Panelem przez Organizatora np. związane z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe. W dniu 21.10.2021 r. w godz. 9.00 -14.00 szlaban na bramie nr 2 /przy Rektoracie od ul. Bażyńskiego/ będzie funkcjonował w systemie automatycznym - otworzy się przy podjechaniu pojazdem w strefę bramy. Na wszystkich pozostałych bramach Kampusu wjazd będzie możliwy na hasło - MEDIACJA - podane przez domofon operatorowi systemu parkingowego.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym Panelu dyskusyjnym pt. ""Skuteczność ugód mediacyjnych zawieranych pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą.".

*Bezpłatne Panele dyskusyjne dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.


Zobacz również:

konferencje wydarzenia Gdańsk